Łyjak Grzegorz, Minimalna stawka godzinowa - zakres stosowania przepisów (rodzaje umów, zakres przedmiotowy i podmiotowy)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Minimalna stawka godzinowa - zakres stosowania przepisów (rodzaje umów, zakres przedmiotowy i podmiotowy)

Minimalna stawka godzinowa - zakres stosowania przepisów (rodzaje umów, zakres przedmiotowy i podmiotowy)

Minimalna stawka godzinowa - zakres stosowania przepisów (rodzaje umów, zakres przedmiotowy i podmiotowy)

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określają zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz regulują zasady wypłaty minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Minimalna stawka godzinowa - zakres stosowania przepisów (rodzaje umów, zakres przedmiotowy i podmiotowy) podmiot zatrudniający podmiot zatrudniający zatrudnienie w szczególnych przypadkach obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia nie obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia wybór formy zatrudnienia czy do wybranej formy zatrudnienia mają zastosowanie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę? zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło Tak Tak Nie Nie

Krok: wybór formy zatrudnienia

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z koniecznością wyboru właściwej umowy. Jednakże w niektórych sytuacjach pracodawca nie ma wyboru i musi zawrzeć umowę o pracę. O tym, kiedy ma on taki obowiązek, rozstrzyga art. 22 k.p. Przepis ten wskazuje na cechy, które odróżniają stosunek pracy od wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnienie). Istotny jest zwłaszcza element kierownictwa pracodawcy, czyli podporządkowania pracownika poleceniom przełożonych oraz wykonywanie pracy w wyznaczonym miejscu i czasie przez pracodawcę.

W sytuacji, gdy zatrudnienie spełnia te cechy, nie można:

– zawrzeć umowy cywilnoprawnej,

– zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Jeżeli jednak w ww. przypadku strony zawrą umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia), to i tak będzie je łączyć stosunek pracy. Zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p. jest bowiem zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 § 11 k.p. oraz art. 22 § 12 k.p.).

Krok: czy do wybranej formy zatrudnienia mają zastosowanie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?

Jeśli osoba wykonuje zadania w sposób charakterystyczny dla stosunku pracy, tj. zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, to należy podpisać umowę o pracę.

Jeśli brakuje charakterystycznych cech dla stosunku pracy, to można podpisać umowę zlecenia lub umowę o dzieło, lub umowę o świadczenie usług, lub inną umową dopuszczalną przez przepisy prawa.