Rycak Magdalena, Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne

Autor fragmentu:

Rozdział1
Źródła i zakres regulacji czasu pracy kierowców

1.1.Źródła regulacji czasu pracy kierowców

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków pracy kierowców oraz ujednolicenie warunków konkurencji na rynku transportowym wymagały wprowadzenia odrębnych przepisów regulujących maksymalne okresy prowadzenia pojazdu, obowiązkowe okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu pojazdu czy też czas pracy kierowców.

Od 1 maja 2004 r. czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.). Ustawa ta została wprowadzona w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002, s. 35, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 224) i równoczesnego wyłączenia z przepisów ustawy o czasie pracy kierowców...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX