Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.173

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1997 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  15. 
Do spraw wszczętych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu lub prowadzących praktyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 64, poz. 395) i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 1992 r. stosuje się te przepisy, z tym że kwoty obniżki podatku nie wyczerpane do dnia 31 grudnia 1991 r. odlicza się od podatku dochodowego pobieranego na podstawie ustawy.
§  16. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 124, poz. 553, z 1992 r. Nr 52, poz. 239, z 1993 r. Nr 66, poz. 312 i Nr 133, poz. 641, z 1994 r. Nr 76, poz. 345 i Nr 126, poz. 623 oraz z 1995 r. Nr 7, poz. 34) - z tym że § 12 ust. 1 pkt 34 traci moc z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r., z tym że § 9 ust. 1 pkt 42 z mocą od dnia 12 listopada 1994 r.