Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.173

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 marca 1995 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 2 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 7 pkt 2 lit. c), art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 14 , art. 27a ust. 21 oraz art 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje: 1

Działy specjalne produkcji rolnej

§  1. 
1. 
Ustala się minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, przy zachowaniu których działalność uznawana jest za działalność rolniczą:
1)
miesiąc - w przypadku uprawy roślin,
2)
16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
3)
6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4)
2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.
2. 
Nie stanowią działu specjalnego produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w kolumnie 2 tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym nie wymienionych pod lp. 15 tego załącznika.
§  2. 
Normy szacunkowe dochodu rocznego z działów specjalnych produkcji rolnej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, z tym że w przypadku:
1)
upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,
2)
upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,
3)
wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,
4)
zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt,
5)
hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b)-h) załącznika - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych,
6)
hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.
2. 
Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w kolumnie 2 tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają dochody ustalone z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.
3. 
Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 5, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych.
5. 
W szklarniach nie ogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.
§  4. 
1. 
W ewidencji księgowej dochodów i kosztów, prowadzonej przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, powinny być wyodrębnione dochody i koszty dotyczące produkcji rolniczej roślinnej i zwierzęcej nie polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.
2. 
Przy ustalaniu wyodrębnionych dochodów i kosztów z działalności rolniczej roślinnej i zwierzęcej nie polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ewidencjonowaniu dochodów i kosztów z całokształtu działalności spółdzielni.

Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§  5.  2
 (uchylony).

Odliczenia od dochodu

§  6. 
Za wydatki na cele szkoły, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:
1)
zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,
2)
wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez wpłaty rodziców.
§  7.  3
1. 
Za wydatki poniesione przez podatnika na jego odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe, podlegające odliczeniu od podatku, uważa się wydatki z tytułu:
1)
dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,
2)
poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,
3)
nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.
2. 
Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli:
1)
nie zostały odliczone od podatku, na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776), zwanej dalej "ustawą",
2)
nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
3. 
Podstawą odliczenia wydatków poniesionych na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe jest posiadanie przez podatnika dowodu ich poniesienia.
§  8. 
1. 
Za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki na:
1)
adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2)
przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3)
zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
4)
zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5)
odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
6) 4
 odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,
7)
opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
8)
utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,
9)
opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10)
opłacenie tłumacza języka migowego,
11)
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
12) 5
 leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
13) 6
 odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a)
osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b)
osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),
13a) 7
 używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,
14)
odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
a)
turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
b) 8
 leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz szkolno-wychowawczych,
c)
koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.
2. 
Wydatki na cele rehabilitacyjne wymienione w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z zakładowego albo państwowego funduszu rehabilitacji lub zwróconą z jakichkolwiek środków.
3.  9
 Podstawą do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 8 i 13a.
4.  10
 Warunkiem odliczenia, o którym mowa w ust. 3, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1)
orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2)
decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo
3)
orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
5. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.
6.  11
 Ilekroć w przepisach ust. 1-5 jest mowa o osobach zaliczonych do:
1)
I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a)
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b)
znaczny stopień niepełnosprawności,
2)
II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a)
całkowitą niezdolność do pracy albo
b)
umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Zwolnienia od podatku

§  9. 
1. 
Zwalnia się od podatku dochodowego:
1)
dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych,
2)
stypendia socjalne, dopłaty do zakwaterowania w domach studenckich i internatach oraz do wyżywienia, przyznane na mocy odrębnych przepisów studentom studiów dziennych i uczniom, a także jednorazowe zasiłki (zapomogi) wypłacane tym osobom w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, w tym również jednorazowe zasiłki (zapomogi) ze środków rad rodziców,
3)
zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spółdzielni,
4)
dodatki z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów,
5)
wypłacane po dniu 1 stycznia 1992 r.:
a)
wynagrodzenia i nagrody dla twórców pracowniczych projektów wynalazczych,
b)
kwoty stanowiące zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych przez twórców pracowniczych projektów wynalazczych przy opracowywaniu i realizacji projektów,

zgłoszonych i przyjętych do realizacji przed tym dniem,

6) 12
 dochody osób fizycznych określonych w art. 3 ustawy, ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, jeżeli podlegają one w tym państwie podatkowi tego samego rodzaju i państwo to postępuje według zasad wzajemności co do takich samych dochodów ze źródeł położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
7) 13
 (skreślony),
7a) 14
 (skreślony),
8)
wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok podatkowy, określonego odrębnymi przepisami; rzeczowymi świadczeniami okolicznościowymi są w szczególności paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe i kulturalne,
9)
wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych i nagród nie przekracza kwoty trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
10)
wartość posiłków spożywanych w stołówce zakładowej prowadzonej przez zakład pracy lub inną wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną na zlecenie zakładu pracy, z wyjątkiem ekwiwalentu za te posiłki,
11) 15
 (skreślony),
11a) 16
 (utracił moc),
12)
dodatki dewizowe wypłacane na podstawie odrębnych przepisów marynarzom i rybakom zatrudnionym w krajowych przedsiębiorstwach żeglugi i rybołówstwa morskiego - w części nie przekraczającej 25% tych dodatków,
13)
dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskiwanych przez osoby, które dokonują sprzedaży towarów i produktów innych niż pochodzące z własnej uprawy lub hodowli,
14)
dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich (SWW 4033), jagód, owoców leśnych i grzybów (SWW 4361) i ziół dziko rosnących leśnych (SWW 4362) - ze zboru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny,
15)
kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłacanej ofiarom prześladowań hitlerowskich przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie",
16)
otrzymywane z zagranicy:
a)
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
b)
kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
c)
renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia,

17)
renty kombatanckie osób represjonowanych i członków ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
18)
kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie,
19) 17
 równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacane: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
20)
zapomogi losowe z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z innych źródeł niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy,
21)
dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych źródeł do:
a)
zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką,
b)
pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
c)
przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, o których mowa pod lit. a) i b)

- dzieci i młodzieży do lat 18,

22)
świadczenia z pomocy społecznej na inne cele niż wymienione w ustawie,
23) 18
 część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z innych tytułów niż stosunek pracy lub stypendium - w wysokości odpowiadającej równowartości diet, określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód; zwolnienia nie stosuje się w przypadku uzyskania za ten sam okres dochodu ze stosunku pracy lub stypendium, z którego część zwolniona jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy,
24) 19
 dochody stanowiące równowartość wydatków na zakwaterowanie, poniesionych przez osoby przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody - jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym (lub równorzędnym dokumentem), do wysokości limitu na koszty hotelu, określonego w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a w razie braku rachunku - w wysokości 25% tego limitu; zwolnienie nie dotyczy osób, którym zapewniono bezpłatne zakwaterowanie,
25)
uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
26)
należności pieniężne wypłacane żołnierzom i pracownikom cywilnym w związku z wyznaczeniem ich do składu osobowego polskiego kontyngentu wojskowego w ramach misji specjalnych organizacji międzynarodowych,
27)
wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
28)
wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
29) 20
 kwoty częściowego zwrotu czynszu i opłat eksploatacyjnych, dodatki mieszkaniowe oraz jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela,
30)
wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów, rencistów i kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych, telefonicznych jednostek licznikowych oraz abonamentu telefonicznego,
31)
ekwiwalenty pieniężne otrzymywane przez emerytów i rencistów w zamian świadczeń rzeczowych przysługujących w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy,
32)
wartość świadczeń przysługujących od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, studentom kierowanym przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe,
33)
kwoty ustalane zgodnie z odrębnymi przepisami i wypłacane pracownikom państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i pracownikom Telekomunikacji Polskiej S.A. za używanie do celów służbowych (produkcyjnych) własnych pojazdów (samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, motocykli i motorowerów),
34) 21
 wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez zakład pracy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych; zwolnienie stosuje się, jeżeli pracownik przed otrzymaniem świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie, iż nie zaliczy ich do wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. e) i f) ustawy,
35)
przychody ze stosunku służbowego otrzymywane w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej,
36)
wypłacane, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki,
37)
świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów,
38)
dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu,
39)
wynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych,
40) 22
 odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,
41)
dochód uzyskany przez pracownika z tytułu ulgi w opłacie za energię elektryczną - w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną ustaloną dla innych odbiorców a ceną ustaloną dla pracownika,
42)
dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
43) 23
 dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
44) 24
 zasiłki na zmniejszenie wydatków na leki i artykuły sanitarne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,
45) 25
 dodatek do emerytur i rent, przyznany żołnierzom-górnikom na podstawie przepisów o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu,
46) 26
 dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem przedłożenia płatnikowi:
a)
orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy, wydanego przez właściwy organ,
b)
dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzającej wypadek, bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie,
c)
aktualnego zaświadczenia lekarskiego - okulistycznego o urazowym uszkodzeniu wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo-lekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń, o których mowa w lit. b), lub
d)
ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
47) 27
 przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranych od nich: krwi lub osocza,
48) 28
 kwoty stanowiące zwrot kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania, wypłacane przez rejonowe urzędy pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
49) 29
 jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom akademickim na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,
50) 30
 świadczenia otrzymane na podstawie art. 23 ust. 5 i 7 oraz art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770),
51) 31
 dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
2.  32
 Jeżeli podatnik oprócz dochodów określonych w ust. 1 pkt 6 osiąga również inne dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatek od tych dochodów ustala się w sposób określony w art. 27 ust. 5 ustawy.

Ulgi z tytułu nauki zawodu

§  10. 
1. 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego, spółki komandytowej lub spółki jawnej, uprawnione na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniające w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu, zwalnia się w części od podatku dochodowego przez obniżenie tego podatku o kwotę ustaloną w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu, zwaną dalej "ulgą".
2. 
Ulga przysługuje, jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu.
3. 
Ulga nie przysługuje za wyszkolenie pracownika będącego już wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub w innym zawodzie.
§  11. 
1. 
Wysokość ulgi za wyszkolenie jednego pracownika zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę.
2. 
Ulga z tytułu wyszkolenia jednego pracownika polega na obniżeniu podatku, o którym mowa w § 10 ust. 1, należnego za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi, o kwotę odpowiadającą:
1)
sześciokrotnemu najniższemu wynagrodzeniu miesięcznemu pracowników, określonemu za miesiąc, w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu - przy okresie szkolenia do 24 miesięcy,
2)
dziesięciokrotnemu miesięcznemu wynagrodzeniu, o którym mowa w pkt 1 - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.
3.  33
 Kwoty ulg określone w ust. 2 podwyższa się o 20% podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, określonych w odrębnych przepisach. Podwyżka ulgi o 20% przysługuje także wtedy, gdy po zakończeniu szkolenia gmina, w której prowadzona jest działalność, wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
4. 
Kwoty ulg określone w ust. 2 i 3 podwyższa się o 20% podatnikom, którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika; podwyżka przysługuje z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.
§  12. 
1. 
Ulga przysługuje, jeżeli zatrudnienie pracownika w celu nauki zawodu trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę w celu nauki zawodu.
2.  34
 Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została przedwcześnie rozwiązana z przyczyn niezależnych od podatnika, a pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do dokończenia nauki u innego podatnika - przysługującą z tytułu wyszkolenia ulgę dzieli się między obydwu podatników, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia. Jeżeli jednak rozwiązanie umowy nastąpiło z winy szkolącego podatnika, ulga przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u którego pracownik ukończył naukę zawodu.
3.  35
 Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, ulga przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w dochodach spółki. W przypadku zmiany wspólnika w ciągu okresu szkolenia, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  13.  36
 Przepisy § 10-12 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy na podstawie umowy zawartej ze szkołą prowadzą zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych i policealnych szkół zawodowych dla niepracujących, zwane dalej "praktyczną nauką zawodu", pod warunkiem, że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy w cyklu kształcenia.
§  14.  37
 Wniosek o przyznanie ulg, o których mowa w § 10 i 13, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego w terminie jednego miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający datę złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu z wynikiem pozytywnym. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie stwierdzające przyczyny krótszego okresu szkolenia. Wniosek o ulgę, o której mowa w § 13, powinien zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia, datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  15. 
Do spraw wszczętych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu lub prowadzących praktyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 64, poz. 395) i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 1992 r. stosuje się te przepisy, z tym że kwoty obniżki podatku nie wyczerpane do dnia 31 grudnia 1991 r. odlicza się od podatku dochodowego pobieranego na podstawie ustawy.
§  16. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 124, poz. 553, z 1992 r. Nr 52, poz. 239, z 1993 r. Nr 66, poz. 312 i Nr 133, poz. 641, z 1994 r. Nr 76, poz. 345 i Nr 126, poz. 623 oraz z 1995 r. Nr 7, poz. 34) - z tym że § 12 ust. 1 pkt 34 traci moc z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r., z tym że § 9 ust. 1 pkt 42 z mocą od dnia 12 listopada 1994 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m27
b) pozostałe1 m2260
2Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 25 m21 m2160
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2
a) rośliny ozdobne1 m2520
b) pozostałe1 m2320
4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m23
5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
a) kurczęta1 sztuka10
b) gęsi1 sztuka79
c) kaczki1 sztuka21
d) indyki1 sztuka51
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka198
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka166
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka110
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka205
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka870
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka145
7Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta1 sztuka1
b) gęsi1 sztuka5
c) kaczki1 sztuka2
d) indyki1 sztuka5
8Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego25
b) norkiod 1 samicy stada podstawowego11
c) tchórzofretkiod 1 samicy stada podstawowego850
d) szynszyleod 1 samicy stada podstawowego13
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego3
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego3
9Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe1 sztuka9
b) myszy białe1 sztuka2
10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm320
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina2
12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m2120
13Hodowla entomofagów - powierzchnia upraw roślin żywicielskich1 m2100
14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m250
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka200
b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka42
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka22
d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka25
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka10
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod jednej matki4
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka6
h) konie rzeźne1 sztuka300
i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego240
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm31 dm390
k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego27
l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego10
1 Podstawa prawna zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
2 § 5 uchylony przez § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U.97.6.35) z dniem 8 lutego 1997 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
4 § 8 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
5 § 8 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
6 § 8 ust. 1 pkt 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

7 § 8 ust. 1 pkt 13a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugi rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

8 § 8 ust. 1 pkt 14 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
9 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
10 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1997 r.
11 § 8 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1997 r.
12 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
13 § 9 ust. 1 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
14 § 9 ust. 1 pkt 7a skreślony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
15 § 9 ust. 1 pkt 11 skreślony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
16 § 9 ust. 1 pkt 11a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret czwarty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

- z dniem 8 grudnia 1997 r. został uznany za niezgodny z art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.93.90.416), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt U. 6/97 (Dz.U.97.145.981).

17 § 1 pkt 19:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.

18 § 9 ust. 1 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 2 ppkt 1 lit. a) tiret piąty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
19 § 9 ust. 1 pkt 24:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret szósty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

20 § 9 ust. 1 pkt 29:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret siódmy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.

21 § 9 ust. 1 pkt 34:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret ósmy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. f) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

22 § 1 pkt 40 zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. g) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
23 § 9 ust. 1 pkt 43:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dziewiąty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.

24 § 9 ust. 1 pkt 44 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dziewiąty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
25 § 1 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
26 § 1 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
27 § 1 pkt 47 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
28 § 1 pkt 48 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
29 § 9 ust. 1 pkt 49 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.
30 § 9 ust. 1 pkt 50 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.
31 § 9 ust. 1 pkt 51 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.
32 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

-zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

33 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
34 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
35 § 12 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
36 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
37 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.