Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2020 r.

USTAWA
z dnia 6 lipca 2016 r.
o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa formy aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, w tym reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zwanym dalej "zryczałtowanym podatkiem".

Art.  2.  [Definicje ustawowe]
1.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) budowie statku - oznacza to budowę nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku;
2) okresie opodatkowania - oznacza to okres opodatkowania zryczałtowanym podatkiem;
3) przebudowie statku - oznacza to przebudowę przeprowadzoną w całości przez przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej - przez tę spółkę:
a) której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 000 000 euro lub
b) polegającą na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu;
4) przedsiębiorcy okrętowym - oznacza to:
a) osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę komandytowo-akcyjną, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655)

- prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku;

5) statku - oznacza to jednostkę pływającą używaną do żeglugi morskiej lub śródlądowej, o długości kadłuba powyżej 5 metrów, podlegającą nadzorowi technicznemu uznanej organizacji, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680), jak również morską platformę wiertniczą lub produkcyjną;
6) przedsiębiorstwie w spadku - oznacza to przedsiębiorstwo w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), zwanej dalej "ustawą o zarządzie sukcesyjnym
7) zarządzie sukcesyjnym - oznacza to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
8) zmarłym przedsiębiorcy - oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
2.  Kwota wyrażona w euro wskazana w ust. 1 pkt 3 lit. a jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania certyfikatu stwierdzającego przebudowę statku.
3.  Rokiem podatkowym przedsiębiorcy okrętowego jest rok kalendarzowy, a w przypadku przedsiębiorcy okrętowego będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - rok podatkowy przyjęty dla celów tego podatku.

Rozdział  2

Zryczałtowany podatek

Art.  3.  [Możliwość opłacania zryczałtowanego podatku]

Przedsiębiorca okrętowy może opłacać zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.

Art.  4.  [Certyfikaty rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku]
1.  Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:
1) dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku;
2) dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku - w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.
2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy:
1) podaje dane identyfikujące przedsiębiorcę okrętowego, w szczególności nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2) wskazuje organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy dołącza:
1) umowę o budowę statku albo umowę o przebudowę statku;
2) dokumenty uznanej organizacji wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - w przypadku certyfikatu zakończenia budowy statku lub przebudowy statku.
4.  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa ta spółka.
5.  Certyfikat stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695).
6.  Certyfikat jest wydawany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z ust. 2 i 3.
7.  Organ wydający certyfikat przekazuje jego kopię, niezwłocznie po wydaniu, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
8.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- mając na względzie zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji dla celów kontroli celno-skarbowej lub podatkowej.

Art.  5.  [Podstawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem]
1.  Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem jest przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
2.  Za dzień powstania przychodu należnego, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania płatności w całości.
3.  Przychodu należnego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorcy okrętowego nie łączy się z innymi przychodami tego przedsiębiorcy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.
4.  W przypadku nieuzyskania certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, przychód należny, o którym mowa w ust. 1, podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatku dochodowym od osób prawnych od pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) o zaległości podatkowej za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca okrętowy wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku, do końca miesiąca, w którym przedsiębiorca okrętowy nie uzyskał certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
6.  W przypadku przedsiębiorców okrętowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b, przychód należny określa się proporcjonalnie do prawa takiego przedsiębiorcy do udziału w zysku spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku spółki są równe.
Art.  6.  [Wysokość zryczałtowanego podatku]

Zryczałtowany podatek wynosi 1% podstawy opodatkowania.

Art.  7.  [Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem]
1.  Wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem następuje przez złożenie przez przedsiębiorcę okrętowego oświadczenia, według ustalonego wzoru, o wyborze takiego opodatkowania, zwanego dalej "oświadczeniem".
2.  Oświadczenie składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku. W przypadku przedsiębiorców okrętowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy.
3.  Oświadczenie składa się w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania.
4.  W oświadczeniu zamieszcza się dane identyfikujące przedsiębiorcę okrętowego, w szczególności nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane dotyczące działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę okrętowego.
5.  Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany zawiadomić organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku o zaistniałych w okresie opodatkowania zmianach danych zawartych w oświadczeniu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana.
6.  W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania przedsiębiorca okrętowy składa, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono tę działalność, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku oświadczenie o zakończeniu tej działalności.
Art.  8.  [Okres opodatkowania zryczałtowanym podatkiem]
1.  Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe.
2.  W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania.
3.  W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy zakończył tę działalność.
4.  Jeżeli w okresie opodatkowania zmarł przedsiębiorca okrętowy, podatnikiem zryczałtowanego podatku w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
1) zarządu sukcesyjnego albo
2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170)

- nie dłużej jednak niż do końca okresu opodatkowania, jest przedsiębiorstwo w spadku.

5.  Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę.
Art.  9.  [Ustalenie wysokości przychodu należnego]
1.  Przedsiębiorca okrętowy opodatkowany zryczałtowanym podatkiem ustala wysokość przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, na podstawie ksiąg podatkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.  Przedsiębiorca okrętowy będący osobą fizyczną, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych, ani nie jest obowiązana do prowadzenia tych ksiąg spółka, w której jest wspólnikiem, ustala wysokość przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, na podstawie prowadzonej odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów zawierającej co najmniej numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu należnego oraz jego wysokość.
3.  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki cywilnej albo spółki jawnej obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów dotyczy tej spółki.
Art.  10.  [Obowiązek prowadzenia odrębnego wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych]
1.  W okresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku, a w przypadku gdy tę działalność prowadzi spółka cywilna, spółka jawna lub spółka komandytowa - wykaz obowiązana jest prowadzić ta spółka.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w ust. 1, kierując się koniecznością prawidłowego określenia, dla celów podatku dochodowego, wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i stawki amortyzacyjnej.
Art.  11.  [Właściwy organ podatkowy]

Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego.

Art.  12.  [Okres opodatkowania w przypadku połączenia przedsiębiorców okrętowych]
1.  W przypadku połączenia się przedsiębiorców okrętowych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem okresem opodatkowania przedsiębiorcy powstałego w wyniku tego połączenia jest okres opodatkowania przedsiębiorcy, który wcześniej złożył oświadczenie.
2.  W przypadku przejęcia przez przedsiębiorcę okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem innego przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem, okresem opodatkowania jest okres opodatkowania przedsiębiorcy przejmującego.
3.  W przypadku połączenia przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem z przedsiębiorcą nieopodatkowanym zryczałtowanym podatkiem, okresem opodatkowania jest okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem.
Art.  13.  [Obowiązek obliczania i wpłacania należnego zryczałtowanego podatku; zeznanie podatkowe]
1.  Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i wpłacać ten podatek, bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego wskazany w art. 11 wykonuje swoje zadania, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2.
2.  Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym, o którym mowa w ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, za dany rok podatkowy do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
3.  Zryczałtowany podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 2, jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.
Art.  13a.  [Stosowanie przepisów ustawy przez przedsiębiorstwo w spadku]

Przepisy art. 9-11 i art. 13 obowiązane jest stosować odpowiednio przedsiębiorstwo w spadku.

Art.  14.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) oświadczenia,
2) zeznania, o którym mowa w art. 13 ust. 2

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.

Art.  15.  [Wybór opodatkowania w okresie obowiązywania decyzji o zgodności podatku z rynkiem wewnętrznym]

Wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności zryczałtowanego podatku z rynkiem wewnętrznym.

Rozdział  3

Zmiany w przepisach oraz przepisy przejściowy i końcowy

Art.  16. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  17. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  18. 

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  19. 

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  20. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052) w art. 83 w ust. 1: (zmiany pominięte).

Art.  21. 

W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  22.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  23.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.