Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.128.834

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 października 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 2 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 21 ust. 3, art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 14, art. 27a ust. 21 oraz art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 i Nr 148, poz. 722 oraz z 1997 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 6, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Warunkiem odliczenia, o którym mowa w ust. 3, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo

3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.",

b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Ilekroć w przepisach ust. 1-5 jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności,

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.";

2)
w § 9 ust. 1:
a)
w pkt 19 po wyrazie "wypłacane" skreśla się wyrazy "przeniesionym służbowo",
b)
pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) kwoty częściowego zwrotu czynszu i opłat eksploatacyjnych, dodatki mieszkaniowe oraz jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela,"

c)
pkt 43 otrzymuje brzmienie:

"43) dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,"

d)
po pkt 48 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 49, 50 i 51 w brzmieniu:

"49) jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom akademickim na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,

50) świadczenia otrzymane na podstawie art. 23 ust. 5 i 7 oraz art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770),

51) dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn."

Odliczenie, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia powołanego w § 1, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. lub w odniesieniu do dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i § 2, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 września 1997 r., i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r.