Zm.: rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.100.1175

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 grudnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934 i Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 689, Nr 72, poz. 801 i Nr 80, poz. 902) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78 oraz z 1999 r. Nr 6, poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w podstawie prawnej skreśla się wyrazy "art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686) oraz",
2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę opodatkowania, prowadzących działalność określoną w art. 10 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933, 934 i Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 689, Nr 72, poz. 801 i Nr 80, poz. 902) - zwanych dalej "podatnikami", jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z § 11 zostały wprowadzone do ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, wraz z objaśnieniami, stanowi załącznik do rozporządzenia.",

3)
w § 2:
a)
w ust. 2 dwukropek zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "niezależnie od przewidywanego okresu używania:",
b)
w ust. 3 wyrazy "2.500 zł" zastępuje się wyrazami "3.500 zł",
4)
w § 3 w ust. 2:
a)
dwukropek zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "niezależnie od przewidywanego okresu używania:",
b)
skreśla się pkt 1,
5)
w § 4:
a)
w ust. 1 i 2 wyrazy "2.500 zł" zastępuje się wyrazami "3.500 zł",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyższa od kosztów danego miesiąca, nie rozliczona nadwyżka kosztów pomniejsza koszty w następnych miesiącach.",

6)
w § 5:
a)
w ust. 1 wyrazy "ustaw wymienionych w § 1" zastępuje się wyrazami "ustawy wymienionej w § 1 ust. 1",
b)
w ust. 2 wyrazy "Głównego Urzędu Statystycznego" zastępuje się wyrazami "i w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie «statki» o symbolu 35.11 Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045)",
c)
w ust. 3 dwukrotnie użyte wyrazy "2.500 zł" zastępuje się wyrazami "3.500 zł",
d)
w ust. 4:
-
w pkt 2 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 3",
-
skreśla się pkt 3,
-
w pkt 4 skreśla się lit. c),
-
w pkt 7 zdanie po średniku otrzymuje brzmienie:

"odpisy amortyzacyjne mogą być jednak dokonywane, jeżeli te środki i wartości zostały nabyte w drodze spadku lub darowizny,"

e)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podatnicy nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które nie są używane wskutek zaprzestania działalności; w tym przypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.",

7)
w § 6:
a)
w ust. 1:
-
w pkt 1 wyrazy "nabycia w drodze kupna" zastępuje się wyrazami "odpłatnego nabycia",
-
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego przez wspólnika, w tym także gdy jako wkład wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z tym że suma wartości wszystkich składników, stanowiących wkład pieniężny i niepieniężny, nie może być wyższa od nominalnej wartości udziałów; w przypadku gdy wkład niepieniężny pochodzi z zagranicy, suma wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących ten wkład, nie może być wyższa od nominalnej wartości udziałów objętych za wkład niepieniężny ani od wartości rynkowej tych składników majątku z dnia objęcia udziałów.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 4a, a sumą wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego albo przyjętego do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia nabycia albo przyjęcia do korzystania, powiększoną o łączną wartość składników zwiększających aktywa nabywcy, a nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, z dnia ich nabycia albo przyjęcia do odpłatnego korzystania.",

c)
w ust. 3 wyrazy "ustaloną zgodnie z ust. 1" zastępuje się wyrazami "ustaloną zgodnie z ust. 1, 4a-7, 9-11 i 13-14", a wyrazy "1.000 zł" zastępuje się wyrazami "3.500 zł",
d)
w ust. 4a wyrazy "kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty związane z zakupem" zastępuje się wyrazami "kwotę należną zbywającemu, powiększoną o koszty związane z nabyciem",
e)
w ust. 6, 7 i 8 skreśla się wyrazy "podatku dochodowego od osób fizycznych",
f)
w ust. 9 po wyrazach "w obcych środkach trwałych" dodaje się wyrazy "oraz budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie",
g)
po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Wartość początkową składników majątku nabytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3 i 4, a wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż.",

h)
ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie:

"13. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

1) suma ich wartości rynkowej, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2) różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 4a, a wartością składników mienia nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi zwiększającymi aktywa nabywcy, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

14. W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.",

i)
w ust. 16 skreśla się wyrazy "art. 14 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 lub", a wyrazy "w § 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "w § 1 ust. 1",
j)
dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

"17. Jeżeli wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zostanie ustalona niezgodnie z przepisami ust. 1-16, podatnik dokonuje korekty tej wartości początkowej. Korekta wartości początkowej powoduje obowiązek odpowiedniej zmiany wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz należnego podatku wraz z należnymi odsetkami za poszczególne okresy sprawozdawcze, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania lub ulepszenia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej.",

8)
w § 7:
a)
w ust. 1:
-
w pkt 1 na końcu zdania przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy "suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,"
-
w pkt 2 wyrazy "w § 9 ust. 1-3, 11, 13 i 14" zastępuje się wyrazami "w § 9 ust. 1-3e i 13",
b)
w ust. 2 po wyrazach "w wykazie stawek amortyzacyjnych" skreśla się przecinek i wyrazy "z możliwością ich podwyższenia przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 4,0",
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Odpisów amortyzacyjnych od przyjętego do używania taboru transportu morskiego dokonuje się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z ust. 1 pkt 1 i odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wartości początkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.",

d)
w ust. 6 skreśla się wyraz "tylko", a na końcu drugiego zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "lub przez dwanaście miesięcy w roku.",
9)
w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów, o których mowa w ust. 4 i 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do odpłatnego korzystania, właściciel, przejmując te środki i wartości, określa ich wartość początkową, zgodnie z § 6, przed zawarciem pierwszej umowy o odpłatnym korzystaniu, pomniejszoną o kwotę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przez korzystającego, a w przypadku gdy korzystający nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, ich wielkość oblicza się przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych.",

10)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem ust. 4, 4a, 7-9 oraz § 8 ust. 1-3 i 5, dokonuje się stosując stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych, z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 1.",

b)
w ust. 3:
-
w pkt 2 skreśla się wyrazy "(np. pod ziemią, w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, przy pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym)",
-
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3e w brzmieniu:

"3a. W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

3b. Podwyższenia stawek dla środków trwałych, wymienionych w ust. 3 pkt 3, bądź rezygnacji z ich stosowania podatnicy mogą dokonać począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

3c. Podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla środków trwałych - nie więcej niż o połowę ich wysokości. Obniżenia stawki bądź przyjęcia w poprzedniej wysokości dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

3d. W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych, podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych, przy zastosowaniu współczynników określonych w ust. 3, należy dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych.

3e. Wyjaśnienia dotyczące warunków używania budynków i budowli, określenia szczególnej sprawności technicznej maszyn, urządzeń i środków transportu oraz maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w ust. 3, zawarte są w objaśnieniach do wykazu stawek amortyzacyjnych.",

d)
ust. 6-9 otrzymują brzmienie:

"6. Przepisów ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 nie stosuje się do samochodów osobowych ulepszonych, które po raz pierwszy wprowadza się do ewidencji.

7. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kilogramów w pierwszym podatkowym roku ich używania - przy zastosowaniu stawek podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych, podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 8, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 i 3-3e.

8. W przypadku używania przez podatnika środków trwałych, o których mowa w ust. 7, w zakładach tego podatnika położonych na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć stosując współczynnik nie wyższy niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 7.

9. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 8, podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne.",

e)
skreśla się ust. 10-12,
f)
ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Podatnicy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1-3 i 5, dokonują dla poszczególnych środków trwałych, przed rozpoczęciem ich amortyzacji, wyboru jednej z metod amortyzacji, określonych w ust. 1 i 3-3e lub ust. 4 i 4a albo w ust. 7-9; wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.",

g)
skreśla się ust. 14,
11)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania i wprowadzonych do ewidencji (wykazu) od dnia 1 stycznia 2000 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Przepisy § 1 pkt 7 lit. j) stosuje się odpowiednio do korekty wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania lub ulepszenia przed dniem 1 stycznia 2000 r.; w tym przypadku dla określenia wartości początkowej tych środków i wartości stosuje się przepisy obowiązujące w miesiącu oddania ich do używania lub ich ulepszenia przy uwzględnieniu przyjętych w tej dacie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
3.
Przepisy § 1 pkt 10 lit. a)-c) można stosować także do środków trwałych oddanych do używania przed dniem 1 stycznia 2000 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

PozycjaSymbolNazwa środków trwałychStawka

%

grupa, podgrupa, rodzajdalsze szczeble podziału
12345
011

z wyjątkiem

poz. 02 i 03

Budynki, w tym budynki hoteli miejskich i schronisk turystycznych i lokale niemieszkalne2,5
0216Budynki mieszkalne (z wyjątkiem rodzaju 166, 168 i 169) i lokale mieszkalne1,5
03125, 169

198

Kioski, budki towarowe, domki kempingowe o konstrukcji trwałej wzniesione na fundamencie trwałym, kontenery mieszkalne i zaplecza technicznego10,0
042

z wyjątkiem

poz. 05

Budowle4,5
05250, 251,

253, 254,

255, 256,

259, 28,

291, 293,

297, 01

Budowle inżynierskie wodne (z wyjątkiem rodzaju 250-5, 251-3 i 255-5), budowle sportowe, wieże przeciwpożarowe, budowle oznakowania nawigacyjnego, pochylnie i slipy stoczniowe, melioracje szczegółowe2,5
063

z wyjątkiem

poz. 07

Kotły i maszyny energetyczne7,0
07323, 324,

325, 326,

343, 344,

349

Silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe, silniki powietrzne, zespoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym, reaktory jądrowe14,0
084

z wyjątkiem

poz. 09-13

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania10,0
0940, 41Obrabiarki do metali skrawające14,0
10431

450

451

454, 475

477

0,4

2

0 do 4

6 do 8

Filtry (prasy) błotniarki, cedzidła mechaniczne, piece do przerobu surowców (z wyjątkiem rodzaju 450-50), piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem rodzaju 451-0), piece do wypalania tunelowe, aparaty bębnowe, suszarki komorowe7,0
1144, 46, 47Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0), maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6 do 8 i 479-0)14,0
12434

465

01, 02Zamykarki do słoi i do puszek, wymienniki przeponowe rurowe

pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego

20,0
13491Zespoły komputerowe30,0
14449

465

469

474

479

481, 482

484

49

90

0

0

0, 1, 3, 6

Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do paliw płynnych, wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody, chłodnice odmulin i prób kotłowych rozkładni gazu, kolumny nitracyjne i denitracyjne, odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu, aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrochemicznym oraz sposobem cieplnym, urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego, przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny do cięcia termicznego i metodami pokrewnymi, zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetwornice spawalnicze (spawarki wirujące), urządzenia do metalizacji natryskowej, urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi, komputery (z wyjątkiem ujętych w poz. 13), samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania

procesami, roboty przemysłowe

18,0
1550

z wyjątkiem

poz. 16-19

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego14,0
165010, 1Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe25,0
17Z rodzaju 506-3 odgazowywacze20,0
185051Piece prażalnicze fluidyzacyjne stosowane przy produkcji kwasu siarkowego18,0
19506

507

1, 2

2, 3, 4

Aparaty do rektyfikacji powietrza, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego: krystalizatory wannowo-soczewkowe, rurowo-skrobakowe i inne oraz komory potne7,0
2051

z wyjątkiem

poz. 21-25

Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze i torfiarskie oraz geodezyjno-kartograficzne18,0
21510Maszyny i urządzenia wiertnicze20,0
22511Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych25,0
23511

518

01 do 03

10 do 12

Obudowy zmechanizowane, aparaty i urządzenia do pomiarów magnetycznych, geoelektrycznych, sejsmicznych i radiometrycznych oraz do pomiarów i zabiegów geofizycznych20,0
24512, 513

514

0, 1, 2,

3 do 6

9

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych, maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej rud i węgla, maszyny i urządzenia aglomerowni, wielkopiecowe, nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy, maszyny i urządzenia hutnicze stalowni, inne maszyny i urządzenia hutnicze10,0
25517Maszyny i urządzenia torfiarskie14,0
2652

z wyjątkiem

poz. 27 i 28

Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich14,0
27520

523

525

529

0 do 5

31

81, 82

Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego, cementowego, autoklawy, maszyny do produkcji elementów z lastryka i kamienia sztucznego10,0
28Z rodzaju 524 piece do trampowania głowic "Hagera" oraz piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu25,0
2953

z wyjątkiem

poz. 30

Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych14,0
30Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych oraz z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników20,0
3154

z wyjątkiem

poz. 32

Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne14,0
325480Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego7,0
3355Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry14,0
3456

z wyjątkiem

poz. 35

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych10,0
35561

568

6Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi, maszyny impregnacyjne, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem rodzaju 568-40 do 48)14,0
3657

z wyjątkiem

poz. 37 i 38

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych14,0
3757130, 31, 8Autoklawy do hydrolizy, neutralizatory stalowe, neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane25,0
38579000, 003,

01, 09

Dystrybutory, młynki młotkowe, maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych20,0
3958

z wyjątkiem

poz. 40-43

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych18,0
40580, 581

582

3Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem wymienionych w poz. 41), maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem rodzaju 581-2 i 4 oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku), szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy do utrzymania dróg20,0
415812, 4Wibratory i wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku25,0
42Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM10,0
435830, 1Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, koparki w piaskowniach przemysłu węglowego7,0
4459Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej14,0
456

z wyjątkiem

poz. 46-52

Urządzenia techniczne10,0
46600, 601

623

641

648

657

660

7

7

Zbiorniki naziemne z cegły betonowe i żelbetowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego), urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia, wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów), towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe, akumulatory hydrauliczne, wagi wozowe, wagonowe i inne wbudowane4,5
47629Telefony komórkowe20,0
48669Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 13)20,0
49610 do 615

641

662

681

1Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna, dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych), projektory przenośne 16 mm i 35 mm, kontenery18,0
50633, 634

662

5Baterie akumulatorów elektrycznych stałych (stacyjnych) i przewoźnych, ekrany kinowe20,0
516440Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie w kopalniach węgla25,0
52644

664

0-4Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych20,0
5370, 71, 72,

73, 77

z wyjątkiem

poz. 54-56

Tabor szynowy i tabor pływający7,0
54700-706

710 do 712

770

773

780-781

7

01 do 03

10 do 14

13

1010

Drezyny i przyczepy do drezyn, lokomotywy akumulatorowe, wozy kopalniane, kontenerowce, wodoloty oraz łodzie różnego typu, tabor lotniczy14,0
55740, 741

742, 744

782

Pojazdy mechaniczne, szybowce20,0
56743, 745

746, 747

748, 75, 76

Samochody specjalne, trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym, ciągniki, przyczepy i naczepy, tabor konny, pozostały tabor bezszynowy14,0
57Inne nie wymienione maszyny, urządzenia i środki transportowe18,0
588

z wyjątkiem

poz. 59-62

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie20,0
59801

802

804

0

0

Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych, aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii, wyposażenie cyrków25,0
60803Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych14,0
61805Wyposażenie teatrów, kin itp., instrumenty muzyczne10,0
62806Kioski, budki, domki kempingowe10,0
63Plantacje wikliny10,0
Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a), uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b), uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.