PO 3-BO-722-105/97 - Amortyzacja środków trwałych (zrefundowanych).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 lutego 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 3-BO-722-105/97 Amortyzacja środków trwałych (zrefundowanych).

Odpowiadając na pismo z 12 lutego br. dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Z treści pisma wynika, że Spółka w 1996 roku zmodernizowała dzierżawiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą budynek. W miesiącu grudniu 1996 r. Spółka dokonała przeksięgowania modernizacji z inwestycji do środków trwałych i od 1 stycznia 1997 r. zamierza dokonywać amortyzacji tego środka trwałego.

Przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych zalicza podatnik do środków trwałych na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z późn. zm.). Zatem Spółka sumę wydatków poniesionych na modernizację, czyli inwestycję w obcym środku trwałym, przyjętą do używania w miesiącu grudniu 1996 r. zalicza również do środków trwałych stanowiących własność Spółki. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje od 1 stycznia 1997 r. w oparciu o przepisy powołanego wyżej rozporządzenia.

Poniesione wydatki na wytworzenie tego środka trwałego we własnym zakresie, w części pokrytej z subwencji przyznanej z PFRON zostały podatnikowi zwrócone. Zatem odpisów z tytułu zużycia tego środka trwałego od tej zwróconej części ich wartości nie uważa się za koszty uzyskania przychodów - art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.).

Natomiast będą kosztem uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia tego środka trwałego od pozostałej części ich wartości pokrytej z PFRON.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że otrzymane kwoty z subwencji przyznanej z PFRON stanowią dla Spółki przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W oparciu jednak o przepis art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1996 r. oraz art. 17 ust. 1 pkt 25 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1997 r., subwencje otrzymane przez Spółkę będącą zakładem pracy chronionej z PFRON, wydatkowane na wytworzone we własnym zakresie środki trwałe, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, stanowią dochód wolny od podatku.

Opublikowano: S.Podat. 1998/7/36