§ 5. - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  5. 
1.  13
 Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, odpisów amortyzacyjnych od zaktualizowanej, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy wymienionej w § 1 ust. 1, wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 2 i 3.
2.  14
 Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych także od zamówionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, sklasyfikowanego w gałęzi 10, branży 1051-1053 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) i w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie «statki» o symbolu 35.11 Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045).
3.  15
 Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z § 7-10, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z § 7-10 albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.
4. 
Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od:
1)
gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
2) 16
 budynków mieszkalnych, wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lub lokali mieszkalnych; podatnicy mogą we własnym zakresie podjąć decyzję o amortyzowaniu tych budynków lub lokali, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej lub są wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy,
3) 17
 (skreślony),
4)
wartości firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w inny sposób niż w drodze:
a)
kupna,
b)
przyjęcia do odpłatnego korzystania, a przyjęte składniki majątku, zgodnie z odrębnymi przepisami, są zaliczane do składników majątku używającego,
c) 18
 (skreślona),
5)
wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki w formie wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),
6)
dzieł sztuki i eksponatów muzealnych,
7) 19
 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze albo dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego; odpisy amortyzacyjne mogą być jednak dokonywane, jeżeli te środki i wartości zostały nabyte w drodze spadku lub darowizny,
8)
składników majątku zaliczonych do środków trwałych od dnia 1 stycznia 1995 r., jeżeli zostały one nabyte przed tym dniem i nie były uznane za środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne,
9)
składników majątku, z wyjątkiem nieruchomości, oddanych przez podatnika do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.
5. 
Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowania lub wydzierżawiania - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wówczas w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, w tym budynku lub lokalu, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej nieruchomości, w tym budynku lub lokalu, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawionej, do ogólnej powierzchni użytkowej nieruchomości, w tym budynku lub lokalu.
6.  20
 Podatnicy nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które nie są używane wskutek zaprzestania działalności; w tym przypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.
7. 
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym kredytu lub pożyczki, dokonuje dotychczasowy właściciel, w tym kredytobiorca lub pożyczkobiorca.
13 § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

14 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
15 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
16 § 5 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
17 § 5 ust. 4 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
18 § 5 ust. 4 pkt 4 lit. c) skreślona przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
19 § 5 ust. 4 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
20 § 5 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.