Rozdział 3 - Odliczenia od dochodu - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.173

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1997 r.

Rozdział  3

Odliczenia od dochodu

§  6. 
Za wydatki na cele szkoły, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:
1)
zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,
2)
wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez wpłaty rodziców.
§  7.  3
1. 
Za wydatki poniesione przez podatnika na jego odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe, podlegające odliczeniu od podatku, uważa się wydatki z tytułu:
1)
dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,
2)
poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,
3)
nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.
2. 
Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli:
1)
nie zostały odliczone od podatku, na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776), zwanej dalej "ustawą",
2)
nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
3. 
Podstawą odliczenia wydatków poniesionych na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe jest posiadanie przez podatnika dowodu ich poniesienia.
§  8. 
1. 
Za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki na:
1)
adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2)
przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3)
zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
4)
zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5)
odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
6) 4
 odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,
7)
opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
8)
utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,
9)
opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10)
opłacenie tłumacza języka migowego,
11)
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
12) 5
 leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
13) 6
 odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a)
osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b)
osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),
13a) 7
 używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,
14)
odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
a)
turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
b) 8
 leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz szkolno-wychowawczych,
c)
koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.
2. 
Wydatki na cele rehabilitacyjne wymienione w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z zakładowego albo państwowego funduszu rehabilitacji lub zwróconą z jakichkolwiek środków.
3.  9
 Podstawą do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 8 i 13a.
4.  10
 Warunkiem odliczenia, o którym mowa w ust. 3, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1)
orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2)
decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo
3)
orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
5. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.
6.  11
 Ilekroć w przepisach ust. 1-5 jest mowa o osobach zaliczonych do:
1)
I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a)
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b)
znaczny stopień niepełnosprawności,
2)
II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a)
całkowitą niezdolność do pracy albo
b)
umiarkowany stopień niepełnosprawności.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
4 § 8 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
5 § 8 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
6 § 8 ust. 1 pkt 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

7 § 8 ust. 1 pkt 13a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugi rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.

8 § 8 ust. 1 pkt 14 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz.U.97.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1997 r.
9 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.148.722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 1996 r.
10 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1997 r.
11 § 8 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. (Dz.U.97.128.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1997 r.