Współczynnik średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.6.37

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010

Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się na rok gospodarczy 2009/2010 współczynnik średniej wydajności:
1)
długiego włókna lnianego z 1 ha upraw lnu w wysokości 0,8220 t/ha;
2)
krótkiego włókna lnianego z 1 ha upraw lnu w wysokości 0,8899 t/ha;
3)
włókna konopi z 1 ha upraw konopi włóknistych w wysokości 0,7693 t/ha.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 141, poz. 1182, z 2008 r. Nr 52, poz. 303 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.