Law Journal

Przenoszenie do służby w Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2018.259 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.730 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Straż Marszałkowska.

Dz.U.2019.1940 t.j. | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2018.260 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dz.U.2018.256 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2018.249 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2018.252 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.251 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2018.253 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Dz.U.2018.277 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dz.U.2018.289 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Dz.U.2018.378 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U.2018.379 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.398 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2018.374 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Sposób przewozu ładunku.

Dz.U.2018.361 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Mongolia-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2018.01.24.

Dz.U.2019.1189 | umowa międzynarodowa z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Dz.U.2018.306 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Dz.U.2020.2231 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Dz.U.2018.267 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.274 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.238 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2018.233 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.240 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.334 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2018.192 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Dz.U.2018.213 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dz.U.2018.215 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.

Dz.U.2018.222 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dz.U.2018.209 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom.

Dz.U.2018.218 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2018.225 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

Dz.U.2018.223 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.U.2018.193 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2018.204 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

Dz.U.2018.210 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.216 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2018.190 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę.

Dz.U.2018.263 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2018.268 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U.2018.184 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Dz.U.2018.183 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dz.U.2018.229 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej.

Dz.U.2018.199 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.194 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2018.176 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy