Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.147

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku, zwanego dalej "wykazem".
§  2.
1. Wykaz zawiera co najmniej następujące dane:
1) liczbę porządkową,
2) datę nabycia,
3) datę przyjęcia do używania,
4) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
5) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
6) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60),
7) wartość początkową,
8) stawkę amortyzacyjną,
9) zaktualizowaną wartość początkową,
10) datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia

- w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a-22o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) albo w art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Wpisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Nie podlegają objęciu wykazem budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca okrętowy przed wyborem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji prowadził:
1) ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, albo
2) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, 1961 i 2255)

- może prowadzić wykaz poprzez kontynuację prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych albo wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 1, oraz informację, że środek trwały lub wartość niematerialna i prawna są związane z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.

§  3.
1. W przypadku prowadzenia wykazu w postaci papierowej należy go zbroszurować i kolejno ponumerować jego karty.
2. W przypadku prowadzenia wykazu w systemie teleinformatycznym należy zapewnić bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwić wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).