§ 2. - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  2. 
1. 
Za środki trwałe uznaje się, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1)
nieruchomości (grunty, budowle i budynki, w tym także lokale będące odrębną własnością),
2)
maszyny, urządzenia i środki transportu,
3)
inne przedmioty,

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

2.  3
 Do środków trwałych podatnika zalicza się również, niezależnie od przewidywanego okresu używania:
1)
przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",
2)
środki trwałe, wymienione w ust. 1, nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych środków - jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te są zaliczane do składników majątku podatnika,
3) 4
 budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
3.  5
 Jeżeli wartość początkowa, o której mowa w § 6, składników majątku wymienionych w ust. 1 i 2 nie przekracza 3.500 zł, podatnik może nie zaliczać tych składników do środków trwałych.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.