Art. 6. - [Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełen etat] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  6.  [Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełen etat]
1. 
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
1)
nagrody jubileuszowej;
2)
odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
3)
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
4)
dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
5)
dodatku za staż pracy;
6) 2
 dodatku za szczególne warunki pracy.
2 Art. 6 ust. 5 pkt 6 dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1667) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.