§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.100.1175

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1999 r.
§  2.
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania i wprowadzonych do ewidencji (wykazu) od dnia 1 stycznia 2000 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Przepisy § 1 pkt 7 lit. j) stosuje się odpowiednio do korekty wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania lub ulepszenia przed dniem 1 stycznia 2000 r.; w tym przypadku dla określenia wartości początkowej tych środków i wartości stosuje się przepisy obowiązujące w miesiącu oddania ich do używania lub ich ulepszenia przy uwzględnieniu przyjętych w tej dacie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
3.
Przepisy § 1 pkt 10 lit. a)-c) można stosować także do środków trwałych oddanych do używania przed dniem 1 stycznia 2000 r.