Art. 1. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  1. 1

Ustawa określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie dotyczącym zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, udzielania pomocy finansowej dla pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej "przetwórcami", oraz osób traktowanych jako przetwórcy, określonym w następujących przepisach Unii Europejskiej:

1)
rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 78);
2)
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (Dz. Urz. WE L 191 z 31.07.1993, str. 76; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 360, z późn. zm.);
3)
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2273/93 z dnia 28 lipca 1993 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 404, z późn. zm.);
4)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/96 z dnia 8 listopada 1996 r. ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 288 z 9.11.1996, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 27, z późn. zm.);
5)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 27, z późn. zm.);
6)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie deklaracji w zakresie zbiorów i zapasów ryżu (Dz. Urz. UE L 243 z 27.09.2003, str. 92);
7) 2
rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem Rady 1673/2000";
8)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2001, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 229, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem Komisji 245/2001".
1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 83 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.141.1182) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2005 r.

2 Art. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.52.303) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2008 r.