§ 6. - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  6. 
1. 
Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2, 3 i 6-15, uważa się:
1) 21
 w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia,
2)
w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,
3)
w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
4) 22
 w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego przez wspólnika, w tym także gdy jako wkład wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z tym że suma wartości wszystkich składników, stanowiących wkład pieniężny i niepieniężny, nie może być wyższa od nominalnej wartości udziałów; w przypadku gdy wkład niepieniężny pochodzi z zagranicy, suma wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących ten wkład, nie może być wyższa od nominalnej wartości udziałów objętych za wkład niepieniężny ani od wartości rynkowej tych składników majątku z dnia objęcia udziałów.
2.  23
 Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 4a, a sumą wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego albo przyjętego do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia nabycia albo przyjęcia do korzystania, powiększoną o łączną wartość składników zwiększających aktywa nabywcy, a nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, z dnia ich nabycia albo przyjęcia do odpłatnego korzystania.
3.  24
 Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 4a-7, 9-11 i 13-14, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
4a.  25
 Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywającemu, powiększoną o koszty związane z nabyciem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
4b.  26
 Cenę nabycia, o której mowa w ust. 4a, koryguje się o różnice kursowe, które wystąpią do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
5. 
Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace, wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od kredytów (pożyczek), prowizji i różnic kursowych, z wyłączeniem odsetek, prowizji i różnic kursowych naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
6.  27
 Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w § 11, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.
7.  28
 Jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 5, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej przez biegłego, powołanego przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 6.
8.  29
 Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.
9.  30
 Wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie ustala się stosując odpowiednio ust. 3 i 5.
9a.  31
 Wartość początkową składników majątku nabytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3 i 4, a wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż.
10. 
W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.
11. 
W razie przekształcenia formy prawnej, a także łączenia albo podziału podmiotów gospodarczych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że podmiot gospodarczy powstały z przekształcenia, podziału albo łączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu: przekształconego, łączonego albo dzielonego - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu: przekształconego, łączonego albo dzielonego.
12. 
Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych w razie:
1)
podjęcia działalności przez podmiot gospodarczy po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata,
2)
zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na łączeniu lub podziale dotychczasowych podmiotów gospodarczych albo zmianie wspólników spółki nie mającej osobowości prawnej,
3)
zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków na działalność wykonywaną na imię obojga małżonków,
4)
zmiany działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków,
5)
zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków,

- jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).

13.  32
 W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:
1)
suma ich wartości rynkowej, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
2)
różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 4a, a wartością składników mienia nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi zwiększającymi aktywa nabywcy, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.
14.  33
 W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.
15. 
Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę i zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.
16.  34
 Przy ustalaniu wartości początkowej zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, 6, 7, 13 i 14 stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1.
17.  35
 Jeżeli wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zostanie ustalona niezgodnie z przepisami ust. 1-16, podatnik dokonuje korekty tej wartości początkowej. Korekta wartości początkowej powoduje obowiązek odpowiedniej zmiany wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz należnego podatku wraz z należnymi odsetkami za poszczególne okresy sprawozdawcze, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania lub ulepszenia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej.
21 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
22 § 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
23 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
24 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
25 § 6 ust. 4a:

- dodany i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. d) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.

26 § 6 ust. 4b dodany i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
27 § 6 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
28 § 6 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
29 § 6 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
30 § 6 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. f) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
31 § 6 ust. 9a dodany przez § 1 pkt 7 lit. g) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
32 § 6 ust. 13 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. h) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
33 § 6 ust. 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. h) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
34 § 6 ust. 16 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. i) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.
35 § 6 ust. 17 dodany przez § 1 pkt 7 lit. j) rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.100.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1999 r.