SPS-023-19422/10 - Stanowisko MPiPS w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania środków z PFRON

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-19422/10 Stanowisko MPiPS w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania środków z PFRON

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na przekazaną przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 30 listopada 2010 r., znak: SPS-023-19422/10, interpelację z dnia 4 października 2010 r., złożoną przez pana Janusza Dzięcioła, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W świetle przepisu art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności w kwocie stanowiącej odpowiednio 160%, 140% i 60% najniższego wynagrodzenia. Najniższe wynagrodzenie - stosownie do przepisu art. 2 pkt 1 ww. ustawy - oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

Pracownik w myśl przepisu art. 13 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wskazuje, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W związku z powyższym obowiązkiem pracodawców jest zagwarantowanie każdemu zatrudnionemu pracownikowi (zarówno niepełnosprawnemu, jak i pełnosprawnemu) wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Jednak kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 75% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Koszt płacy-zgodnie z art. 2 pkt 4a ww. ustawy - oznacza to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z powyższego wynika, że pracodawca zawsze będzie ponosił część kosztów wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bowiem nie jest ono finansowane w 100% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Tym samym im wyższe będą koszty płacy związane z zatrudnianiem pracownika niepełnosprawnego, tym większe dofinansowanie do jego wynagrodzenia otrzyma pracodawca.

Odpowiadając na pytanie pana posła, uprzejmie informuję, że stosownie do przepisu art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) były i są przeprowadzane kontrole pracodawców w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kontrole takie również będą przeprowadzane w przyszłości.

W trakcie tych kontroli również sprawdzano, czy osiągnięte przez pracownika niepełnosprawnego wynagrodzenie nie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego. Przypadki takie miały miejsce, jednak bardzo rzadko i najczęściej w sytuacjach, gdy pracodawca dostosował wymiar czasu pracy i wynagrodzenie do poziomu niepowodującego zawieszenie wypłaty renty pracownikowi.

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie są zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy, która - zgodnie z przepisem art. 184 § 1 Kodeksu pracy - sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym m.in. przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagradzania za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn zm.).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl