Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacja wyceny środków trwałych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.7.34

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 stycznia 1995 r.
w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych. *

1. 
(...).

(...)

4)
w razie nabycia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego przez udziałowca osoby prawnej lub wspólnika, w tym także gdy jako wkład wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z tym że suma wartości wszystkich składników stanowiących wkład pieniężny i niepieniężny łącznie nie może być wyższa od wartości objętych akcji lub udziałów; w przypadku gdy wkład niepieniężny pochodzi z zagranicy, przy ustalaniu wartości poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się cło, podatek akcyzowy oraz podatek importowy.

(...).

4. 
Za cenę nabycia uważa się rzeczywistą cenę składnika majątkowego, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji i różnic kursowych, oraz pomniejszoną, zgodnie z odrębnymi przepisami, o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty naliczonego podatku lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy oraz podatek importowy od składników majątkowych sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.

(...).

1. 
Podatnicy ustalają różnicę między kwotą odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za 1995 r. po aktualizacji, obliczoną od stanu tych środków na dzień 1 stycznia 1995 r., a kwotą odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za 1994 r.
2. 
W latach 1995-1997 przyrost kwoty odpisów amortyzacyjnych od zaktualizowanej wartości środków trwałych wykazanych w ewidencji lub wykazie na dzień 1 stycznia 1995 r. w stosunku do kwoty odpisów amortyzacyjnych za 1994 r. nie może być wyższy niż:
1)
w 1995 r. - 24% kwoty odpisów amortyzacyjnych za 1994 r.,
2)
odrębnie w każdym z lat 1996 i 1997 - 50% różnicy obliczonej zgodnie z ust. 1, pomniejszonej o kwotę faktycznego przyrostu odpisów za 1995 r. ustalonego zgodnie z pkt 1.
3. 
W przedsiębiorstwach energetyki zawodowej (elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, kopalniach węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Sieci Elektroenergetyczne" SA) przyrost kwoty odpisów amortyzacyjnych od zaktualizowanej wartości środków trwałych wykazanych w ewidencji na dzień 1 stycznia 1995 r. w stosunku do kwoty odpisów amortyzacyjnych za 1994 r. nie może być w latach 1995-1997 wyższy niż:
1)
w 1995 r. - 24% różnicy, o której mowa w ust. 1,
2)
odrębnie w każdym z lat 1996 i 1997 - 50% różnicy obliczonej zgodnie z ust. 1, pomniejszonej o kwotę faktycznego przyrostu odpisów za 1995 r.
4. 
Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, gdy odpisy amortyzacyjne w latach 1995-1999 będą dokonywane wyłącznie według zasad określonych w rozporządzeniu. Jeżeli odpisy amortyzacyjne w tych latach będą dokonywane przy zastosowaniu innych metod, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2.
5.  1
 Jeżeli środek trwały w 1994 r. nie był amortyzowany lub był amortyzowany tylko przez część roku, przy ustalaniu kwoty odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w 1995 r. zgodnie z ust. 2 i 3 przyjmuje się wysokość odpisów amortyzacyjnych, jaka wystąpiłaby, gdyby ten środek był amortyzowany przez cały 1994 r. Wysokość tę ustala się odpowiednio przy zastosowaniu stawki amortyzacji stosowanej przed przerwaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub stawki faktycznie stosowanej w 1994 r.
* Z dniem 8 lutego 1997 r. rozporządzenie utraciło moc z wyjątkiem przepisów:

- § 10, który ma zastosowanie do końca 1997 r.,

- § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 w części dotyczącej podatku importowego od składników majątku nabytych przed dniem 1 stycznia 1997 r. i wprowadzonych do ewidencji lub wykazu do tego dnia,

na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U.97.6.35).

Z dniem 1 stycznia 2000 r. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną wskutek zmiany art.15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.93.106.482) przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.99.95.1101).

1 § 10 ust. 5:

- dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz.U.95.73.362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 października 1995 r. (Dz.U.95.122.590) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 1995 r.