Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2020 r.
Art.  4.  [Certyfikaty rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku]
1.  Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:
1) dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku;
2) dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku - w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.
2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy:
1) podaje dane identyfikujące przedsiębiorcę okrętowego, w szczególności nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2) wskazuje organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy dołącza:
1) umowę o budowę statku albo umowę o przebudowę statku;
2) dokumenty uznanej organizacji wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - w przypadku certyfikatu zakończenia budowy statku lub przebudowy statku.
4.  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa ta spółka.
5.  Certyfikat stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695).
6.  Certyfikat jest wydawany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z ust. 2 i 3.
7.  Organ wydający certyfikat przekazuje jego kopię, niezwłocznie po wydaniu, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
8.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- mając na względzie zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji dla celów kontroli celno-skarbowej lub podatkowej.