Art. 46. - [Obowiązek zapewnienia przez Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu oraz Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu skutecznego sprawowania mandatu przez parlamentarzystów] - Wykonywanie mandatu posła i senatora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1339 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2023 r.
Art.  46.  [Obowiązek zapewnienia przez Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu oraz Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu skutecznego sprawowania mandatu przez parlamentarzystów]
1. 
Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu udzielają posłom i senatorom pomocy w wykonywaniu przez nich mandatów, czuwają nad wykonywaniem przez nich obowiązków parlamentarnych, jak również nad wykonywaniem wobec nich obowiązków określonych w ustawie przez organy państwowe i samorządu terytorialnego oraz podporządkowane im jednostki.
2. 
Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu, każda według swej właściwości, zapewniają i organizują obsługę posłów i senatorów niezbędną do wykonywania przez nich obowiązków oraz pomoc merytoryczną, zwłaszcza w zakresie dostępu do opracowań specjalistycznych, literatury i ekspertyz.
3. 
Zadania Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu, o których mowa w ust. 1, określają szczegółowo regulaminy Sejmu i Senatu, a zadania Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, o których mowa w ust. 2, określają szczegółowo regulaminy Sejmu i Senatu oraz uchwały Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.