Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa formy aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, w tym reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zwanym dalej "zryczałtowanym podatkiem".

Art.  2.  [Definicje ustawowe]
1.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) budowie statku - oznacza to budowę nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku;
2) okresie opodatkowania - oznacza to okres opodatkowania zryczałtowanym podatkiem;
3) przebudowie statku - oznacza to przebudowę przeprowadzoną w całości przez przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej - przez tę spółkę:
a) której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 000 000 euro lub
b) polegającą na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu;
4) przedsiębiorcy okrętowym - oznacza to:
a) osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę komandytowo-akcyjną, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655)

- prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku;

5) statku - oznacza to jednostkę pływającą używaną do żeglugi morskiej lub śródlądowej, o długości kadłuba powyżej 5 metrów, podlegającą nadzorowi technicznemu uznanej organizacji, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680), jak również morską platformę wiertniczą lub produkcyjną;
6) przedsiębiorstwie w spadku - oznacza to przedsiębiorstwo w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), zwanej dalej "ustawą o zarządzie sukcesyjnym
7) zarządzie sukcesyjnym - oznacza to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
8) zmarłym przedsiębiorcy - oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
2.  Kwota wyrażona w euro wskazana w ust. 1 pkt 3 lit. a jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania certyfikatu stwierdzającego przebudowę statku.
3.  Rokiem podatkowym przedsiębiorcy okrętowego jest rok kalendarzowy, a w przypadku przedsiębiorcy okrętowego będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - rok podatkowy przyjęty dla celów tego podatku.