GPP-471-4560-25/09/PE/RP, Wyliczanie wynagrodzenia pracownika. - Pismo wydane przez: Główny Inspektorat Pracy - OpenLEX

GPP-471-4560-25/09/PE/RP - Wyliczanie wynagrodzenia pracownika.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2009 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-471-4560-25/09/PE/RP Wyliczanie wynagrodzenia pracownika.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

W myśl ust. 5 przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1)

nagrody jubileuszowej,

2)

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

3)

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych należą też dodatek m.in. za pracę w nocy. Mimo że taki stan rzeczy budzi wątpliwości i zastrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy, która postuluje o zmianę dotychczasowych regulacji w tej materii, to zgodnie z przepisami do minimalnego wynagrodzenia (wynoszącego obecnie 1.276 zł) możemy wliczać dodatek za pracę w nocy. Wskazuje na to treść załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń przyjęta przez GUS, do którego odsyła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W myśl postanowień załącznika wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności:

1)

wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

2)

dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

3)

premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

4)

dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

5)

wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,

6)

wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

7)

wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

8)

wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i in.),

9)

nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,

10)

uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe i parlamentarne posłów i senatorów, odprawy pracowników biur klubów, kół poselskich i senatorskich oraz zespołów parlamentarnych w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, a także odprawy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji,

11)

świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

12)

świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Oczywiście listę tę należy zweryfikować, biorąc pod uwagę art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2009/107/3