Rozdział 4 - Zwolnienia od podatku - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.173

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1997 r.

Rozdział  4

Zwolnienia od podatku

§  9. 
1. 
Zwalnia się od podatku dochodowego:
1)
dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych,
2)
stypendia socjalne, dopłaty do zakwaterowania w domach studenckich i internatach oraz do wyżywienia, przyznane na mocy odrębnych przepisów studentom studiów dziennych i uczniom, a także jednorazowe zasiłki (zapomogi) wypłacane tym osobom w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, w tym również jednorazowe zasiłki (zapomogi) ze środków rad rodziców,
3)
zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spółdzielni,
4)
dodatki z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów,
5)
wypłacane po dniu 1 stycznia 1992 r.:
a)
wynagrodzenia i nagrody dla twórców pracowniczych projektów wynalazczych,
b)
kwoty stanowiące zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych przez twórców pracowniczych projektów wynalazczych przy opracowywaniu i realizacji projektów,

zgłoszonych i przyjętych do realizacji przed tym dniem,

6) 12
 dochody osób fizycznych określonych w art. 3 ustawy, ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, jeżeli podlegają one w tym państwie podatkowi tego samego rodzaju i państwo to postępuje według zasad wzajemności co do takich samych dochodów ze źródeł położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
7) 13
 (skreślony),
7a) 14
 (skreślony),
8)
wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok podatkowy, określonego odrębnymi przepisami; rzeczowymi świadczeniami okolicznościowymi są w szczególności paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe i kulturalne,
9)
wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych i nagród nie przekracza kwoty trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
10)
wartość posiłków spożywanych w stołówce zakładowej prowadzonej przez zakład pracy lub inną wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną na zlecenie zakładu pracy, z wyjątkiem ekwiwalentu za te posiłki,
11) 15
 (skreślony),
11a) 16
 (utracił moc),
12)
dodatki dewizowe wypłacane na podstawie odrębnych przepisów marynarzom i rybakom zatrudnionym w krajowych przedsiębiorstwach żeglugi i rybołówstwa morskiego - w części nie przekraczającej 25% tych dodatków,
13)
dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskiwanych przez osoby, które dokonują sprzedaży towarów i produktów innych niż pochodzące z własnej uprawy lub hodowli,
14)
dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich (SWW 4033), jagód, owoców leśnych i grzybów (SWW 4361) i ziół dziko rosnących leśnych (SWW 4362) - ze zboru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny,
15)
kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłacanej ofiarom prześladowań hitlerowskich przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie",
16)
otrzymywane z zagranicy:
a)
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
b)
kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
c)
renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia,

17)
renty kombatanckie osób represjonowanych i członków ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
18)
kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie,
19) 17
 równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacane: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
20)
zapomogi losowe z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z innych źródeł niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy,
21)
dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych źródeł do:
a)
zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką,
b)
pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
c)
przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, o których mowa pod lit. a) i b)

- dzieci i młodzieży do lat 18,

22)
świadczenia z pomocy społecznej na inne cele niż wymienione w ustawie,
23) 18
 część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z innych tytułów niż stosunek pracy lub stypendium - w wysokości odpowiadającej równowartości diet, określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód; zwolnienia nie stosuje się w przypadku uzyskania za ten sam okres dochodu ze stosunku pracy lub stypendium, z którego część zwolniona jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy,
24) 19
 dochody stanowiące równowartość wydatków na zakwaterowanie, poniesionych przez osoby przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody - jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym (lub równorzędnym dokumentem), do wysokości limitu na koszty hotelu, określonego w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a w razie braku rachunku - w wysokości 25% tego limitu; zwolnienie nie dotyczy osób, którym zapewniono bezpłatne zakwaterowanie,
25)
uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
26)
należności pieniężne wypłacane żołnierzom i pracownikom cywilnym w związku z wyznaczeniem ich do składu osobowego polskiego kontyngentu wojskowego w ramach misji specjalnych organizacji międzynarodowych,
27)
wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
28)
wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
29) 20
 kwoty częściowego zwrotu czynszu i opłat eksploatacyjnych, dodatki mieszkaniowe oraz jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela,
30)
wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów, rencistów i kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych, telefonicznych jednostek licznikowych oraz abonamentu telefonicznego,
31)
ekwiwalenty pieniężne otrzymywane przez emerytów i rencistów w zamian świadczeń rzeczowych przysługujących w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy,
32)
wartość świadczeń przysługujących od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, studentom kierowanym przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe,
33)
kwoty ustalane zgodnie z odrębnymi przepisami i wypłacane pracownikom państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i pracownikom Telekomunikacji Polskiej S.A. za używanie do celów służbowych (produkcyjnych) własnych pojazdów (samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, motocykli i motorowerów),
34) 21
 wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez zakład pracy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych; zwolnienie stosuje się, jeżeli pracownik przed otrzymaniem świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie, iż nie zaliczy ich do wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. e) i f) ustawy,
35)
przychody ze stosunku służbowego otrzymywane w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej,
36)
wypłacane, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki,
37)
świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów,
38)
dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu,
39)
wynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych,
40) 22
 odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,
41)
dochód uzyskany przez pracownika z tytułu ulgi w opłacie za energię elektryczną - w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną ustaloną dla innych odbiorców a ceną ustaloną dla pracownika,
42)
dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
43) 23
 dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
44) 24
 zasiłki na zmniejszenie wydatków na leki i artykuły sanitarne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,
45) 25
 dodatek do emerytur i rent, przyznany żołnierzom-górnikom na podstawie przepisów o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu,
46) 26
 dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem przedłożenia płatnikowi:
a)
orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy, wydanego przez właściwy organ,
b)
dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzającej wypadek, bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie,
c)
aktualnego zaświadczenia lekarskiego - okulistycznego o urazowym uszkodzeniu wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo-lekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń, o których mowa w lit. b), lub
d)
ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
47) 27
 przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranych od nich: krwi lub osocza,
48) 28
 kwoty stanowiące zwrot kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania, wypłacane przez rejonowe urzędy pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
49) 29
 jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom akademickim na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,
50) 30
 świadczenia otrzymane na podstawie art. 23 ust. 5 i 7 oraz art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770),
51) 31
 dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
2.  32
 Jeżeli podatnik oprócz dochodów określonych w ust. 1 pkt 6 osiąga również inne dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatek od tych dochodów ustala się w sposób określony w art. 27 ust. 5 ustawy.
12 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
13 § 9 ust. 1 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
14 § 9 ust. 1 pkt 7a skreślony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
15 § 9 ust. 1 pkt 11 skreślony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
16 § 9 ust. 1 pkt 11a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret czwarty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

- z dniem 8 grudnia 1997 r. został uznany za niezgodny z art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.93.90.416), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt U. 6/97 (Dz.U.97.145.981).

17 § 1 pkt 19:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.

18 § 9 ust. 1 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 2 ppkt 1 lit. a) tiret piąty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
19 § 9 ust. 1 pkt 24:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret szósty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

20 § 9 ust. 1 pkt 29:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret siódmy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.

21 § 9 ust. 1 pkt 34:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret ósmy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. f) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

22 § 1 pkt 40 zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. g) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
23 § 9 ust. 1 pkt 43:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dziewiąty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.

24 § 9 ust. 1 pkt 44 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dziewiąty rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
25 § 1 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
26 § 1 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
27 § 1 pkt 47 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
28 § 1 pkt 48 dodany przez § 1 pkt 4 ppkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
29 § 9 ust. 1 pkt 49 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.
30 § 9 ust. 1 pkt 50 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.
31 § 9 ust. 1 pkt 51 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.
32 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

-zmieniony przez § 1 pkt 4 ppkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.