Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe - Rozdział 6 - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.

Rozdział  6

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Tworzy się Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

1. 
Likwiduje się państwową jednostkę budżetową Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
2. 
Czynności związane z likwidacją Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań, wykonuje Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. 
Bilans zamknięcia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej staje się bilansem otwarcia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1)
składniki majątkowe i niemajątkowe Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się składnikami majątkowymi i niemajątkowymi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
2)
należności i zobowiązania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się należnościami i zobowiązaniami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
3)
pracownicy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się pracownikami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przy realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, mogą zostać przeniesieni za ich zgodą, w drodze porozumienia pracodawców, do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2018, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, których dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2017 oraz na rok 2018 ustala minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, powoła Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-10, wskażą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego osoby, które wejdą w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie miesiąca od dnia powołania Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przedstawi ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego plan działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018.

Rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych i dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk wprowadzą do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym, w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich jednostek, wzory i wykazy, o których mowa w:

1)
art. 29c ust. 2a ustawy zmienianej w art. 35,
2)
art. 191b ust. 3a ustawy zmienianej w art. 36

- w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Ministrowie, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 36, przekażą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., przekazane do urzędów obsługujących tych ministrów przed dniem 1 stycznia 2018 r. wykazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35 oraz w art. 191b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 36, a także wzory podpisów tych osób, pieczęci urzędowych oraz wzory dyplomów i świadectw.

Do postępowań w sprawach dotyczących wydania opinii lub zaświadczenia, o których mowa w art. 191a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 36 w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 36 pkt 7, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Stypendia, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały przyznane na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 36, wypłaca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem:

1)
art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
2)
art. 2 ust. 3 pkt 5, art. 35 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 i art. 36 pkt 7 i pkt 8 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.