[Niezakończone postępowania w sprawach opinii lub zaświadczeń w przedmiocie właściwości dyplomu lub statusu uczelni... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Niezakończone postępowania w sprawach opinii lub zaświadczeń w przedmiocie właściwości dyplomu lub statusu uczelni zagranicznej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  50.  [Niezakończone postępowania w sprawach opinii lub zaświadczeń w przedmiocie właściwości dyplomu lub statusu uczelni zagranicznej]

Do postępowań w sprawach dotyczących wydania opinii lub zaświadczenia, o których mowa w art. 191a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 36 w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 36 pkt 7, stosuje się przepisy dotychczasowe.