Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) - dalej u.z.u.m.w. - weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu nie może otrzymywać wynagrodzenia za pracę niższego niż minimalne.

Krok: zatrudnienie na umowę o pracę

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na okres próbny, czas określony i nieokreślony) w pełnym wymiarze czasu nie może otrzymywać wynagrodzenia za pracę niższego niż minimalne.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosi 2000 zł.

Krok: obliczanie wysokości wynagrodzenia pracownika

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika uwzględnia się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem:

– nagrody jubileuszowej,

– odprawy emerytalnej i rentowej,

– dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

– dodatku za pracę w nocy.

Krok: czy wynagrodzenie bez dodatku za pracę w porze nocnej jest równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia?

Dodatek za pracę w porze nocnej został włączony do składników wynagrodzenia niewliczanych do minimalnego wynagrodzenia ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wskazana zmiana ma wpływ na sposób ustalania wynagrodzenia należnego pracownikowi w kontekście wypłaty wynagrodzenia nie niższego niż minimalne.

Krok: wynagrodzenie bez dodatku za pracę w porze nocnej jest równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia

Jeżeli wynagrodzenie bez dodatku za pracę w porze nocnej jest równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca nie jest zobowiązany do podwyższenia wysokości wynagrodzenia pracownika.

Krok: wynagrodzenie bez dodatku za pracę w porze nocnej jest niższe od minimalnego wynagrodzenia

Pracodawca, który zawarł z pracownikiem umowę np. w pełnym wymiarze godzin za wynagrodzeniem miesięcznym np. 1650 zł brutto i uzupełniał je do wysokości minimalnego wynagrodzenia dodatkiem za przepracowane godziny nocne, od dnia 1 stycznia 2017 r. takiego uzupełnienia nie będzie mógł już zastosować.

Krok: konieczne podwyższenie wynagrodzenia do poziomu co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Jeżeli nieuwzględnienie w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej będzie miało wpływ na koszty wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynikające z umowy, to każda ze stron, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wskazane zmiany mogą mieć również wpływ na koszty związane z wykonaniem przez wykonawcę zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed dniem 1 września 2016 r. W takiej sytuacji każda ze stron umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może się zwrócić do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.