Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.482 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  5.  [Grunty, na których jest ustanawiana SSE]
1.  Strefa może być ustanowiona, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie na gruntach stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
2.  Strefa może być ustanowiona także, jeżeli nabycie przez zarządzającego lub jednostkę samorządu terytorialnego prawa do gruntów, o którym mowa w ust. 1, wynika z umowy zobowiązującej, która przewiduje ustanowienie strefy jako jedyny warunek nabycia.
3.  Część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w ust. 1, za ich zgodą, w przypadku gdy:
1) 1  (uchylony)
2) 2  (uchylony)
2a) 3  (uchylony)
3) 4  (uchylony)
4) pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha.
4.  5  (uchylony).
1 Art. 5 ust. 3 pkt 1 uchylony przez art. 34 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
2 Art. 5 ust. 3 pkt 2 uchylony przez art. 34 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
3 Art. 5 ust. 3 pkt 2a uchylony przez art. 34 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
4 Art. 5 ust. 3 pkt 3 uchylony przez art. 34 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
5 Art. 5 ust. 4 uchylony przez art. 34 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.