[Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w celu wykonania ustawy] - Art. 43. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w celu wykonania ustawy] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  43.  [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w celu wykonania ustawy]

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2018, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, których dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.