Art. 16. - [Delegacja ustawowa - sposób prowadzenia ewidencji oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  16. [Delegacja ustawowa - sposób prowadzenia ewidencji oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2)
sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1;
3)
(uchylony).