§ 12. - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  12. 
1. 
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34, Nr 73, poz. 362 i Nr 122, poz. 590), z wyjątkiem przepisów:
a)
§ 10, który ma zastosowanie do końca 1997 r.,
b)
§ 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 w części dotyczącej podatku importowego od składników majątku nabytych przed dniem 1 stycznia 1997 r. i wprowadzonych do ewidencji lub wykazu od tego dnia,
2)
§ 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 i Nr 148, poz. 722 oraz z 1997 r. Nr 1, poz. 4),
3)
§ 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1995 r. Nr 148, poz. 719 oraz z 1996 r. Nr 35, poz. 153 i Nr 157, poz. 804).
2. 
Jeżeli rok podatkowy podatnika nie rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 1997 r., przepisy rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzonych do używania przed tym dniem, mają zastosowanie do końca roku podatkowego kończącego się w 1997 r.