§ 13. - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  13. 
1. 
Przepisy:
1)
§ 2 ust. 3 i § 4 w części dotyczącej wartości początkowej i odsetek oraz § 5 ust. 3 i § 9 ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) - w części dotyczącej wartości początkowej, mają zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
2)
§ 5 ust. 2 i § 7 ust. 1 pkt 4 mają zastosowanie także do wydatków poniesionych przed dniem 1 stycznia 1997 r.,
3)
§ 6 ust. 1 pkt 4 w części dotyczącej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wkład niepieniężny mają zastosowanie do udziałów lub akcji objętych od dnia 1 stycznia 1997 r.,
4)
§ 8 ust. 5 mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 1997 r.,
5) 67
 § 9 ust. 7 w części dotyczącej samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kilogramów mają zastosowanie do samochodów nabytych albo przyjętych do odpłatnego używania od dnia 1 stycznia 1997 r.
2. 
Określone w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki amortyzacji telefonów komórkowych oraz kas fiskalnych i rejestrujących (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 13 wykazu stawek amortyzacyjnych) można stosować od dnia 1 stycznia 1997 r. do tych urządzeń oddanych do używania także przed tym dniem.
67 § 13 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.14.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.