Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia ma na celu zabezpieczenie zleceniobiorcy przed jego utratą lub obniżeniem. W celu ochrony interesów zleceniobiorców przepisy określają zasady ustalania i wypłaty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia za pracę oraz zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.

Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia podmiot zatrudniający podmiot zatrudniający wynagrodzenie nie korzysta z ochrony przed potrąceniami wynagrodzenie korzysta z ochrony przed potrąceniami ograniczenie potrąceń do kwot wynikających z kodeksu pracy brak ograniczenia potrąceń do kwot wynikających z kodeksu pracy czy zapewniona jest minimalna stawka godzinowa? konieczność wypłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem stawki minimalnej podjęcie decyzji o zatrudnieniu na podstawie odpłatnej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zapewniona jest minimalna stawka godzinowa nie jest zapewniona minimalna stawka godzinowa gwarancja ochrony wynagrodzenia czy wynagrodzenie korzysta z ochrony przed potrąceniami Tak Nie Nie Tak

Krok: podjęcie decyzji o zatrudnieniu na podstawie odpłatnej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wynikające z minimalnej stawki godzinowej ma charakter wynagrodzenia gwarancyjnego i podlega ochronie.

Gwarancją minimalnego wynagrodzenia za pracę są objęte osoby fizyczne zatrudnione na podstawie odpłatnej umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług (art. 734 i art. 750 k.c.). Poza osobami fizycznymi wykonującymi pracę na podstawie odpłatnego zlecenia minimalna stawka godzinowa będzie stosowana do osób, które wykonują jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie wykonują zadania wynikające z zawartej umowy zlecenia, jako tzw. osoby samozatrudnione.

Zatem minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku realizowania umowy zlecenia/o świadczenie usług przez:

– osobę fizyczną albo

– osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników i niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, tj. „osobę samozatrudnioną”

na rzecz:

– przedsiębiorców albo

– innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Krok: czy zapewniona jest minimalna stawka godzinowa?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie zapewnia otrzymanie za każdą godzinę wykonania zlecenia wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej.