§ 11. - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.35

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  11. 
1. 
Podatnicy prowadzący, zgodnie z przepisami o rachunkowości, księgi rachunkowe są obowiązani do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, co najmniej:
1)
liczbę porządkową,
2)
datę nabycia,
3)
datę przyjęcia do używania,
4)
określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
5)
określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
6)
symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych,
7)
wartość początkową,
8)
stawkę amortyzacyjną,
9)
kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i znowu wprowadzony,
10)
zaktualizowaną wartość początkową,
11)
zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
12)
datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.
3. 
Nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, których wartość początkową ustala się zgodnie z § 6 ust. 8.
4.  64
 Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych obowiązani są prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający co najmniej dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930).
5.  65
 Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
6.  66
 W przypadku zmiany formy opodatkowania, podatnicy opodatkowani dotychczas zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zakładając ewidencję, o której mowa w ust. 2, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
64 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
65 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
66 § 11 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1999 r. (Dz.U.99.6.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.