Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.621

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 471 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa w spadku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.
2.  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 r., do przychodów osiągniętych w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku (Dz. U. poz. 144).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PWS - 1 OŚWIADCZENIE PO WYBORZE OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PWS - 2 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PWS - 2S ZEZNANIE OP WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU

wzór
1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).