Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2020 r.
Art.  14.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) oświadczenia,
2) zeznania, o którym mowa w art. 13 ust. 2

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.