Rozdział 2 - Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.173

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1997 r.

Rozdział  2

Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§  5.  2
 (uchylony).
2 § 5 uchylony przez § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U.97.6.35) z dniem 8 lutego 1997 r.