Rozdział 5 - Ulgi z tytułu nauki zawodu - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.173

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1997 r.

Rozdział  5

Ulgi z tytułu nauki zawodu

§  10. 
1. 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego, spółki komandytowej lub spółki jawnej, uprawnione na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniające w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu, zwalnia się w części od podatku dochodowego przez obniżenie tego podatku o kwotę ustaloną w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu, zwaną dalej "ulgą".
2. 
Ulga przysługuje, jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu.
3. 
Ulga nie przysługuje za wyszkolenie pracownika będącego już wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub w innym zawodzie.
§  11. 
1. 
Wysokość ulgi za wyszkolenie jednego pracownika zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę.
2. 
Ulga z tytułu wyszkolenia jednego pracownika polega na obniżeniu podatku, o którym mowa w § 10 ust. 1, należnego za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi, o kwotę odpowiadającą:
1)
sześciokrotnemu najniższemu wynagrodzeniu miesięcznemu pracowników, określonemu za miesiąc, w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu - przy okresie szkolenia do 24 miesięcy,
2)
dziesięciokrotnemu miesięcznemu wynagrodzeniu, o którym mowa w pkt 1 - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.
3.  33
 Kwoty ulg określone w ust. 2 podwyższa się o 20% podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, określonych w odrębnych przepisach. Podwyżka ulgi o 20% przysługuje także wtedy, gdy po zakończeniu szkolenia gmina, w której prowadzona jest działalność, wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
4. 
Kwoty ulg określone w ust. 2 i 3 podwyższa się o 20% podatnikom, którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika; podwyżka przysługuje z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.
§  12. 
1. 
Ulga przysługuje, jeżeli zatrudnienie pracownika w celu nauki zawodu trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę w celu nauki zawodu.
2.  34
 Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została przedwcześnie rozwiązana z przyczyn niezależnych od podatnika, a pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do dokończenia nauki u innego podatnika - przysługującą z tytułu wyszkolenia ulgę dzieli się między obydwu podatników, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia. Jeżeli jednak rozwiązanie umowy nastąpiło z winy szkolącego podatnika, ulga przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u którego pracownik ukończył naukę zawodu.
3.  35
 Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, ulga przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w dochodach spółki. W przypadku zmiany wspólnika w ciągu okresu szkolenia, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  13.  36
 Przepisy § 10-12 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy na podstawie umowy zawartej ze szkołą prowadzą zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych i policealnych szkół zawodowych dla niepracujących, zwane dalej "praktyczną nauką zawodu", pod warunkiem, że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy w cyklu kształcenia.
§  14.  37
 Wniosek o przyznanie ulg, o których mowa w § 10 i 13, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego w terminie jednego miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający datę złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu z wynikiem pozytywnym. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie stwierdzające przyczyny krótszego okresu szkolenia. Wniosek o ulgę, o której mowa w § 13, powinien zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia, datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.
33 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
34 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
35 § 12 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
36 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
37 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.