PB3-1659-IP-722-246/99 - Odsetki zwiększające wartość początkową środka trwałego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 czerwca 1999 r. Ministerstwo Finansów PB3-1659-IP-722-246/99 Odsetki zwiększające wartość początkową środka trwałego.

W związku z pismem (...) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:

Jak wynika z pisma kredyt został zaciągnięty z przeznaczeniem na inwestycje. Stosownie do § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z późn. zm.) naliczone od takiego kredytu odsetki do dnia przekazania środka trwałego do używania zwiększają koszty wytworzenia danego środka trwałego. Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) odsetki od kredytów, które zwiększają koszt inwestycji w okresie realizacji tej inwestycji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Z powyższych przepisów zatem wynika, że odsetki od kredytów inwestycyjnych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero wówczas, gdy naliczenie ich następuje po oddaniu środka trwałego do używania. Wówczas bowiem nie ma już możliwości zwiększenia wartości tego środka trwałego. Jeżeli jednak środki z otrzymanego kredytu zostaną ulokowane w banku na rachunku bieżącym lub lokatach, to otrzymane od tych środków odsetki zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią przychody danej jednostki.

Opublikowano: S.Podat. 2000/9/33