Art. 2. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  2.
1.
Zadania w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, przewidziane w przepisach Unii Europejskiej dla agencji interwencyjnej, realizuje Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej "Agencją".
2.
Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Agencja prowadzi w szczególności:
1)
zakup i sprzedaż interwencyjną zbóż;
2)
wykaz przedsiębiorców, z którymi zawarła umowy o przechowywanie zboża, zakupywanego w ramach działań interwencyjnych;
3)
wykaz laboratoriów dokonujących oceny jakości zboża, zakupywanego w ramach działań interwencyjnych;
4)
kontrole w zakresie ilości i jakości zboża, objętego zakupem lub sprzedażą interwencyjną, oraz warunków jego przechowywania.
3.
Oferta sprzedaży zboża jest składana na formularzu udostępnionym przez Agencję.