PO H/837/97/20 - Amortyzacja.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 25 lutego 1997 r. Ministerstwo Finansów PO H/837/97/20 Amortyzacja.

Odpowiadając na pismo L.dz. 59/97 z dnia 27.1.1997 r., Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 35), za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne uznaje się środki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania.

W związku z powyższym, nabyte przez Spółkę spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jako wartość niematerialną i prawną należy wprowadzić do ewidencji w miesiącu oddania do używania lokalu, to jest po wykonaniu prac, wymienionych w przesłanym piśmie, związanych z przystosowaniem lokalu do używania.

Odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% (§ 10 ust. 4 rozporządzenia) począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym lokal oddano do używania.

Natomiast nakłady poniesione na dostosowanie lokalu do potrzeb Spółki należy zakwalifikować do inwestycji w obcym środku trwałym. Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, odpowiadającej sumie poniesionych nakładów, dokonuje się w następnym miesiącu po miesiącu, w którym lokal oddano do używania, stosując zasady i stawki określone w § 9 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia.

Opublikowano: M.Podat. 1999/1/47