Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 stycznia 1997 r.
w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776) zarządza się, co następuje: 1
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę opodatkowania, prowadzących działalność określoną w art. 10 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933, 934 i Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 689, Nr 72, poz. 801 i Nr 80, poz. 902) - zwanych dalej "podatnikami", jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z § 11 zostały wprowadzone do ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. 
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, wraz z objaśnieniami, stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Za środki trwałe uznaje się, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1)
nieruchomości (grunty, budowle i budynki, w tym także lokale będące odrębną własnością),
2)
maszyny, urządzenia i środki transportu,
3)
inne przedmioty,

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

2.  3
 Do środków trwałych podatnika zalicza się również, niezależnie od przewidywanego okresu używania:
1)
przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",
2)
środki trwałe, wymienione w ust. 1, nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych środków - jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te są zaliczane do składników majątku podatnika,
3) 4
 budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
3.  5
 Jeżeli wartość początkowa, o której mowa w § 6, składników majątku wymienionych w ust. 1 i 2 nie przekracza 3.500 zł, podatnik może nie zaliczać tych składników do środków trwałych.
1.  6
 Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
1)
prawo użytkowania wieczystego gruntu,
2)
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3)
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
4)
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
5)
autorskie prawa majątkowe,
6)
pokrewne prawa majątkowe,
7)
licencje,
8)
prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
9)
wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy licencyjnej (sublicencji) lub innej umowy o podobnym charakterze.

2.  7
 Do wartości niematerialnych i prawnych podatnika zalicza się również, niezależnie od przewidywanego okresu używania:
1) 8
 (skreślony),
2)
wartość firmy,
3)
koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
a)
produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
b)
techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
c)
z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,
4) 9
 wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 1, używane przez podatnika na podstawie umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy licencyjnej (sublicencji) lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami są zaliczane do składników majątku podatnika.
3. 
W odniesieniu do składników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepis § 2 ust. 3.
1.  10
 Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w § 2 i 3 o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok - podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:
1)
zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji lub wykazu w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,
2)
zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, zwanym dalej "wykazem stawek amortyzacyjnych",
3)
stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
4)
wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do właściwego urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok; odsetki obliczone od różnicy, o której mowa w pkt 2, wynoszą 0,1% za każdy dzień.
2.  11
 Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł do kosztów uzyskania przychodów, a następnie zaliczenia tych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza się do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
3.  12
 Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyższa od kosztów danego miesiąca, nie rozliczona nadwyżka kosztów pomniejsza koszty w następnych miesiącach.
1.  13
 Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, odpisów amortyzacyjnych od zaktualizowanej, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy wymienionej w § 1 ust. 1, wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 2 i 3.
2.  14
 Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych także od zamówionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, sklasyfikowanego w gałęzi 10, branży 1051-1053 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) i w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie «statki» o symbolu 35.11 Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045).
3.  15
 Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z § 7-10, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z § 7-10 albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.
4. 
Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od:
1)
gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
2) 16
 budynków mieszkalnych, wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lub lokali mieszkalnych; podatnicy mogą we własnym zakresie podjąć decyzję o amortyzowaniu tych budynków lub lokali, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej lub są wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy,
3) 17
 (skreślony),
4)
wartości firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w inny sposób niż w drodze:
a)
kupna,
b)
przyjęcia do odpłatnego korzystania, a przyjęte składniki majątku, zgodnie z odrębnymi przepisami, są zaliczane do składników majątku używającego,
c) 18
 (skreślona),
5)
wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki w formie wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),
6)
dzieł sztuki i eksponatów muzealnych,
7) 19
 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze albo dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego; odpisy amortyzacyjne mogą być jednak dokonywane, jeżeli te środki i wartości zostały nabyte w drodze spadku lub darowizny,
8)
składników majątku zaliczonych do środków trwałych od dnia 1 stycznia 1995 r., jeżeli zostały one nabyte przed tym dniem i nie były uznane za środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne,
9)
składników majątku, z wyjątkiem nieruchomości, oddanych przez podatnika do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.
5. 
Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowania lub wydzierżawiania - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wówczas w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, w tym budynku lub lokalu, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej nieruchomości, w tym budynku lub lokalu, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawionej, do ogólnej powierzchni użytkowej nieruchomości, w tym budynku lub lokalu.
6.  20
 Podatnicy nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które nie są używane wskutek zaprzestania działalności; w tym przypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.
7. 
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym kredytu lub pożyczki, dokonuje dotychczasowy właściciel, w tym kredytobiorca lub pożyczkobiorca.
1. 
Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2, 3 i 6-15, uważa się:
1) 21
 w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia,
2)
w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,
3)
w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
4) 22
 w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego przez wspólnika, w tym także gdy jako wkład wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z tym że suma wartości wszystkich składników, stanowiących wkład pieniężny i niepieniężny, nie może być wyższa od nominalnej wartości udziałów; w przypadku gdy wkład niepieniężny pochodzi z zagranicy, suma wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących ten wkład, nie może być wyższa od nominalnej wartości udziałów objętych za wkład niepieniężny ani od wartości rynkowej tych składników majątku z dnia objęcia udziałów.
2.  23
 Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 4a, a sumą wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego albo przyjętego do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia nabycia albo przyjęcia do korzystania, powiększoną o łączną wartość składników zwiększających aktywa nabywcy, a nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, z dnia ich nabycia albo przyjęcia do odpłatnego korzystania.
3.  24
 Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 4a-7, 9-11 i 13-14, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
4a.  25
 Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywającemu, powiększoną o koszty związane z nabyciem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
4b.  26
 Cenę nabycia, o której mowa w ust. 4a, koryguje się o różnice kursowe, które wystąpią do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
5. 
Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace, wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od kredytów (pożyczek), prowizji i różnic kursowych, z wyłączeniem odsetek, prowizji i różnic kursowych naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
6.  27
 Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w § 11, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.
7.  28
 Jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 5, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej przez biegłego, powołanego przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 6.
8.  29
 Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.
9.  30
 Wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie ustala się stosując odpowiednio ust. 3 i 5.
9a.  31
 Wartość początkową składników majątku nabytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3 i 4, a wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż.
10. 
W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.
11. 
W razie przekształcenia formy prawnej, a także łączenia albo podziału podmiotów gospodarczych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że podmiot gospodarczy powstały z przekształcenia, podziału albo łączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu: przekształconego, łączonego albo dzielonego - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu: przekształconego, łączonego albo dzielonego.
12. 
Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych w razie:
1)
podjęcia działalności przez podmiot gospodarczy po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata,
2)
zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na łączeniu lub podziale dotychczasowych podmiotów gospodarczych albo zmianie wspólników spółki nie mającej osobowości prawnej,
3)
zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków na działalność wykonywaną na imię obojga małżonków,
4)
zmiany działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków,
5)
zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków,

- jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).

13.  32
 W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:
1)
suma ich wartości rynkowej, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
2)
różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 4a, a wartością składników mienia nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi zwiększającymi aktywa nabywcy, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.
14.  33
 W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.
15. 
Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę i zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.
16.  34
 Przy ustalaniu wartości początkowej zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, 6, 7, 13 i 14 stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1.
17.  35
 Jeżeli wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zostanie ustalona niezgodnie z przepisami ust. 1-16, podatnik dokonuje korekty tej wartości początkowej. Korekta wartości początkowej powoduje obowiązek odpowiedniej zmiany wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz należnego podatku wraz z należnymi odsetkami za poszczególne okresy sprawozdawcze, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania lub ulepszenia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej.
1. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
1) 36
 od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 5 ust. 1, w równych ratach co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość przyjęto do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,
2) 37
 od budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie - według zasad określonych w pkt 1 oraz w § 9 ust. 1-3e i 13,
3) 38
 od przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych - według zasad określonych w pkt 1, z uwzględnieniem § 9 ust. 4a i 13,
4)
od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa w § 5 ust. 2, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w zdaniu poprzednim, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu.
2.  39
 Odpisów amortyzacyjnych od obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje się w ratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych dla taboru pływającego w wykazie stawek amortyzacyjnych.
3. 
Podstawę obliczania odpisów amortyzacyjnych od obiektów wymienionych w § 5 ust. 2 stanowi część wartości kontraktowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powiększona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowę danego obiektu; wydatki te zwiększają sukcesywnie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następującym po miesiącu ich poniesienia.
4. 
Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, dokonuje się do końca miesiąca, w którym dany obiekt został przyjęty do używania; jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego obiektu, armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 i 3, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.
5.  40
 Odpisów amortyzacyjnych od przyjętego do używania taboru transportu morskiego dokonuje się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z ust. 1 pkt 1 i odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wartości początkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.
6.  41
 Odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie, lub przez dwanaście miesięcy w roku.
7. 
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nie objętych dotychczas ewidencją lub wykazem dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji lub wykazu.
8. 
Podatnicy, z wyjątkiem podatników prowadzących księgi rachunkowe, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach kwartalnych lub jednorazowo na koniec roku podatkowego.
1.  42
 Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków albo wartości przez korzystającego za cenę ustaloną w umowach, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w § 7 ust. 1 pkt 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzględnieniem § 9 i 10, ustala się w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.
2. 
W razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych od tych środków i wartości, kontynuując stosowanie zasad i stawek określonych w ust. 1.
3. 
W razie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono umowę.
4. 
Od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do używania na podstawie innych umów niż wymienione w ust. 1, odpisów amortyzacyjnych dokonują podatnicy, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami zaliczają te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do składników swojego majątku; w tym przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonują odpowiednio wynajmujący (wydzierżawiający) albo najemca (dzierżawca), na zasadach określonych w § 9 i 10.
5. 
Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 4, dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej "Klasyfikacją", i została zawarta na okres co najmniej 60 miesięcy oraz środki te zgodnie z odrębnymi przepisami są zaliczane do składników majątku najemcy (dzierżawcy), podatnik może stosować zasady określone w ust. 1-3.
6.  43
 Jeżeli nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów, o których mowa w ust. 4 i 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do odpłatnego korzystania, właściciel, przejmując te środki i wartości, określa ich wartość początkową, zgodnie z § 6, przed zawarciem pierwszej umowy o odpłatnym korzystaniu, pomniejszoną o kwotę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przez korzystającego, a w przypadku gdy korzystający nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, ich wielkość oblicza się przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych.
1.  44
 Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem ust. 4, 4a, 7-9 oraz § 8 ust. 1-3 i 5, dokonuje się stosując stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych, z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 1.
2. 
W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 11, podmiot gospodarczy powstały z przekształcenia, podziału albo łączenia podmiotów dokonuje odpisów amortyzacyjnych uwzględniając dotychczasową wysokość odpisów oraz kontynuując stosowanie zasad i stawek przyjętych przez podmioty przekształcone, dzielone albo łączone. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadkach określonych w § 6 ust. 12.
3. 
Podatnicy mogą podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać:
1)
dla budynków i budowli używanych w warunkach:
a)
pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,
b)
złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4,
2) 45
 dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej - przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4,
3) 46
 dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.
3a.  47
 W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.
3b.  48
 Podwyższenia stawek dla środków trwałych, wymienionych w ust. 3 pkt 3, bądź rezygnacji z ich stosowania podatnicy mogą dokonać począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
3c.  49
 Podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla środków trwałych - nie więcej niż o połowę ich wysokości. Obniżenia stawki bądź przyjęcia w poprzedniej wysokości dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
3d.  50
 W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych, podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych, przy zastosowaniu współczynników określonych w ust. 3, należy dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych.
3e.  51
 Wyjaśnienia dotyczące warunków używania budynków i budowli, określenia szczególnej sprawności technicznej maszyn, urządzeń i środków transportu oraz maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w ust. 3, zawarte są w objaśnieniach do wykazu stawek amortyzacyjnych.
4. 
Podatnicy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1-3 i 5, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji lub wykazu, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:
1)
dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:
a)
24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł,
b)
36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50.000 zł,
c)
60 miesięcy - w pozostałych przypadkach,
2)
dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy,
3)
dla budynków i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w poz. 03 wykazu stawek amortyzacyjnych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
4a.  52
 Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:
1)
inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,
2)
inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 - okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 4 pkt 1 i 2.
5.  53
 Środki trwałe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, uznaje się za:
1)
używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 pełnych miesięcy, lub
2)
ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji lub wykazu wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.
5a.  54
 Środki trwałe, o których mowa w ust. 4 pkt 3, uznaje się za:
1)
używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 pełnych miesięcy, lub
2)
ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji lub wykazu wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
6.  55
 Przepisów ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 nie stosuje się do samochodów osobowych ulepszonych, które po raz pierwszy wprowadza się do ewidencji.
7.  56
 Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kilogramów w pierwszym podatkowym roku ich używania - przy zastosowaniu stawek podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych, podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 8, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 i 3-3e.
8.  57
 W przypadku używania przez podatnika środków trwałych, o których mowa w ust. 7, w zakładach tego podatnika położonych na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć stosując współczynnik nie wyższy niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 7.
9.  58
 Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 8, podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne.
10-12.  59
 (skreślone).
13.  60
 Podatnicy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1-3 i 5, dokonują dla poszczególnych środków trwałych, przed rozpoczęciem ich amortyzacji, wyboru jednej z metod amortyzacji, określonych w ust. 1 i 3-3e lub ust. 4 i 4a albo w ust. 7-9; wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.
14.  61
 (skreślony).
1. 
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 8 ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:
1) 62
 od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące,
2)
od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące,
3)
od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 36 miesięcy,
4)
od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy.
2. 
Jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest krótszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym z umowy.
3. 
Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
4.  63
 Odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z uwzględnieniem § 5 ust. 5, dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%. Przy ustalaniu wartości początkowej własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podatnicy mogą stosować zasadę określoną w § 6 ust. 8, z tym że w tym przypadku roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%.
5. 
Przepis § 7 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych.
1. 
Podatnicy prowadzący, zgodnie z przepisami o rachunkowości, księgi rachunkowe są obowiązani do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, co najmniej:
1)
liczbę porządkową,
2)
datę nabycia,
3)
datę przyjęcia do używania,
4)
określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
5)
określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
6)
symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych,
7)
wartość początkową,
8)
stawkę amortyzacyjną,
9)
kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i znowu wprowadzony,
10)
zaktualizowaną wartość początkową,
11)
zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
12)
datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.
3. 
Nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, których wartość początkową ustala się zgodnie z § 6 ust. 8.
4.  64
 Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych obowiązani są prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający co najmniej dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930).
5.  65
 Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
6.  66
 W przypadku zmiany formy opodatkowania, podatnicy opodatkowani dotychczas zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zakładając ewidencję, o której mowa w ust. 2, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
1. 
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34, Nr 73, poz. 362 i Nr 122, poz. 590), z wyjątkiem przepisów:
a)
§ 10, który ma zastosowanie do końca 1997 r.,
b)
§ 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 w części dotyczącej podatku importowego od składników majątku nabytych przed dniem 1 stycznia 1997 r. i wprowadzonych do ewidencji lub wykazu od tego dnia,
2)
§ 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 i Nr 148, poz. 722 oraz z 1997 r. Nr 1, poz. 4),
3)
§ 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1995 r. Nr 148, poz. 719 oraz z 1996 r. Nr 35, poz. 153 i Nr 157, poz. 804).
2. 
Jeżeli rok podatkowy podatnika nie rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 1997 r., przepisy rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzonych do używania przed tym dniem, mają zastosowanie do końca roku podatkowego kończącego się w 1997 r.
1. 
Przepisy:
1)
§ 2 ust. 3 i § 4 w części dotyczącej wartości początkowej i odsetek oraz § 5 ust. 3 i § 9 ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) - w części dotyczącej wartości początkowej, mają zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
2)
§ 5 ust. 2 i § 7 ust. 1 pkt 4 mają zastosowanie także do wydatków poniesionych przed dniem 1 stycznia 1997 r.,
3)
§ 6 ust. 1 pkt 4 w części dotyczącej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wkład niepieniężny mają zastosowanie do udziałów lub akcji objętych od dnia 1 stycznia 1997 r.,
4)
§ 8 ust. 5 mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 1997 r.,
5) 67
 § 9 ust. 7 w części dotyczącej samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kilogramów mają zastosowanie do samochodów nabytych albo przyjętych do odpłatnego używania od dnia 1 stycznia 1997 r.
2. 
Określone w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki amortyzacji telefonów komórkowych oraz kas fiskalnych i rejestrujących (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 13 wykazu stawek amortyzacyjnych) można stosować od dnia 1 stycznia 1997 r. do tych urządzeń oddanych do używania także przed tym dniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK 68  

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

PozycjaSymbolNazwa środków trwałychStawka

%

grupa, podgrupa, rodzajdalsze szczeble podziału
12345
011

z wyjątkiem

poz. 02 i 03

Budynki, w tym budynki hoteli miejskich i schronisk turystycznych i lokale niemieszkalne2,5
0216Budynki mieszkalne (z wyjątkiem rodzaju 166, 168 i 169) i lokale mieszkalne1,5
03125, 169

198

Kioski, budki towarowe, domki kempingowe o konstrukcji trwałej wzniesione na fundamencie trwałym, kontenery mieszkalne i zaplecza technicznego10,0
042

z wyjątkiem

poz. 05

Budowle4,5
05250, 251,

253, 254,

255, 256,

259, 28,

291, 293,

297, 01

Budowle inżynierskie wodne (z wyjątkiem rodzaju 250-5, 251-3 i 255-5), budowle sportowe, wieże przeciwpożarowe, budowle oznakowania nawigacyjnego, pochylnie i slipy stoczniowe, melioracje szczegółowe2,5
063

z wyjątkiem

poz. 07

Kotły i maszyny energetyczne7,0
07323, 324,

325, 326,

343, 344,

349

Silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe, silniki powietrzne, zespoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym, reaktory jądrowe14,0
084

z wyjątkiem

poz. 09-13

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania10,0
0940, 41Obrabiarki do metali skrawające14,0
10431

450

451

454, 475

477

0,4

2

0 do 4

6 do 8

Filtry (prasy) błotniarki, cedzidła mechaniczne, piece do przerobu surowców (z wyjątkiem rodzaju 450-50), piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem rodzaju 451-0), piece do wypalania tunelowe, aparaty bębnowe, suszarki komorowe7,0
1144, 46, 47Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0), maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6 do 8 i 479-0)14,0
12434

465

01, 02Zamykarki do słoi i do puszek, wymienniki przeponowe rurowe

pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego

20,0
13491Zespoły komputerowe30,0
14449

465

469

474

479

481, 482

484

49

90

0

0

0, 1, 3, 6

Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do paliw płynnych, wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody, chłodnice odmulin i prób kotłowych rozkładni gazu, kolumny nitracyjne i denitracyjne, odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu, aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrochemicznym oraz sposobem cieplnym, urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego, przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny do cięcia termicznego i metodami pokrewnymi, zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetwornice spawalnicze (spawarki wirujące), urządzenia do metalizacji natryskowej, urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi, komputery (z wyjątkiem ujętych w poz. 13), samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania

procesami, roboty przemysłowe

18,0
1550

z wyjątkiem

poz. 16-19

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego14,0
165010, 1Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe25,0
17Z rodzaju 506-3 odgazowywacze20,0
185051Piece prażalnicze fluidyzacyjne stosowane przy produkcji kwasu siarkowego18,0
19506

507

1, 2

2, 3, 4

Aparaty do rektyfikacji powietrza, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego: krystalizatory wannowo-soczewkowe, rurowo-skrobakowe i inne oraz komory potne7,0
2051

z wyjątkiem

poz. 21-25

Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze i torfiarskie oraz geodezyjno-kartograficzne18,0
21510Maszyny i urządzenia wiertnicze20,0
22511Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych25,0
23511

518

01 do 03

10 do 12

Obudowy zmechanizowane, aparaty i urządzenia do pomiarów magnetycznych, geoelektrycznych, sejsmicznych i radiometrycznych oraz do pomiarów i zabiegów geofizycznych20,0
24512, 513

514

0, 1, 2,

3 do 6

9

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych, maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej rud i węgla, maszyny i urządzenia aglomerowni, wielkopiecowe, nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy, maszyny i urządzenia hutnicze stalowni, inne maszyny i urządzenia hutnicze10,0
25517Maszyny i urządzenia torfiarskie14,0
2652

z wyjątkiem

poz. 27 i 28

Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich14,0
27520

523

525

529

0 do 5

31

81, 82

Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego, cementowego, autoklawy, maszyny do produkcji elementów z lastryka i kamienia sztucznego10,0
28Z rodzaju 524 piece do trampowania głowic "Hagera" oraz piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu25,0
2953

z wyjątkiem

poz. 30

Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych14,0
30Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych oraz z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników20,0
3154

z wyjątkiem

poz. 32

Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne14,0
325480Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego7,0
3355Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry14,0
3456

z wyjątkiem

poz. 35

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych10,0
35561

568

6Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi, maszyny impregnacyjne, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem rodzaju 568-40 do 48)14,0
3657

z wyjątkiem

poz. 37 i 38

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych14,0
3757130, 31, 8Autoklawy do hydrolizy, neutralizatory stalowe, neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane25,0
38579000, 003,

01, 09

Dystrybutory, młynki młotkowe, maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych20,0
3958

z wyjątkiem

poz. 40-43

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych18,0
40580, 581

582

3Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem wymienionych w poz. 41 ), maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem rodzaju 581-2 i 4 oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku), szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy do utrzymania dróg20,0
415812, 4Wibratory i wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku25,0
42Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM10,0
435830, 1Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, koparki w piaskowniach przemysłu węglowego7,0
4459Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej14,0
456

z wyjątkiem

poz. 46-52

Urządzenia techniczne10,0
46600, 601

623

641

648

657

660

7

7

Zbiorniki naziemne z cegły betonowe i żelbetowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego), urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia, wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów), towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe, akumulatory hydrauliczne, wagi wozowe, wagonowe i inne wbudowane4,5
47629Telefony komórkowe20,0
48669Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 13)20,0
49610 do 615

641

662

681

1Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna, dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych), projektory przenośne 16 mm i 35 mm, kontenery18,0
50633, 634

662

5Baterie akumulatorów elektrycznych stałych (stacyjnych) i przewoźnych, ekrany kinowe20,0
516440Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie w kopalniach węgla25,0
52644

664

0-4Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych20,0
5370, 71, 72,

73, 77

z wyjątkiem

poz. 54-56

Tabor szynowy i tabor pływający7,0
54700-706

710 do 712

770

773

780-781

7

01 do 03

10 do 14

13

1010

Drezyny i przyczepy do drezyn, lokomotywy akumulatorowe, wozy kopalniane, kontenerowce, wodoloty oraz łodzie różnego typu, tabor lotniczy14,0
55740, 741

742, 744

782

Pojazdy mechaniczne, szybowce20,0
56743, 745

746, 747

748, 75, 76

Samochody specjalne, trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym, ciągniki, przyczepy i naczepy, tabor konny, pozostały tabor bezszynowy14,0
57Inne nie wymienione maszyny, urządzenia i środki transportowe18,0
588

z wyjątkiem

poz. 59-62

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie20,0
59801

802

804

0

0

Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych, aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii, wyposażenie cyrków25,0
60803Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych14,0
61805Wyposażenie teatrów, kin itp., instrumenty muzyczne10,0
62806Kioski, budki, domki kempingowe10,0
63Plantacje wikliny10,0
Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a), uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b), uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

1 Podstawa prawna zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
6 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
7 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
8 § 3 ust. 2 pkt 1 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
9 § 3 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
10 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
11 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
12 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
13 § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

14 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
15 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
16 § 5 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
17 § 5 ust. 4 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
18 § 5 ust. 4 pkt 4 lit. c) skreślona przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
19 § 5 ust. 4 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
20 § 5 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
21 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
22 § 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
23 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
24 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
25 § 6 ust. 4a:

- dodany i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

26 § 6 ust. 4b dodany i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
27 § 6 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
28 § 6 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
29 § 6 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
30 § 6 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. f) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
31 § 6 ust. 9a dodany przez § 1 pkt 7 lit. g) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
32 § 6 ust. 13 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. h) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
33 § 6 ust. 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. h) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
34 § 6 ust. 16 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. i) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
35 § 6 ust. 17 dodany przez § 1 pkt 7 lit. j) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
36 § 7 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

37 § 7 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
38 § 7 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
39 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
40 § 7 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
41 § 7 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
42 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
43 § 8 ust. 6:

- dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

44 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
45 § 9 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
46 § 9 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
47 § 9 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
48 § 9 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
49 § 9 ust. 3c dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
50 § 9 ust. 3d dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
51 § 9 ust. 3e dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
52 § 9 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
53 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
54 § 9 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
55 § 9 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
56 § 9 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
57 § 9 ust. 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.14.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

58 § 9 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
59 § 9 ust. 10-12 skreślone przez § 1 pkt 10 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
60 § 9 ust. 13 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. f) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
61 § 9 ust. 14 skreślony przez § 1 pkt 10 lit. g) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
62 § 10 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
63 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
64 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
65 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
66 § 11 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
67 § 13 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.14.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
68 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.