Art. 16. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  16.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1)
art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.;
2)
art. 10 ust. 2-6 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2003 r.