Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.243

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie wzorów certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór:
1) certyfikatu rozpoczęcia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) certyfikatu rozpoczęcia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) certyfikatu zakończenia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) certyfikatu zakończenia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) certyfikatu rozpoczęcia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) certyfikatu rozpoczęcia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) certyfikatu zakończenia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) certyfikatu zakończenia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

CERTYFIKAT ROZPOCZĘCIA BUDOWY STATKU

WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO

W……

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

CERTYFIKAT ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY STATKU

WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO

W…

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

CERTYFIKAT ZAKOŃCZENIA BUDOWY STATKU WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO

W…

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

CERTYFIKAT ZAKOŃCZENIA PRZEBUDOWY STATKU

WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO

W….

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

CERTYFIKAT ROZPOCZĘCIA BUDOWY STATKU

WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

W…

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

CERTYFIKAT ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY STATKU

WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

W…

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

CERTYFIKAT ZAKOŃCZENIA BUDOWY STATKU

WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

W…

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

CERTYFIKAT ZAKOŃCZENIA PRZEBUDOWY STATKU

WYDANY PRZEZ DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

W…

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).