§ 9. - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  9. 
1.  44
 Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem ust. 4, 4a, 7-9 oraz § 8 ust. 1-3 i 5, dokonuje się stosując stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych, z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 1.
2. 
W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 11, podmiot gospodarczy powstały z przekształcenia, podziału albo łączenia podmiotów dokonuje odpisów amortyzacyjnych uwzględniając dotychczasową wysokość odpisów oraz kontynuując stosowanie zasad i stawek przyjętych przez podmioty przekształcone, dzielone albo łączone. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadkach określonych w § 6 ust. 12.
3. 
Podatnicy mogą podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać:
1)
dla budynków i budowli używanych w warunkach:
a)
pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,
b)
złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4,
2) 45
 dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej - przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4,
3) 46
 dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.
3a.  47
 W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.
3b.  48
 Podwyższenia stawek dla środków trwałych, wymienionych w ust. 3 pkt 3, bądź rezygnacji z ich stosowania podatnicy mogą dokonać począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
3c.  49
 Podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla środków trwałych - nie więcej niż o połowę ich wysokości. Obniżenia stawki bądź przyjęcia w poprzedniej wysokości dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
3d.  50
 W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych, podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych, przy zastosowaniu współczynników określonych w ust. 3, należy dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych.
3e.  51
 Wyjaśnienia dotyczące warunków używania budynków i budowli, określenia szczególnej sprawności technicznej maszyn, urządzeń i środków transportu oraz maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w ust. 3, zawarte są w objaśnieniach do wykazu stawek amortyzacyjnych.
4. 
Podatnicy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1-3 i 5, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji lub wykazu, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:
1)
dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:
a)
24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł,
b)
36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50.000 zł,
c)
60 miesięcy - w pozostałych przypadkach,
2)
dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy,
3)
dla budynków i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w poz. 03 wykazu stawek amortyzacyjnych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
4a.  52
 Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:
1)
inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,
2)
inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 - okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 4 pkt 1 i 2.
5.  53
 Środki trwałe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, uznaje się za:
1)
używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 pełnych miesięcy, lub
2)
ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji lub wykazu wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.
5a.  54
 Środki trwałe, o których mowa w ust. 4 pkt 3, uznaje się za:
1)
używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 pełnych miesięcy, lub
2)
ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji lub wykazu wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
6.  55
 Przepisów ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 nie stosuje się do samochodów osobowych ulepszonych, które po raz pierwszy wprowadza się do ewidencji.
7.  56
 Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kilogramów w pierwszym podatkowym roku ich używania - przy zastosowaniu stawek podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych, podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 8, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 i 3-3e.
8.  57
 W przypadku używania przez podatnika środków trwałych, o których mowa w ust. 7, w zakładach tego podatnika położonych na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć stosując współczynnik nie wyższy niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 7.
9.  58
 Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 8, podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne.
10-12.  59
 (skreślone).
13.  60
 Podatnicy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1-3 i 5, dokonują dla poszczególnych środków trwałych, przed rozpoczęciem ich amortyzacji, wyboru jednej z metod amortyzacji, określonych w ust. 1 i 3-3e lub ust. 4 i 4a albo w ust. 7-9; wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.
14.  61
 (skreślony).
44 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
45 § 9 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
46 § 9 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
47 § 9 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
48 § 9 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
49 § 9 ust. 3c dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
50 § 9 ust. 3d dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
51 § 9 ust. 3e dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
52 § 9 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
53 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
54 § 9 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
55 § 9 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
56 § 9 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
57 § 9 ust. 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.14.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

58 § 9 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
59 § 9 ust. 10-12 skreślone przez § 1 pkt 10 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
60 § 9 ust. 13 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. f) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
61 § 9 ust. 14 skreślony przez § 1 pkt 10 lit. g) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.