Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2140

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2021 r.

USTAWA
z dnia 1 października 2021 r.
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 1

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
pkt 4d otrzymuje brzmienie:

"4d) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);",

b)
po pkt 4zb dodaje się pkt 4zc w brzmieniu:

"4zc) rozporządzeniu 2019/2033 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);",

c)
po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

"36a) domu maklerskim stosującym rozporządzenie 575/2013 - rozumie się przez to dom maklerski:

a) wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1, lub

b) o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia 2019/2033;",

d)
uchyla się pkt 61,
e)
dodaje się pkt 62 w brzmieniu:

"62) przepisach prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, które na podstawie art. 4c ust. 2-4 tej ustawy stosuje się do domów maklerskich stosujących rozporządzenie 575/2013.";

2)
uchyla się art. 13b;
3)
w art. 69h ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy dom maklerski wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a, art. 73 ust. 6a, art. 76, art. 82a ust. 1 i 3, art. 83a ust. 3a-3f i 3h-4d, art. 83b ust. 1-3 i 7-17 oraz art. 83c-83j stosuje się odpowiednio, z tym że do lokat strukturyzowanych, których konstrukcja nie utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienia ryzyka związanego ze stopą zwrotu lub zrozumienia kosztów likwidacji lokaty przed terminem, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 83h ust. 5 pkt 2-4, przepisów art. 83h ust. 1-4 nie stosuje się.";

4)
w art. 82:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenia członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy w spółce osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę działalności maklerskiej lub będą nią kierować, z wyłączeniem wspólników oraz komplementariuszy w przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej, którym nie przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia 575/2013, przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającą dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 64, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 2019/2033;",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 8;
5)
w art. 83a:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Firma inwestycyjna zarządza ryzykiem w swojej działalności, przy czym dom maklerski oraz mały dom maklerski, o których mowa odpowiednio w art. 110a ust. 1 pkt 4 i 9b, stosują w tym zakresie przepisy oddziału 2a.",

b)
uchyla się ust. 6;
6)
art. 93b otrzymuje brzmienie:

"Art. 93b. W celu zapewnienia przestrzegania przez firmę inwestycyjną przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie, przepisów rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2017/565, rozporządzenia 2019/2033 oraz innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej mających zastosowanie do firmy inwestycyjnej Komisja może zalecić zaprzestanie w wyznaczonym terminie działania naruszającego te przepisy lub niepodejmowanie takiego działania w przyszłości.";

7)
art. 97 otrzymuje brzmienie:

"Art. 97. Dom maklerski utrzymuje kapitał założycielski zgodny ze strukturą określoną w art. 9 rozporządzenia 2019/2033.";

8)
w art. 98:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Kapitał założycielski domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej wynosi co najmniej równowartość w złotych 150 000 euro.

2. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 8 lub ust. 4 pkt 1, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 75 000 euro.

3. W przypadku gdy dom maklerski prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, 7 lub 9, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 750 000 euro.",

b)
uchyla się ust. 4,
c)
uchyla się ust. 8-9b,
d)
w ust. 10 wyrazy "ust. 1-4" zastępuje się wyrazami "ust. 1-3",
e)
uchyla się ust. 11;
9)
w art. 100 w ust. 3b wyrazy "oddziału 2a oraz rozporządzenia 575/2013" zastępuje się wyrazami "oddziału 2a i rozporządzenia 2019/2033 lub przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie i rozporządzenia 575/2013";
10)
w art. 102c uchyla się ust. 5;
11)
w art. 103:
a)
ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności domu maklerskiego.",

b)
w ust. 1d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Członek zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013, spełniającego co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1h, może sprawować jednocześnie nie więcej niż:",

c)
w ust. 1e w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w których dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013 posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia 575/2013.",

d)
ust. 1f otrzymuje brzmienie:

"1f. Przepisu ust. 1d nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do reprezentantów Skarbu Państwa.",

e)
w ust. 1g zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Na wniosek rady nadzorczej Komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zakres, skalę i złożoność działalności prowadzonej przez dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013, może wyrazić zgodę na sprawowanie przez członka zarządu lub rady nadzorczej, o których mowa w ust. 1d, jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w ust. 1d i 1e, jeżeli nie zagrozi to należytemu wykonywaniu przez członka zarządu lub rady nadzorczej powierzonych mu obowiązków w tym domu maklerskim.",

f)
ust. 1h-3 otrzymują brzmienie:

"1h. Przepis ust. 1d ma zastosowanie do domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 spełniającego co najmniej jeden z warunków:

1) instrumenty finansowe wyemitowane przez taki dom maklerski zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) udział takiego domu maklerskiego w aktywach sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 2%;

3) udział takiego domu maklerskiego w funduszach własnych sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 2%.

2. W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wymogi określone w ust. 1-1b mają zastosowanie do komplementariuszy lub wspólników, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

3. Przepisy:

1) ust. 1-1b stosuje się również do inwestycyjnej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, oraz do finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033, o ile spółka ta jest podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego;

2) ust. 1c-1h stosuje się również do:

a) inwestycyjnej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033,

b) finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033,

c) finansowej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013

- o ile spółka ta jest podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013.",

g)
uchyla się ust. 4 i 5;
12)
uchyla się art. 103a;
13)
w dziale IV w rozdziale 1 tytuł oddziału 2a otrzymuje brzmienie:

"Szczególne zasady prowadzenia działalności przez domy maklerskie i małe domy maklerskie";

14)
w art. 110a:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1-3,
pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) domu maklerskim - rozumie się przez to dom maklerski niebędący małą i niepowiązaną wzajemnie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033;

5) finansowej spółce holdingowej - rozumie się przez to finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 2019/2033;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033;",

uchyla się pkt 6a,
po pkt 6a dodaje się pkt 6aa w brzmieniu:

"6aa) grupie firm inwestycyjnych - rozumie się przez to grupę firm inwestycyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 2019/2033, w skład której wchodzi co najmniej jeden dom maklerski lub mały dom maklerski;",

po pkt 6b dodaje się pkt 6c w brzmieniu:

"6c) holdingu mieszanym - rozumie się przez to podmiot dominujący niebędący finansową spółką holdingową, inwestycyjną spółką holdingową, instytucją kredytową, firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 2019/2033 ani finansową spółką holdingową o działalności mieszanej, do którego podmiotów zależnych należy co najmniej jeden dom maklerski lub mały dom maklerski;",

uchyla się pkt 7,
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 2019/2033;",

po pkt 9 dodaje się pkt 9a-9c w brzmieniu:

"9a) inwestycyjnej spółce holdingowej - rozumie się przez to inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033;

9b) małym domu maklerskim - rozumie się przez do dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ust. 1, będący małą i niepowiązaną wzajemnie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033;

9c) na zasadzie skonsolidowanej - rozumie się przez to na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia 2019/2033;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia 2019/2033, jak również podmiot uznany przez Komisję za dominujący zgodnie z ust. 2;",

po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) podmiocie prowadzącym handel towarami i uprawnieniami do emisji - rozumie się przez to podmiot prowadzący handel towarami i uprawnieniami do emisji w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 150 rozporządzenia 575/2013;",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia 2019/2033;",

po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

"11a) polityce wynagrodzeń neutralnej pod względem płci - rozumie się przez to politykę wynagrodzeń opartą na zasadzie jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości;

11b) przedsiębiorstwie usług pomocniczych - rozumie się przez to przedsiębiorstwo usług pomocniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2019/2033;",

uchyla się pkt 12-14,
pkt 15 i 15a otrzymują brzmienie:

"15) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia 2019/2033;

15a) unijnej dominującej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia 2019/2033;",

po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:

"15b) unijnej dominującej inwestycyjnej spółce holdingowej - rozumie się przez to unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia 2019/2033;",

uchyla się pkt 16,
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 2019/2033, z siedzibą w innym państwie członkowskim;",

dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) zgodności z grupowym testem kapitałowym - rozumie się przez to zachowanie przez podmiot dominujący w grupie firm inwestycyjnych zgodności z wymogami, o których mowa w art. 8 rozporządzenia 2019/2033.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący wobec domu maklerskiego lub małego domu maklerskiego osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli wywiera ona znaczący wpływ na ten dom maklerski lub mały dom maklerski zgodnie z art. 96 ust. 3.";

15)
po art. 110a dodaje się art. 110aa-110ad w brzmieniu:

"Art. 110aa. 1. Przepisy art. 110ab, art. 110ad-110c, art. 110d, art. 110f-110ga, art. 110i-110m, art. 110o-110q, art. 110v, art. 110va, art. 110 w ust. 1, 3-5 i 7, art. 110y ust. 1 i art. 110z stosuje się także do małego domu maklerskiego. Przepisów art. 110v nie stosuje się do małego domu maklerskiego w zakresie dotyczącym zmiennych składników wynagrodzenia.

2. Jeżeli mały dom maklerski przestanie spełniać warunki określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033, niezwłocznie powiadamia o tym Komisję. W takim przypadku, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym przestał spełniać te warunki, zapewnia zgodność prowadzonej działalności także z dotyczącymi domów maklerskich przepisami niniejszego oddziału niewymienionymi w ust. 1 zdanie pierwsze oraz z dotyczącymi domów maklerskich przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 110x i z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 110zaa, z tym że przepisy art. 110v, w zakresie dotyczącym zmiennych składników wynagrodzenia, stosuje do wynagrodzenia przyznanego za rok obrotowy następujący po roku obrotowym, w którym przestał spełniać warunki określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033.

3. W przypadku gdy dom maklerski spełni warunki określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033 i powiadomi Komisję o ich spełnieniu, przepisy niniejszego oddziału dotyczące domów maklerskich, z wyjątkiem przepisów, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, oraz dotyczące domów maklerskich przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110x i przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110zaa przestaje się do niego stosować po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym spełnił te warunki, o ile warunki te były spełnione nieprzerwanie przez cały ten okres 6 miesięcy.

Art. 110ab. 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do domu maklerskiego na poziomie jednostkowym.

2. W przypadku udzielenia przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 4 rozporządzenia 2019/2033, do domu maklerskiego objętego grupowym testem kapitałowym stosuje się przepisy niniejszego oddziału na poziomie jednostkowym.

3. Do domu maklerskiego objętego konsolidacją ostrożnościową zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2019/2033 stosuje się przepisy niniejszego oddziału na poziomie jednostkowym oraz na zasadzie skonsolidowanej.

4. W przypadku gdy podmiot dominujący mający siedzibę w państwie członkowskim przedłoży Komisji opinię prawną, że stosowanie przepisów niniejszego oddziału do podmiotu mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, będącego podmiotem zależnym od tego podmiotu dominującego, byłoby niezgodne z prawem państwa, w którym ten podmiot zależny ma siedzibę, do domu maklerskiego nie stosuje się przepisów niniejszego oddziału na zasadzie skonsolidowanej w zakresie tego podmiotu zależnego.

5. W przypadku gdy stosowanie przepisów niniejszego oddziału do podmiotu zależnego, o którym mowa w ust. 4, przestanie być niezgodne z prawem państwa, w którym ten podmiot zależny ma siedzibę, przepisy niniejszego oddziału stosuje się na zasadzie skonsolidowanej do domu maklerskiego w zakresie tego podmiotu zależnego. O ustaniu takiej niezgodności podmiot dominujący, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie informuje Komisję.

Art. 110ac. 1. W przypadku gdy:

1) dom maklerski w ramach prowadzonej działalności maklerskiej wykonuje czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7, oraz

2) całkowita wartość skonsolidowanych aktywów domu maklerskiego obliczona jako średnia z ostatnich 12 miesięcy jest równa równowartości w złotych kwoty 5 000 000 000 euro lub przekracza tę wartość, oraz

3) dom maklerski spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) wykonuje czynności, o których mowa w pkt 1, na taką skalę, że jego upadłość lub trudności finansowe mogą prowadzić do ryzyka systemowego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 140, 680, 1598 i 2140),

b) jest członkiem rozliczającym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 2019/2033,

c) ze względu na wielkość, charakter, skalę i złożoność działalności domu maklerskiego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz znaczenia domu maklerskiego dla gospodarki Unii Europejskiej lub gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, znaczenia działalności transgranicznej domu maklerskiego lub wzajemnych powiązań domu maklerskiego z systemem finansowym, uzasadnione jest stosowanie przez ten dom maklerski przepisów rozporządzenia 575/2013 zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2019/2033

- Komisja może, w drodze decyzji, nakazać stosowanie przez ten dom maklerski przepisów rozporządzenia 575/2013, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2019/2033.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się dla domów maklerskich będących podmiotami prowadzącymi handel towarami i uprawnieniami do emisji.

3. Komisja uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy warunki wydania takiej decyzji, określone w ust. 1, przestają być spełnione.

4. Komisja niezwłocznie informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o wydaniu i uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1.

5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

Art. 110ad. W przypadku gdy stosuje się przepisy art. 8 rozporządzenia 2019/2033, Komisja obejmuje nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym także inwestycyjną spółkę holdingową i finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, wchodzące w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski.";

16)
w art. 110b:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) skuteczne procedury w celu identyfikacji ryzyka, na które jest lub może być narażony, lub ryzyka, które stwarza lub może stwarzać dla innych, jego szacowania i monitorowania, a także zarządzania tym ryzykiem;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. System zarządzania ryzykiem w domu maklerskim uwzględnia otoczenie makroekonomiczne oraz cykl koniunkturalny domu maklerskiego. Zarząd domu maklerskiego poświęca wystarczająco dużo czasu na zapewnienie prawidłowego działania systemu zarządzania ryzykiem.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dom maklerski, którego średnia wartość aktywów bilansowych i pozycji pozabilansowych jest wyższa niż równowartość w złotych 100 000 000 euro w czteroletnim okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok obrotowy, ustanawia komitet do spraw ryzyka. Zadaniem komitetu jest wspieranie zarządu domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem.",

d)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym odpowiedniego roku obrotowego.";

17)
w art. 110c:
a)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) określa strategię domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewnia jej wykonanie i przeprowadzanie okresowych przeglądów tej strategii;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) zapewnia odpowiednie zasoby, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem;",

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) określa mechanizmy nadzoru zgodności działania domu maklerskiego z przepisami prawa, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, w tym procedury wewnętrzne i księgowe;

5) określa politykę wynagrodzeń, o której mowa w art. 110v ust. 1, która jest zgodna z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz sprzyja takiemu zarządzaniu ryzykiem.",

b)
w ust. 3 wyrazy "system zarządzania ryzykiem" zastępuje się wyrazami "akceptowalny ogólny poziom ryzyka domu maklerskiego",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada nadzorcza domu maklerskiego oraz komitet do spraw ryzyka, jeżeli został powołany, mają prawo dostępu do informacji dotyczących ryzyka związanego z działalnością domu maklerskiego, w szczególności mogą żądać informacji od osób wykonujących w domu maklerskim funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz domu maklerskiego.";

18)
uchyla się art. 110ca i art. 110cb;
19)
art. 110d otrzymuje brzmienie:

"Art. 110d. Na potrzeby stosowania:

1) rozporządzenia 2019/2033 zarząd domu maklerskiego uznaje się za organ zarządzający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia 2019/2033,

2) rozporządzenia 575/2013 - w przypadku domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 - zarząd domu maklerskiego uznaje się za organ zarządzający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia 575/2013

- chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.";

20)
w art. 110e:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dom maklerski dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych. Kapitał wewnętrzny i aktywa płynne powinny zostać oszacowane w taki sposób, żeby ich wysokość, rodzaj i struktura zapewniały pokrycie istotnych zidentyfikowanych rodzajów i skali ryzyka, które dom maklerski stwarza lub mógłby stwarzać dla innych oraz na które jest lub może być narażony. Dom maklerski opracowuje i wdraża rozwiązania, strategie i procedury służące do oszacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Rozwiązania, strategie i procedury, o których mowa w ust. 1, są odpowiednie, skuteczne, kompletne i proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności działalności danego domu maklerskiego. Dom maklerski poddaje je regularnym przeglądom wewnętrznym.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dom maklerski utrzymuje w każdym czasie:

1) poziom funduszy własnych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2019/2033, nie niższy niż poziom kapitału wewnętrznego;

2) aktywa płynne na poziomie nie niższym niż wynika to z oszacowania dokonanego zgodnie z ust. 1.",

d)
uchyla się ust. 3,
e)
uchyla się ust. 5,
f)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Komisja może, w drodze decyzji, objąć obowiązkami, o których mowa w ust. 1-2, mały dom maklerski, w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione ze względu na poziom ryzyka wynikającego z modelu biznesowego małego domu maklerskiego.";

21)
art. 110f otrzymuje brzmienie:

"Art. 110f. 1. W ramach sprawowanego nadzoru Komisja uwzględnia potencjalny wpływ swoich decyzji na stabilność systemów finansowych w innych państwach członkowskich, a także w Unii Europejskiej, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych.

2. W przypadku gdy dom maklerski prowadzi działalność na terytorium innego państwa członkowskiego, zwanego dalej "przyjmującym państwem członkowskim", w zakresie określonym w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, nadzór nad działalnością tego domu maklerskiego sprawuje Komisja.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja współpracuje z właściwymi organami nadzoru przyjmujących państw członkowskich, na terytorium których dom maklerski prowadzi działalność, zwanymi dalej "właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego", i w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033 niezwłocznie przekazuje tym organom niezbędne informacje, dotyczące:

1) struktury zarządzania i własności w domu maklerskim;

2) spełniania przez dom maklerski wymogów w zakresie funduszy własnych;

3) spełniania wymogów dotyczących ryzyka koncentracji i wymogów płynności w domu maklerskim;

4) procedur administracyjnych i księgowych oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego w domu maklerskim;

5) innych istotnych czynników, które mogą wpływać na ryzyko stwarzane przez dom maklerski.

4. W przypadku ustalenia przez Komisję, że działalność domu maklerskiego może powodować zagrożenie ochrony klientów lub stabilności systemu finansowego w przyjmującym państwie członkowskim, Komisja niezwłocznie powiadamia właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.

5. W przypadku otrzymania od właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego informacji o działalności domu maklerskiego na terytorium tego przyjmującego państwa członkowskiego Komisja wykorzystuje te informacje, sprawując nadzór nad domem maklerskim, w szczególności w celu uniknięcia zagrożenia ochrony klientów lub stabilności systemu finansowego w przyjmującym państwie członkowskim. Na wniosek właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego Komisja wyjaśnia, w jaki sposób uwzględniła informacje uzyskane od tego organu.

6. W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego nie współpracuje z Komisją, Komisja może skierować informację w tym zakresie do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Komisja może skierować taką informację także w przypadku, gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego podjął wobec domu maklerskiego działania, z którymi Komisja się nie zgadza.

7. W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja współpracuje z właściwymi organami państwa członkowskiego, które sprawują nad zagraniczną firmą inwestycyjną nadzór w zakresie odpowiadającym przepisom niniejszego oddziału oraz przepisów rozporządzenia 2019/2033, zwanymi dalej "właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia", w szczególności może zwracać się o informacje dotyczące zagranicznej firmy inwestycyjnej określone w ust. 3.

8. W przypadku gdy działalność zagranicznej firmy inwestycyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwarza zagrożenie dla klientów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub dla stabilności systemu finansowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja niezwłocznie przekazuje odpowiednie informacje, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia i może zwrócić się do tego organu o podjęcie właściwych działań w celu zapobieżenia tym zagrożeniom. Komisja może zwrócić się jednocześnie o przekazanie informacji o działaniach podjętych przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia. Jeżeli Komisja uzna działania podjęte przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia za nieskuteczne, po powiadomieniu tego organu, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, może podjąć działania w celu ochrony klientów, na rzecz których świadczone są usługi, lub stabilności systemu finansowego. Komisja może także skierować informację o niewystarczającej współpracy ze strony właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

9. Dla oceny spełnienia warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy lit. c rozporządzenia 2019/2033, Komisja może zwrócić się do właściwego organu w innym państwie członkowskim, w którym członek rozliczający w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 648/2012 ma siedzibę, o przekazanie informacji dotyczących modelu i parametrów dotyczących depozytu zabezpieczającego, wykorzystywanych do obliczania wymogu dotyczącego tego depozytu dla domu maklerskiego.

10. Na żądanie właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia i w zakresie niezbędnym dla oceny spełnienia warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy lit. c rozporządzenia 2019/2033, Komisja przekazuje temu organowi informacje dotyczące modelu i parametrów dotyczących depozytu zabezpieczającego, wymaganego przez członka rozliczającego w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 648/2012, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanych do obliczania wymogu dotyczącego tego depozytu dla zagranicznej firmy inwestycyjnej.";

22)
w art. 110fa:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Pośrednią unijną jednostką dominującą może być unijna dominująca instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29d rozporządzenia 575/2013, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013 albo unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, których działalność została zatwierdzona przez właściwe władze nadzorcze innego państwa albo została zatwierdzona zgodnie z art. 48q ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

3. W przypadku gdy do grupy z państwa trzeciego, o której mowa w ust. 1, nie należy instytucja kredytowa, pośrednią unijną jednostką dominującą może być unijna dominująca firma inwestycyjna w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, gdy obowiązek rozdzielenia działalności, o którym mowa w tym przepisie, związany jest z działalnością o charakterze inwestycyjnym, jednym z podmiotów będących pośrednią unijną jednostką dominującą może być unijna dominująca firma inwestycyjna w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013.";

23)
art. 110g otrzymuje brzmienie:

"Art. 110g. 1. W przypadku gdy dom maklerski jest unijną dominującą firmą inwestycyjną, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym.

2. W przypadku gdy podmiot dominujący domu maklerskiego jest unijną dominującą inwestycyjną spółką holdingową lub unijną dominującą finansową spółką holdingową o działalności mieszanej, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym.

3. W przypadku gdy podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego i zagranicznej firmy inwestycyjnej jest ta sama unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa lub ta sama unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, jeżeli ta unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa lub ta unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku gdy podmiotami dominującymi wobec domu maklerskiego oraz zagranicznej firmy inwestycyjnej są:

1) co najmniej dwie inwestycyjne spółki holdingowe, z których co najmniej jedna ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jedna ma siedzibę w innym państwie członkowskim, w którym ma siedzibę ta zagraniczna firma inwestycyjna, lub

2) co najmniej dwie finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, z których co najmniej jedna ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jedna ma siedzibę w innym państwie członkowskim, w którym ma siedzibę ta zagraniczna firma inwestycyjna, lub

3) co najmniej jedna inwestycyjna spółka holdingowa oraz co najmniej jedna finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, z których co najmniej jedna ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jedna ma siedzibę w innym państwie członkowskim, w którym ma siedzibę ta zagraniczna firma inwestycyjna

- Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, jeżeli żadna z zagranicznych firm inwestycyjnych w grupie firm inwestycyjnych nie ma większej sumy bilansowej od domu maklerskiego należącego do tej grupy firm inwestycyjnych.

5. W przypadku gdy podmiotem dominującym domu maklerskiego i zagranicznej firmy inwestycyjnej jest ta sama inwestycyjna spółka holdingowa lub ta sama finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej i jednocześnie ta inwestycyjna spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej ma siedzibę w innym państwie członkowskim, innym niż państwo, w którym udzielono zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, jeżeli żadna z zagranicznych firm inwestycyjnych w grupie firm inwestycyjnych nie ma większej sumy bilansowej od domu maklerskiego należącego do tej grupy firm inwestycyjnych.

6. Komisja i właściwy organ nadzoru nad zagraniczną firmą inwestycyjną mogą uzgodnić, w drodze porozumienia, odstąpienie od kryteriów określonych w ust. 3-5, jeżeli ich zastosowanie jest niewłaściwe ze względu na specyfikę domu maklerskiego lub zagranicznej firmy inwestycyjnej i istotność ich działalności w poszczególnych państwach członkowskich, oraz ustalić, że Komisja albo właściwy organ nadzoru nad zagraniczną firmą inwestycyjną będzie sprawować nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym. W takim przypadku Komisja, przed zawarciem porozumienia, umożliwia wyrażenie opinii przez odpowiednią unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej lub dom maklerski albo zagraniczną firmę inwestycyjną o największej sumie bilansowej ze wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych będących domami maklerskimi lub zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, chyba że taka opinia została wyrażona wobec właściwego organu nadzoru z innego państwa członkowskiego.

7. Komisja powiadamia Komisję Europejską i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 6.";

24)
po art. 110g dodaje się art. 110ga w brzmieniu:

"Art. 110ga. 1. Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, w przypadku gdy:

1) dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013 jest dominującą firmą inwestycyjną z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29a rozporządzenia 575/2013 lub unijną dominującą firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013 i żaden z jego podmiotów zależnych nie jest instytucją kredytową;

2) podmiotem dominującym domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 jest dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013, dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia 575/2013, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013 lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, i żaden z podmiotów zależnych od tych spółek nie jest instytucją kredytową;

3) podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 oraz wobec przynajmniej jednej zagranicznej firmy inwestycyjnej jest ta sama dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013, ta sama dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia 575/2013, ta sama unijna dominująca finansowa spółka holdingowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013 lub ta sama unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, i żaden z podmiotów zależnych od tych spółek nie jest instytucją kredytową, oraz:

a) żadna z takich zagranicznych firm inwestycyjnych nie ma wyższej sumy bilansowej niż taki dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013 lub

b) łączna suma bilansowa domów maklerskich stosujących rozporządzenie 575/2013 będących podmiotami zależnymi od takich spółek jest większa od każdej z łącznych sum bilansowych takich zagranicznych firm inwestycyjnych mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim.

2. Komisja i właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną mogą uzgodnić, w drodze porozumienia, odstąpienie od kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 lit. a, jeżeli ich zastosowanie jest niewłaściwe z uwagi na specyfikę domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 lub zagranicznej firmy inwestycyjnej i względną istotność ich działalności w poszczególnych państwach członkowskich lub potrzebę zapewnienia ciągłości nadzoru skonsolidowanego sprawowanego przez Komisję albo ten właściwy organ nadzoru, oraz ustalić, że Komisja albo właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną będzie sprawować nadzór skonsolidowany. W takim przypadku Komisja, przed zawarciem porozumienia, umożliwia wyrażenie opinii przez unijną dominującą finansową spółkę holdingową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013, unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, unijną dominującą firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013 lub firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 575/2013 o największej sumie bilansowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 lit. a.

3. Komisja powiadamia Komisję Europejską i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, w tym sytuacji określonej w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 1093/2010", lub sytuacji niekorzystnych zmian na rynkach, która potencjalnie zagraża płynności na rynku i stabilności systemu finansowego w państwie członkowskim, w którym podmioty należące do grupy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 138 rozporządzenia 575/2013, w skład której wchodzi dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013, otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności lub w którym uzyskały zatwierdzenie działalności, Komisja, sprawując nadzór skonsolidowany, zawiadamia o tym niezwłocznie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejską Radę do spraw Ryzyka Systemowego, Komitet Stabilności Finansowej i Narodowy Bank Polski oraz przekazuje im informacje kluczowe dla wykonywania ich zadań.

5. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski uzyska informacje o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 4, zawiadamia o tym niezwłocznie Komisję.

6. Jeżeli do prawidłowego wykonywania nadzoru skonsolidowanego przez Komisję niezbędne są informacje o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 4, będące w posiadaniu innego właściwego organu nadzoru, Komisja zwraca się bezpośrednio do tego organu o ich udostępnienie.

7. W celu wykonywania nadzoru skonsolidowanego Komisja ustanawia kolegia właściwych władz nadzorczych i przewodniczy tym kolegiom. Przepisy art. 141f ust. 18-21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.

8. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru innych państw członkowskich porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu nadzoru skonsolidowanego, a także określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa w ust. 7. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o zawarciu oraz o treści takich porozumień. Przepisy art. 141f ust. 3-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany, przekazuje zainteresowanym właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego dane dotyczące struktury prawnej oraz struktury zarządzania i struktury organizacyjnej grupy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 138 rozporządzenia 575/2013, do której należą podmioty, o których mowa w ust. 1, w tym:

1) informacje o istnieniu bliskich powiązań między podmiotami wchodzącymi w skład takiej grupy;

2) opis systemu zarządzania podmiotów wchodzących w skład takiej grupy, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 110v ust. 1.";

25)
uchyla się art. 110h;
26)
art. 110i-110l otrzymują brzmienie:

"Art. 110i. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, w tym określonej w art. 18 rozporządzenia 1093/2010, lub wystąpienia niekorzystnych zmian na rynkach, potencjalnie zagrażających płynności na rynku i stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa członkowskiego, w którym zagranicznej firmie inwestycyjnej należącej do tej samej grupy firm inwestycyjnych co dom maklerski udzielono zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej, Komisja, w ramach sprawowanego nadzoru na zasadzie skonsolidowanej lub nadzoru nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, zawiadamia o tym niezwłocznie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejską Radę do spraw Ryzyka Systemowego i właściwy organ nadzoru nad tą zagraniczną firmą inwestycyjną, i przekazuje im informacje niezbędne do realizacji ich zadań.

Art. 110j. 1. W przypadku gdy Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, może ustanowić kolegium złożone z właściwych organów nadzoru, zwane dalej "kolegium", w celu ułatwienia wykonywania zadań w zakresie koordynacji działań i współpracy Komisji i właściwych organów nadzoru nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, a także zapewnienia koordynacji działań i współpracy z właściwymi organami nadzoru z państw niebędących państwami członkowskimi, w szczególności gdy jest to konieczne do celów stosowania art. 23 ust. 1 akapit pierwszy lit. c i ust. 2 rozporządzenia 2019/2033, a także w celu umożliwienia dokonywania wymiany i aktualizacji stosownych informacji na temat modelu dotyczącego depozytu zabezpieczającego z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad kwalifikującymi się kontrahentami centralnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia 2019/2033.

2. W skład kolegium wchodzą właściwe organy nadzoru sprawujące nadzór nad podmiotami zależnymi od domu maklerskiego, unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej. W uzasadnionych przypadkach w skład kolegium mogą wchodzić także właściwe organy nadzoru z państw niebędących państwami członkowskimi, jeżeli podmiot z takiego państwa wchodzi w skład grupy firm inwestycyjnych, a w państwie tym obowiązują przepisy dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej, które, w opinii Komisji, są równoważne z zasadami określonymi w dziale VI, a w opinii wszystkich właściwych organów nadzoru z innych państw członkowskich wchodzących w skład kolegium są zgodne z zasadami wynikającymi z ich równoważnych przepisów prawa. Prawo udziału w kolegium przysługuje także Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego.

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może ustanowić kolegium także w przypadku, gdy podmioty zależne domu maklerskiego, unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej mają siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim.

4. Ustanowienie i określenie zasad funkcjonowania kolegium następuje na podstawie porozumienia zawartego z właściwymi organami nadzoru. Jeżeli właściwy organ nadzoru odmawia zawarcia porozumienia, Komisja może zwrócić się o pomoc do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010.

5. Kolegium umożliwia:

1) wymianę informacji, o której mowa w art. 110i;

2) koordynowanie wniosków o udzielenie informacji, w przypadku gdy jest to niezbędne do ułatwienia nadzoru na zasadzie skonsolidowanej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2019/2033;

3) koordynowanie wniosków o udzielenie informacji, w przypadku gdy większa liczba właściwych organów nadzoru wchodzących w skład kolegium zwraca się do właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę członek rozliczający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 2019/2033, albo do właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego sprawującego nadzór nad kwalifikującym się kontrahentem centralnym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia 2019/2033, o informacje o modelu i parametrach dotyczących depozytu zabezpieczającego stosowanych do obliczania wymogu dotyczącego tego depozytu dla domu maklerskiego lub zagranicznych firm inwestycyjnych należących do tej samej grupy firm inwestycyjnych co dom maklerski;

4) wymianę informacji między właściwymi organami nadzoru oraz wymianę informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1093/2010, a także z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1095/2010;

5) osiąganie porozumienia w odniesieniu do przekazywania zadań i obowiązków między właściwymi organami nadzoru na zasadzie dobrowolności;

6) ustalenie wymogów nadzorczych w sposób zapobiegający zbędnemu powielaniu wymogów nadzorczych.

6. W przypadku ustanowienia kolegium przez Komisję przewodniczy ona posiedzeniom kolegium i podejmuje decyzje. Komisja, z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje członków kolegium o sposobie organizacji posiedzeń oraz kwestiach, które mają być omawiane na tych posiedzeniach, w tym o ewentualnych działaniach, które powinny zostać podjęte przez kolegium.

7. Komisja informuje członków kolegium o decyzjach podjętych w trakcie posiedzeń lub zastosowanych środkach. Podejmując decyzje, Komisja uwzględnia zasadność działalności nadzorczej, która ma zostać zaplanowana lub podlegać koordynacji przez kolegium.

8. W przypadku gdy dom maklerski jest podmiotem zależnym w grupie firm inwestycyjnych, nad którą nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym sprawuje właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, Komisja może brać udział w kolegium złożonym z właściwych organów nadzoru powołanym przez ten właściwy organ nadzoru, zawrzeć odpowiednie porozumienie w zakresie ustanowienia i określenia zasad funkcjonowania takiego kolegium, przekazywać i uzyskiwać informacje, zgłaszać wnioski, a w uzasadnionych przypadkach zwrócić się o pomoc do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010.

Art. 110k. 1. Komisja współpracuje z właściwymi organami nadzoru w zakresie sprawowanego nad grupą firm inwestycyjnych nadzoru na zasadzie skonsolidowanej lub nadzoru nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, w szczególności przekazuje im informacje niezbędne do wykonywania zadań nadzorczych lub zwraca się do nich o udostępnienie takich informacji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności informacje o:

1) strukturze prawnej grupy firm inwestycyjnych oraz jej strukturze zarządzania, w tym strukturze organizacyjnej, w odniesieniu do:

a) podmiotów objętych nadzorem,

b) podmiotów nieobjętych nadzorem,

c) podmiotów dominujących

- w zakresie, o którym mowa w przepisach niniejszego oddziału lub równoważnych przepisach obowiązujących w innym państwie członkowskim;

2) właściwych organach nadzoru dla podmiotów objętych nadzorem, o którym mowa w przepisach niniejszego oddziału lub równoważnych przepisach obowiązujących w innym państwie członkowskim, wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych;

3) procedurach gromadzenia informacji od podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych oraz weryfikacji tych informacji;

4) niekorzystnych sytuacjach w podmiotach wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, mogących mieć poważny wpływ na dom maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną wchodzące w skład grupy firm inwestycyjnych;

5) sankcjach nałożonych:

a) zgodnie z art. 167 w związku z naruszeniem przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033,

b) na podstawie równoważnych przepisów obowiązujących w innym państwie członkowskim w związku z ich naruszeniem lub naruszeniem przepisów rozporządzenia 2019/2033;

6) środkach nadzorczych podjętych przez Komisję zgodnie z przepisami niniejszego oddziału lub przez właściwe organy nadzoru zgodnie z równoważnymi przepisami obowiązującymi w innym państwie członkowskim, jeżeli jest to istotne dla zadań nadzorczych sprawowanych przez Komisję lub właściwe organy nadzoru.

3. Komisja może powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o przypadku, w którym:

1) właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną wchodzącą w skład grupy firm inwestycyjnych nie przekazał niezbędnych informacji, o których mowa w ust. 1;

2) wniosek o współpracę, w szczególności dotyczący wymiany istotnych informacji, został odrzucony przez właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną wchodzącą w skład grupy firm inwestycyjnych lub nie podjęto w jego sprawie żadnych działań w odpowiednim terminie.

4. Komisja przeprowadza konsultacje z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład grupy firm inwestycyjnych przed podjęciem decyzji, która może być istotna dla sprawowanego przez nie nadzoru, w sprawach:

1) zmian w strukturze właścicielskiej, strukturze organizacyjnej lub strukturze zarządzania zagranicznych firm inwestycyjnych wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, w przypadku zmian wymagających zatwierdzenia przez Komisję lub zezwolenia Komisji;

2) nałożenia na dom maklerski sankcji zgodnie z art. 167, w związku z naruszeniem przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033, lub nałożenia środka nadzorczego, o którym mowa w art. 110y ust. 3.

5. Komisja, w ramach sprawowanego nadzoru nad domem maklerskim należącym do grupy firm inwestycyjnych, nad którą nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym sprawuje właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, może zwrócić się do tego właściwego organu nadzoru o informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dotyczące zagranicznych firm inwestycyjnych wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski.

6. Komisja, podejmując decyzję w sprawie nałożenia na dom maklerski sankcji zgodnie z art. 167, w związku z naruszeniem przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033, zwraca się o opinię do właściwego organu nadzoru sprawującego nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym.

7. Komisja może odstąpić od przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 4, w przypadku gdy jest to niezbędne do zapewnienia wykonania decyzji, o której mowa w ust. 4. W takim przypadku Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy nadzoru o odstąpieniu od przeprowadzenia konsultacji.

8. Komisja może zwrócić się do właściwych organów nadzoru z innych państw członkowskich o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczących zagranicznej firmy inwestycyjnej, inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, instytucji finansowej, przedsiębiorstwa usług pomocniczych, holdingu mieszanego lub podmiotu zależnego, mających siedzibę w państwie członkowskim, w tym podmiotu zależnego będącego zakładem ubezpieczeń.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Komisja może zwrócić się o umożliwienie Komisji lub jej upoważnionym przedstawicielom przeprowadzenia takiej weryfikacji.

10. Jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu nadzoru z innego państwa członkowskiego wniosek o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczących domu maklerskiego, inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, instytucji finansowej, przedsiębiorstwa usług pomocniczych, holdingu mieszanego lub podmiotu zależnego, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym podmiotu zależnego będącego zakładem ubezpieczeń, przeprowadza ją we własnym zakresie lub umożliwia jej przeprowadzenie przez właściwy organ nadzoru składający wniosek albo biegłego rewidenta lub firmę audytorską lub inny podmiot posiadający wiedzę specjalistyczną. Przepisy art. 25 ust. 3-7 ustawy o nadzorze stosuje się odpowiednio.

Art. 110l. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego, inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, holdingu mieszanego lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski, niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt odpowiednio tego podmiotu dominującego, tych spółek, tego holdingu lub tych innych podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski, kopie dokumentów i informacji oraz udzielają wyjaśnień, w celu umożliwienia Komisji sprawowania nadzoru nad domem maklerskim.";

27)
w art. 110m:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, skierowane bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, holding mieszany oraz podmioty zależne tego holdingu przekazują, na własny koszt, informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad domem maklerskim, określone w tym żądaniu.

2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania holdingu mieszanego lub podmiotu zależnego tego holdingu lub osoby wchodzące w skład statutowych organów tego holdingu lub jego podmiotu zależnego, niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt odpowiednio tego holdingu lub jego podmiotu zależnego, kopie dokumentów i informacji oraz udzielają wyjaśnień w celu umożliwienia Komisji sprawowania nadzoru nad domem maklerskim, będącym podmiotem zależnym tego holdingu.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku gdy podmiot dominujący domu maklerskiego jest holdingiem mieszanym, Komisja w ramach sprawowanego nadzoru monitoruje transakcje dokonywane między domem maklerskim a holdingiem mieszanym lub jego podmiotami zależnymi.

5. Dom maklerski wprowadza procedury zarządzania ryzykiem, w tym procedury sprawozdawcze i księgowe, w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontrolowania transakcji dokonywanych z jego podmiotem dominującym będącym holdingiem mieszanym i podmiotami zależnymi tego holdingu.

6. Dom maklerski zgłasza Komisji istotną transakcję z podmiotami, o których mowa w ust. 4.",

d)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Procedury, o których mowa w ust. 5, oraz istotne transakcje, o których mowa w ust. 6, podlegają kontroli Komisji.";

28)
uchyla się art. 110n;
29)
art. 110o i art. 110p otrzymują brzmienie:

"Art. 110o. 1. W przypadku gdy dom maklerski należący do grupy firm inwestycyjnych jest podmiotem zależnym podmiotu, który ma siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, i nadzór nad tym domem maklerskim nie jest sprawowany przez Komisję w ramach nadzoru nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub w ramach nadzoru nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, Komisja ocenia, czy dom maklerski podlega nadzorowi sprawowanemu przez organ nadzoru państwa niebędącego państwem członkowskim na zasadach równoważnych do ustanowionych w przepisach niniejszego oddziału i części pierwszej rozporządzenia 2019/2033.

2. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, nie wykaże pełnej równoważności, Komisja może podjąć działania nadzorcze zmierzające do zapewnienia celów nadzoru zgodnie z art. 7 lub art. 8 rozporządzenia 2019/2033. Komisja podejmuje te działania, jeżeli pełniłaby rolę organu sprawującego nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym zgodnie z przepisami niniejszego oddziału, gdyby podmiot dominujący miał swoją siedzibę w państwie członkowskim. Komisja podejmuje działania po konsultacji z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi należącymi do grupy firm inwestycyjnych. Komisja informuje właściwe organy nadzoru sprawujące nadzór nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi należącymi do grupy firm inwestycyjnych, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Komisję Europejską o podjętych działaniach nadzorczych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu podjęcie działań w celu zmiany struktury grupy firm inwestycyjnych w taki sposób, aby podmiotem dominującym wobec tego domu maklerskiego stała się inwestycyjna spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, której siedziba znajduje się w państwie członkowskim, oraz zastosować przepisy art. 7 lub art. 8 rozporządzenia 2019/2033 do tej inwestycyjnej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej.

Art. 110p. 1. Dom maklerski dokumentuje systemy oraz procesy, o których mowa w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, oraz rejestruje transakcje, w sposób umożliwiający Komisji nadzór nad zgodnością działalności domu maklerskiego z tymi przepisami.

2. Dom maklerski przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji, zawierające procedury, strategie, sprawozdania, raporty i analizy sporządzone w związku z działalnością domu maklerskiego w ramach:

1) systemu zarządzania ryzykiem,

2) szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych,

3) stosowania metod obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, których zastosowanie wymaga zezwolenia Komisji,

4) polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 110v ust. 1

- o których mowa w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, oraz przechowuje i archiwizuje dokumenty dotyczące wykonywanych przez dom maklerski w tym zakresie czynności i prowadzonych polityk, a także dokumenty i nośniki zawierające inne informacje, których sporządzenia lub przekazania wymagają przepisy niniejszego oddziału, przepisy prawa bankowego stosowane przez niektóre domy maklerskie, przepisy rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia 575/2013.

3. Dom maklerski przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 2, przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki sporządzono.";

30)
art. 110r otrzymuje brzmienie:

"Art. 110. r. 1. Komisja dokonuje badania i oceny nadzorczej regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez dom maklerski w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym w celu realizacji przepisów niniejszego oddziału i rozporządzenia 2019/2033.

2. W zakresie badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, Komisja ocenia rodzaje ryzyka:

1) na które jest lub może być narażony dom maklerski;

2) jakie działalność domu maklerskiego stwarza dla rynku kapitałowego;

3) jakie działalność domu maklerskiego stwarza dla innych podmiotów;

4) ujawnione w ramach testów warunków skrajnych.

3. Badania i oceny nadzorczej w odniesieniu do małego domu maklerskiego Komisja dokonuje tylko w przypadku, gdy jest to uzasadnione wielkością, charakterem, skalą lub złożonością jego działalności, w formie odpowiedniej dla małego domu maklerskiego.

4. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informacje w zakresie:

1) funkcjonowania badania i oceny nadzorczej, w tym o kryteriach i metodach stosowanych w badaniu i ocenie nadzorczej;

2) kryteriów uwzględnianych przy wydawaniu decyzji lub zaleceń, o których mowa odpowiednio w art. 110y i art. 110ya.

5. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej kryteria i metody stosowane w badaniu i ocenie nadzorczej domów maklerskich lub małych domów maklerskich.";

31)
uchyla się art. 110s i art. 110t;
32)
art. 110u otrzymuje brzmienie:

"Art. 110u. 1. W przypadku gdy dom maklerski stosuje do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych metody obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, których zastosowanie wymaga zezwolenia Komisji, Komisja, nie rzadziej niż raz na 3 lata, weryfikuje spełnianie przez dom maklerski warunków określonych dla uzyskania takiego zezwolenia.

2. Na potrzeby weryfikacji, o której mowa w ust. 1, dom maklerski przekazuje na żądanie Komisji wyniki obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych uzyskane przy pomocy metod, na które uzyskał zezwolenie, wraz z objaśnieniem tych metod.

3. W ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Komisja w szczególności:

1) uwzględnia:

a) zmiany w działalności domu maklerskiego zaistniałe od czasu udzielenia zezwolenia na stosowanie metod obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, których zastosowanie wymaga zezwolenia Komisji, lub od czasu ostatniej weryfikacji dokonanej zgodnie z ust. 1 oraz

b) zasady stosowania metod, na które dom maklerski uzyskał zezwolenie, w odniesieniu do nowych produktów;

2) ocenia, czy dom maklerski stosuje prawidłowe i aktualne techniki i praktyki w odniesieniu do metod, na które uzyskał zezwolenie.

4. Jeżeli w ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone istotne niedoszacowanie w zakresie pokrycia ryzyka przez stosowane na podstawie zezwolenia metody, w celu jego usunięcia oraz skorygowania jego negatywnych skutków Komisja, w drodze decyzji, nakazuje domowi maklerskiemu przyjęcie wyższych mnożników, nakłada dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych lub podejmuje inne działania zmierzające do przywrócenia zgodności stosowanej na podstawie zezwolenia metody z przepisami rozporządzenia 2019/2033.

5. Jeżeli w odniesieniu do stosowanej na podstawie zezwolenia metody dotyczącej ryzyka dla rynku liczne przekroczenia, o których mowa w art. 366 rozporządzenia 575/2013, wskazują, że metoda ta przestała być wystarczająco dokładna, Komisja uchyla zezwolenie na stosowanie tej metody przez dom maklerski lub nakazuje domowi maklerskiemu jej zmianę w terminie ustalonym przez Komisję.

6. W przypadku gdy dom maklerski przestał spełniać określone w przepisach rozporządzenia 2019/2033 wymogi niezbędne do stosowania metody, na stosowanie której uzyskał zezwolenie, Komisja może nakazać domowi maklerskiemu przedstawienie planu przywrócenia zgodności z tymi wymogami wraz ze wskazaniem terminu jego realizacji, chyba że zaprzestanie spełniania takich wymogów nie stanowi istotnego naruszenia. W przypadku gdy w ocenie Komisji realizacja planu nie przywróci pełnej zgodności z wymogami lub jeżeli wskazany przez dom maklerski termin jest nieodpowiedni, Komisja może nakazać domowi maklerskiemu zmianę tego planu. W przypadku gdy dom maklerski nie przywróci w terminie zgodności z wymogami lub gdy brak zgodności z tymi wymogami stanowi istotne naruszenie, Komisja cofa zezwolenie na stosowanie danej metody lub ogranicza zakres udzielonego zezwolenia do obszarów, w których spełniane są te wymogi lub w których zgodność z tymi wymogami może zostać osiągnięta w odpowiednim terminie.";

33)
w art. 110v:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dom maklerski sporządza i stosuje politykę wynagrodzeń dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka domu maklerskiego, obejmującą wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia emerytalne, zwaną dalej "polityką wynagrodzeń". Polityka wynagrodzeń w domu maklerskim jest polityką wynagrodzeń neutralną pod względem płci.",

b)
uchyla się ust. 1a-1e,
c)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Komisja gromadzi i analizuje informacje publikowane przez domy maklerskie zgodnie z art. 51 akapit pierwszy lit. c i d rozporządzenia 2019/2033 oraz informacje dotyczące zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, przekazywane przez domy maklerskie, w celu monitorowania tendencji i praktyk w zakresie polityki wynagrodzeń stosowanej przez domy maklerskie.

5. Dom maklerski, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, przekazuje Komisji dane o liczbie osób określonych w ust. 1, których łączne wynagrodzenie w poprzednim roku wyniosło co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro, wraz z informacjami dotyczącymi stanowisk zajmowanych przez te osoby i ich zakresu obowiązków oraz wartości głównych składników wynagrodzenia, przyznanych premii, nagród długookresowych oraz odprowadzonych składek emerytalnych.",

d)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 5, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym roku, za który przekazywane są dane zgodnie z ust. 5.

8. Dom maklerski, którego średnia wartość aktywów bilansowych i pozycji pozabilansowych w czteroletnim okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok obrotowy jest wyższa niż równowartość w złotych 100 000 000 euro, ustanawia zrównoważony pod względem płci komitet do spraw wynagrodzeń. Przepis art. 110b ust. 4 stosuje się odpowiednio.",

e)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

"8a. Członkami komitetu do spraw wynagrodzeń mogą być jedynie członkowie rady nadzorczej domu maklerskiego. Komitet do spraw wynagrodzeń może być ustanawiany na poziomie grupy kapitałowej, do której należy dom maklerski.

8b. Komitet do spraw wynagrodzeń wspiera zarząd domu maklerskiego w przygotowaniu rozwiązań dotyczących wynagrodzeń zgodnie z polityką wynagrodzeń, biorąc pod uwagę interes publiczny oraz długoterminowe interesy akcjonariuszy, udziałowców lub inwestorów domu maklerskiego oraz innych osób lub podmiotów posiadających interes prawny albo faktyczny w sprawach związanych z domem maklerskim. Komitet do spraw wynagrodzeń wydaje niezależne opinie na temat polityki wynagrodzeń i praktyk w zakresie wynagrodzeń związanych z zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością.",

f)
uchyla się ust. 9 i 10;
34)
po art. 110v dodaje się art. 110va w brzmieniu:

"Art. 110va. Dom maklerski, który korzysta z finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 1598) lub ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 2140):

1) nie wypłaca członkom zarządu i rady nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia;

2) w przypadku zagrożenia spełniania wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w przepisach prawa oraz wynikających z indywidualnych decyzji dotyczących domu maklerskiego oraz terminowego wycofania się ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, ogranicza zmienne składniki wynagrodzenia osób niebędących członkami zarządu lub rady nadzorczej do odsetka zysku netto.";

35)
w art. 110w:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dom maklerski posiadający oddział lub podmiot zależny będący instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 575/2013 w innym państwie członkowskim lub państwie niebędącym państwem członkowskim podaje w sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dodatkowo dane dotyczące takiego oddziału lub podmiotu zależnego, obejmujące:

1) nazwę oddziału lub podmiotu zależnego oraz charakter działalności i lokalizację geograficzną działalności,

2) przychody w danym roku wykazane w sprawozdaniu finansowym,

3) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

4) zysk lub stratę przed opodatkowaniem,

5) podatek dochodowy,

6) otrzymane wsparcie pochodzące ze środków publicznych

- odrębnie dla oddziałów i podmiotów zależnych posiadanych w innych państwach członkowskich i państwach niebędących państwami członkowskimi.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.",

d)
ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu lub małemu domowi maklerskiemu, o którym mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia 2019/2033:

1) ogłaszanie częściej niż raz do roku informacji, o których mowa w art. 46 rozporządzenia 2019/2033, oraz określić terminy ich ogłaszania;

2) stosowanie wskazanego przez Komisję sposobu ogłaszania informacji innych niż zamieszczone w sprawozdaniu finansowym.

7. Komisja może, w drodze decyzji, nakazać podmiotowi dominującemu wobec domu maklerskiego coroczne ogłaszanie, w pełnym zakresie lub przez zamieszczenie odesłań do odpowiednich dostępnych publicznie dokumentów, opisu formy prawnej tego podmiotu oraz struktury zarządzania i struktury organizacyjnej grupy firm inwestycyjnych.";

36)
art. 110x otrzymuje brzmienie:

"Art. 110x. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i sposób szacowania przez dom maklerski oraz mały dom maklerski objęty obowiązkami, o których mowa w art. 110e ust. 1-2, kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału i tych aktywów,

2) szczegółowe warunki i sposób funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim i małym domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka,

3) sposób przeprowadzania oraz szczegółowy zakres badania i oceny nadzorczej,

4) szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń, w tym kategorie osób, dla których sporządza się i do których stosu

je się politykę wynagrodzeń, a także sposób jej ustalania i dokonywania jej przeglądów oraz ocen

- mając na względzie potrzebę zapewnienia skutecznego funkcjonowania organów domu maklerskiego i małego domu maklerskiego, należytego podejścia do podejmowanego ryzyka w zakresie prowadzonej działalności, właściwego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, realizacji celów badania i oceny nadzorczej, a także sprawnego ich przebiegu, jak również zapewnienia właściwego funkcjonowania w domu maklerskim i małym domu maklerskim polityki wynagrodzeń, w tym wyeliminowania negatywnego wpływu systemów wynagrodzeń na należyte zarządzanie ryzykiem, oraz uwzględniając rozwiązania umożliwiające Komisji monitorowanie prawidłowości stosowanych w domach maklerskich i małych domach maklerskich wewnętrznych rozwiązań w zakresie zarządzania.";

37)
uchyla się art. 110xa;
38)
w art. 110y:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033 oraz gdy zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo ich naruszenia przez dom maklerski w okresie kolejnych 12 miesięcy, Komisja może, w drodze decyzji:",

pkt 1-6 otrzymują brzmienie:

"1) nakazać zmianę stosowanych rozwiązań, procedur, mechanizmów i strategii w zakresie systemu zarządzania ryzykiem oraz szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych;

2) nakazać sporządzenie w ciągu 12 miesięcy planu przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa; w decyzji tej Komisja może wskazać termin realizacji tego planu;

3) nakazać zastosowanie szczególnych zasad polityki w zakresie wyceny aktywów lub zastosowanie szczególnego kwalifikowania aktywów w zakresie wymogów dotyczących funduszy własnych;

4) nakazać ograniczenie zakresu prowadzonej przez dom maklerski działalności, w tym nakazać domowi maklerskiemu zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która stanowi zagrożenie dla stabilności finansowej domu maklerskiego;

5) nakazać ograniczenie ryzyka w prowadzonej działalności, w tym ryzyka powierzenia wykonywania czynności, o którym mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2017/565;

6) nakazać ograniczenie wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia, jako wyznaczonego procentu przychodu netto domu maklerskiego, w przypadku gdy jego utrzymanie w tej wysokości zagraża spełnianiu wymogów adekwatności kapitałowej;",

pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) ograniczyć wypłatę zysków lub zakazać wypłaty zysków akcjonariuszom, udziałowcom lub posiadaczom instrumentów dodatkowych zaliczonych zgodnie z przepisami części drugiej tytułu pierwszego rozdziału 3 rozporządzenia 575/2013 do kapitału dodatkowego Tier I domu maklerskiego, w przypadku gdy takie ograniczenie lub taki zakaz nie stanowi niewykonania zobowiązania przez dom maklerski;

9) nałożyć na dom maklerski dodatkowe wymogi w zakresie płynności zgodnie z art. 110yb;",

dodaje się pkt 10-12 w brzmieniu:

"10) nałożyć dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć częstotliwość sprawozdawczości w stosunku do obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2019/2033, w tym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej adekwatności kapitałowej i płynności, gdy jest to niezbędne do celów sprawowanego nadzoru i nie prowadzi do przekazywania danych tożsamych z danymi przekazywanymi na podstawie przepisów tego rozporządzenia;

11) nakazać ograniczenie ryzyka, na jakie jest narażone bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych domu maklerskiego;

12) nakazać dostosowanie funduszy własnych i aktywów płynnych w przypadku istotnych zmian w działalności domu maklerskiego.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy z badania i oceny nadzorczej lub weryfikacji, o której mowa w art. 110u, wynika, że:

1) dom maklerski jest narażony na istotne ryzyko lub stwarza istotne ryzyko, które nie zostało pokryte w całości lub zostało pokryte w niewystarczającym stopniu wymogiem w zakresie funduszy własnych, w szczególności wymogiem opartym o współczynnik K, o którym mowa w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033, lub

2) dom maklerski nie spełnia wymogów określonych w art. 110b, art. 110c lub art. 110e, a zastosowanie innych środków nadzorczych może nie zapewnić we właściwym stopniu i czasie przestrzegania wymogów określonych w przepisach niniejszego oddziału i rozporządzenia 2019/2033, lub

3) korekty ostrożnej wyceny portfela handlowego są niewystarczające, aby umożliwić domowi maklerskiemu, w normalnych warunkach rynkowych, sprzedaż lub zabezpieczenie w krótkim czasie jego pozycji w instrumentach finansowych bez ponoszenia znaczących strat, lub

4) niespełnienie wymogów dotyczących uzyskania zezwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, może doprowadzić do nieadekwatnych poziomów kapitału, lub

5) dom maklerski systematycznie uchyla się od osiągnięcia lub utrzymywania odpowiedniego poziomu i odpowiedniej struktury funduszy własnych, niezbędnych do spełnienia zaleceń w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 110ya

- Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu utrzymywanie funduszy własnych przewyższających wymogi określone w art. 11 rozporządzenia 2019/2033.",

d)
uchyla się ust. 3a-5,
e)
dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu:

"6. Wymogi w zakresie funduszy własnych są niewystarczające do pokrycia ryzyk, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku gdy poziom, rodzaj i struktura kapitału wewnętrznego, które Komisja uznała za adekwatne na podstawie badania i oceny nadzorczej w zakresie szacowania dokonanego przez dom maklerski zgodnie z art. 110e, są wyższe niż wymóg w zakresie funduszy własnych domu maklerskiego określony w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033. Kapitał wewnętrzny uznany przez Komisję za adekwatny może obejmować ryzyka wyłączone z zakresu wymogu w zakresie funduszy własnych określonego w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033.

7. Komisja nakazuje domowi maklerskiemu spełnianie wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych, o którym mowa w ust. 3, w wysokości określonej jako różnica między kapitałem uznanym przez Komisję za adekwatny a wymogiem w zakresie funduszy własnych określonym w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033.

8. Komisja, nakazując domowi maklerskiemu spełnianie wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych, o którym mowa w ust. 3, określa, że:

1) co najmniej 75% wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych stanowi kapitał Tier I, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2019/2033;

2) co najmniej 75% kapitału Tier I, o którym mowa w pkt 1, składa się z kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2019/2033;

3) kapitał, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie może być wykorzystywany w celu spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w art. 11 ust. 1 lit. a, b lub c rozporządzenia 2019/2033.

9. Komisja, na podstawie oceny indywidualnych przypadków, jeżeli uzna to za uzasadnione, może, w drodze decyzji, nałożyć wymóg w zakresie dodatkowych funduszy własnych zgodnie z ust. 3 i 6-8 na mały dom maklerski.

10. Komisja informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny o nałożeniu wymogów w zakresie dodatkowych funduszy własnych zgodnie z ust. 3 na dom maklerski, o którym mowa w art. 98 ust. 3.";

39)
po art. 110y dodaje się art. 110ya i art. 110yb w brzmieniu:

"Art. 110ya. 1. Komisja może zalecić domowi maklerskiemu utrzymywanie funduszy własnych na poziomie, który Komisja uznaje za adekwatny dla kapitału wewnętrznego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110e. Ustalona w ten sposób wysokość funduszy własnych może przewyższać wymogi określone w części trzeciej rozporządzenia 2019/2033 oraz wymogi w zakresie dodatkowych funduszy własnych nałożone zgodnie z art. 110y ust. 3. W zaleceniu Komisja określa termin zwiększenia funduszy własnych domu maklerskiego.

2. Komisja, wydając zalecenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zasady proporcjonalności oraz wielkość, znaczenie systemowe, charakter, skalę i złożoność działalności domu maklerskiego oraz bierze pod uwagę konieczność zapewnienia, aby cykliczne wahania koniunktury gospodarczej nie prowadziły do naruszenia przez dom maklerski wymogów w zakresie funduszy własnych, w tym dodatkowych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y ust. 3, lub nie zagrażały zdolności domu maklerskiego do likwidacji i zaprzestania działalności w uporządkowany sposób.

3. W przypadku gdy z badania i oceny nadzorczej lub weryfikacji, o której mowa w art. 110u, wynika że wysokość funduszy własnych zalecona przez Komisję zgodnie z ust. 1 nie jest wystarczająca, Komisja może zalecić domowi maklerskiemu utrzymywanie innego poziomu funduszy własnych, wskazując termin na dostosowanie ich wysokości przez dom maklerski.

4. Komisja informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wydaniu domowi maklerskiemu, o którym mowa w art. 98 ust. 3, zaleceń określonych w ust. 1 i 3.

Art. 110yb. 1. Komisja może nałożyć wymogi, o których mowa w art. 110y ust. 1 pkt 9, jeżeli na podstawie badania i oceny nadzorczej lub weryfikacji, o której mowa w art. 110u, stwierdzi, że dom maklerski albo mały dom maklerski, nieposiadający zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2019/2033:

1) jest narażony na istotne ryzyko płynności niepokryte w całości lub pokryte w niewystarczającym stopniu wymogiem płynności określonym w części piątej rozporządzenia 2019/2033 lub

2) nie spełnia wymogów określonych w art. 110b, art. 110c lub art. 110e, a zastosowanie innych środków nadzorczych może nie zapewnić we właściwym stopniu i czasie przestrzegania wymogów płynności, o których mowa w przepisach niniejszego oddziału i rozporządzenia 2019/2033.

2. Wymogi płynności są niewystarczające do pokrycia ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy poziomy i rodzaje aktywów płynnych, które Komisja uznała za adekwatne na podstawie badania i oceny nadzorczej w zakresie szacowania dokonanego przez dom maklerski zgodnie z art. 110e, są wyższe niż wymóg płynności określony w części piątej rozporządzenia 2019/2033.

3. Komisja określa dodatkowe wymogi w zakresie płynności, o których mowa w art. 110y ust. 1 pkt 9, jako różnicę między poziomem aktywów płynnych, które uznała za adekwatne na podstawie badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, a wymogiem płynności określonym w części piątej rozporządzenia 2019/2033. Dom maklerski spełnia dodatkowe wymogi w zakresie płynności przez utrzymywanie aktywów płynnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033, w odpowiedniej wysokości.";

40)
w art. 110z:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel mogą żądać przekazywania, jednorazowo lub okresowo, informacji dotyczących spełniania obowiązków określonych w przepisach niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033, jeżeli są one niezbędne do wykonywania nadzoru, od:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej lub holdingu mieszanego, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania domu maklerskiego lub wchodzące w skład jego organów albo pozostające z domem maklerskim w stosunku pracy sporządzają i przekazują, na koszt domu maklerskiego:

1) dodatkowe informacje sprawozdawcze, niezwłocznie lub okresowo, w tym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej sytuacji kapitałowej lub poziomu płynności;

2) inne informacje niezbędne do wykonywania nadzoru w zakresie określonym w przepisach niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033.";

41)
uchyla się art. 110za;
42)
po art. 110za dodaje się art. 110zaa i art. 110zab w brzmieniu:

"Art. 110zaa. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, może określić, w drodze rozporządzenia, ekspozycje podlegające wyłączeniu z zakresu stosowania przepisów art. 37 rozporządzenia 2019/2033, mając na uwadze spełnienie warunków określonych w art. 41 ust. 2 tego rozporządzenia.

Art. 110zab. W przypadku domu maklerskiego, który świadczy usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wartości akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy nie wlicza się do wartości aktywów zabezpieczonych i objętych administrowaniem, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia 2019/2033.";

43)
po art. 110zh dodaje się art. 110zha w brzmieniu:

"Art. 110zha. Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się do domów maklerskich, o których mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, oraz domów maklerskich stosujących rozporządzenie 575/2013, z zastrzeżeniem art. 110zza ust. 4 i 5.";

44)
w art. 110zi:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1-3,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) domu maklerskim - rozumie się przez to dom maklerski, o którym mowa w art. 98 ust. 3, który nie jest domem maklerskim stosującym rozporządzenie 575/2013;",

uchyla się pkt 5,
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033;",

w pkt 8 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych",
uchyla się pkt 9,
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) grupie firm inwestycyjnych - rozumie się przez to grupę firm inwestycyjnych, o której mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6aa;",

pkt 10-13 otrzymują brzmienie:

"10) holdingu mieszanym - rozumie się przez to holding mieszany, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6c;

11) instytucji - rozumie się przez to dom maklerski lub firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 2019/2033, z siedzibą w innym państwie członkowskim, która jest objęta wymogiem dotyczącym kapitału założycielskiego w wysokości 750 000 euro;

12) instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 2019/2033;

13) instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 2019/2033;",

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) inwestycyjnej spółce holdingowej - rozumie się przez to inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033;",

uchyla się pkt 14,
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) nadzorze na zasadzie skonsolidowanej - rozumie się przez to nadzór nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej, o którym mowa w art. 110g;",

w pkt 15 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych",
w pkt 17 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych",
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia 2019/2033;",

uchyla się pkt 20 i 21,
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia 2019/2033;",

po pkt 22 dodaje się pkt 22a i 22b w brzmieniu:

"22a) unijnej dominującej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia 2019/2033;

22b) unijnej dominującej inwestycyjnej spółce holdingowej - rozumie się przez to unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia 2019/2033;",

uchyla się pkt 23,
pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) unijnej jednostce dominującej - rozumie się przez to unijną dominującą firmę inwestycyjną, unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową lub unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej.",

b)
uchyla się ust. 2;
45)
w art. 110zj:
a)
w ust. 1 wyraz "grupie" zastępuje się wyrazami "grupie firm inwestycyjnych",
b)
w ust. 2 wyrazy "art. 110zk ust. 2-11" zastępuje się wyrazami "art. 110zk ust. 2, 3 i 5-11",
c)
w ust. 3:
w pkt 6 wyraz "grupie" zastępuje się wyrazami "grupie firm inwestycyjnych",
w pkt 10 wyrazy "art. 110e oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia 575/2013" zastępuje się wyrazami "art. 110e lub art. 110y ust. 3 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/2033",
uchyla się pkt 12,
d)
w ust. 4:
w pkt 1 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych",
w pkt 2 po wyrazie "instytucje" dodaje się wyrazy "lub instytucje kredytowe";
46)
w art. 110zk:
a)
w ust. 3 wyrazy "ust. 2 i 4-10" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 5-10",
b)
uchyla się ust. 4;
47)
w art. 110zl ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Dom maklerski będący unijną dominującą firmą inwestycyjną albo unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa oraz unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, nad którymi Komisja sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej, są obowiązane posiadać grupowe plany naprawy. Grupowy plan naprawy może określać działania, które powinny zostać podjęte przez ten dom maklerski, tę unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową oraz tę unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, jak również poszczególne podmioty zależne.

2. Celem grupowego planu naprawy jest poprawa sytuacji finansowej grupy firm inwestycyjnych lub podmiotów powiązanych będących instytucjami, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji finansowej innych podmiotów powiązanych. Grupowy plan naprawy zapewnia koordynację działań w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej i podmiotów zależnych.

3. Do grupowego planu naprawy przepisy art. 110zj ust. 3-6 i art. 110zk ust. 5 i 12 stosuje się odpowiednio. Grupowy plan naprawy może uwzględniać umowy, o których mowa w art. 110zr ust. 1. Grupowy plan naprawy określa informacje, o których mowa w art. 110zj ust. 3, w odniesieniu do grupy firm inwestycyjnych, domu maklerskiego oraz poszczególnych podmiotów zależnych.";

48)
w art. 110zm,:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Dom maklerski będący unijną dominującą firmą inwestycyjną albo unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa oraz unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, o których mowa w art. 110zl ust. 1, są obowiązane przedstawić grupowy plan naprawy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym uzyskały status odpowiednio domu maklerskiego będącego unijną dominującą firmą inwestycyjną, unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej albo unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej.",

b)
w ust. 2:
w pkt 1 wyraz "grupie" zastępuje się wyrazami "grupie firm inwestycyjnych",
uchyla się pkt 2,
c)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja dąży do osiągnięcia porozumienia z właściwymi organami nadzoru dla podmiotów zależnych wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych w zakresie:",

d)
w ust. 5 wyrazy "art. 110zk ust. 4-8" zastępuje się wyrazami "art. 110zk ust. 5-8",
e)
w ust. 9 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych";
49)
w art. 110zn:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku domu maklerskiego będącego podmiotem zależnym od unijnej jednostki dominującej, nad którą nadzór na zasadzie skonsolidowanej sprawuje właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, Komisja dąży do osiągnięcia porozumienia z tym właściwym organem nadzoru oraz z innymi właściwymi organami nadzoru, w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania Komisji grupowego planu naprawy przez właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór na zasadzie skonsolidowanej, w zakresie spraw, o których mowa w art. 110zm ust. 3, w tym może przekazać temu organowi stanowisko w zakresie, o którym mowa w art. 110zm ust. 3 pkt 1 lub 3, w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej.",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku gdy dom maklerski jest objęty nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.";

50)
w art. 110zp w ust. 2:
a)
w pkt 1 po wyrazach "inne instytucje" dodaje się przecinek i wyrazy "instytucje kredytowe",
b)
w pkt 2 po wyrazach "inne instytucje" dodaje się przecinek i wyrazy "instytucje kredytowe",
c)
uchyla się pkt 4;
51)
uchyla się art. 110zq;
52)
w art. 110zr ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Objęty nadzorem na zasadzie skonsolidowanej dom maklerski i objęta wspólnie z nim nadzorem na zasadzie skonsolidowanej unijna jednostka dominująca, holding mieszany oraz ich podmioty zależne w państwach członkowskich lub w państwach niebędących państwami członkowskimi będące instytucjami lub instytucjami finansowymi mogą zawierać umowy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego dowolnej stronie tej umowy na wypadek zaistnienia w odniesieniu do tej strony przesłanek zastosowania środków wczesnej interwencji określonych w art. 110zz, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 1lOzs-1lOzy.";

53)
w art. 110zs:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Umowa, o której mowa w art. 110zr ust. 1, może obejmować jeden lub większą liczbę podmiotów zależnych w grupie firm inwestycyjnych i przewidywać w szczególności wsparcie finansowe ze strony podmiotu dominującego na rzecz podmiotów zależnych, ze strony podmiotów zależnych na rzecz podmiotu dominującego lub między podmiotami zależnymi w grupie firm inwestycyjnych.",

b)
w ust. 3 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych",
c)
w ust. 5:
w pkt 3 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych",
w pkt 4 wyraz "grupą" zastępuje się wyrazami "grupą firm inwestycyjnych",
d)
w ust. 6 wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy firm inwestycyjnych",
e)
w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Dom maklerski lub inne objęte nadzorem na zasadzie skonsolidowanej podmioty, o których mowa w art. 110zr ust. 1, mogą udzielić wsparcia finansowego również w przypadku, gdy nie zawarły umowy, jeżeli udzielenie wsparcia nie stanowi zagrożenia dla grupy firm inwestycyjnych.",

f)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Umowa, o której mowa w art. 110zr ust. 1, może zostać zawarta jedynie w przypadku, gdy w momencie zawierania umowy żadna ze stron nie spełnia warunków do zastosowania środków wczesnej interwencji.";

54)
w art. 110zt:
a)
w pkt 2 wyraz "grupie" zastępuje się wyrazami "grupie firm inwestycyjnych",
b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w momencie udzielania wsparcia finansowego dom maklerski udzielający wsparcia finansowego spełnia wymagania określone w oddziale 2a, przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 110x oraz nałożone na dom maklerski dodatkowe wymogi, o których mowa w art. 110y ust. 1 pkt 9 i art. 110yb, a udzielenie wsparcia finansowego nie spowoduje naruszenia tych wymagań przez dom maklerski, chyba że zgody na to udzieli Komisja;",

c)
uchyla się pkt 8;
55)
w art. 110zu:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej nad domem maklerskim będącym unijną dominującą firma inwestycyjną, zawarcie przez dom maklerski umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1, wymaga zgody Komisji wydanej na wniosek domu maklerskiego o zatwierdzenie umowy.",

b)
w ust. 5 wyraz "grupa" zastępuje się wyrazami "grupa firm inwestycyjnych",
c)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Komisja, sprawując nadzór nad domem maklerskim będącym podmiotem zależnym od unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, mającym stać się stroną umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1, dąży do osiągnięcia porozumienia w zakresie, o którym mowa w ust. 5, w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez unijną dominującą firmę inwestycyjną wniosku o zatwierdzenie umowy właściwemu organowi nadzoru nad tą unijną dominującą firmą inwestycyjną. Przed upływem terminu 4 miesięcy Komisja może przekazać właściwemu organowi nadzoru nad tą unijną dominującą firmą inwestycyjną stanowisko lub zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010.",

d)
dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. W przypadku gdy dom maklerski jest objęty nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.";

56)
art. 110zv i art. 110zw otrzymują brzmienie:

"Art. 110zv. 1. Zawarcie umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1, której stroną miałby się stać dom maklerski, wymaga zgody walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników domu maklerskiego.

2. Zarząd domu maklerskiego co roku składa walnemu zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, wraz ze sprawozdaniem z działalności, sprawozdanie z wykonania umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1.

Art. 110zw. Po udzieleniu zgody, o której mowa w art. 110zu, Komisja przekazuje kopię umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1, a także kopie zmian tej umowy Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz organom do spraw przymusowej restrukturyzacji w innych państwach członkowskich właściwym dla podmiotów zależnych, które są stronami umowy.";

57)
w art. 110zx:
a)
w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "skonsolidowany nad grupą, w której skład wchodzi dom maklerski" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
b)
w ust. 2 wyrazy "umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach grupy" zastępuje się wyrazami "umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1, ",
c)
w ust. 9:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) właściwemu organowi nadzoru sprawującemu nadzór na zasadzie skonsolidowanej - w przypadku gdy Komisja nie sprawuje nadzoru na zasadzie skonsolidowanej nad domem maklerskim;",

w pkt 4 wyraz "skonsolidowany" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim zakazał udzielenia albo ograniczył udzielenie wsparcia finansowego domowi maklerskiemu albo innemu podmiotowi powiązanemu, Komisja jako organ sprawujący nadzór na zasadzie skonsolidowanej albo sprawując nadzór nad domem maklerskim będącym podmiotem zależnym, może, w razie powzięcia wątpliwości co do tej decyzji, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania, złożyć wniosek do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o udzielenie wsparcia w osiągnięciu porozumienia zgodnie z art. 31 lit. c rozporządzenia 1093/2010.",

e)
w ust. 12 wyraz "skonsolidowany" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
f)
ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Jeżeli właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego zakazał udzielenia albo ograniczył podmiotowi powiązanemu, nad którym sprawuje nadzór, udzielenie wsparcia finansowego domowi maklerskiemu, a wsparcie finansowe było przewidziane w grupowym planie naprawy, Komisja może zwrócić się do właściwego organu nadzoru, który sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej, o ponowną weryfikację grupowego planu naprawy, zgodnie z art. 110zn. W przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej, podejmuje działania w sprawie weryfikacji grupowego planu naprawy zgodnie z art. 110zm.",

g)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Jeżeli Komisja zgłosiła sprzeciw wobec planowego udzielenia wsparcia finansowego albo ograniczyła udzielenie wsparcia finansowego przez dom maklerski podmiotowi powiązanemu albo właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego zakazał udzielenia albo ograniczył podmiotowi powiązanemu, nad którym sprawuje nadzór, udzielenie wsparcia finansowego podmiotowi powiązanemu, a wsparcie finansowe było przewidziane w grupowym planie naprawy i Komisja sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej, na wniosek właściwego organu nadzoru z innego państwa członkowskiego dla podmiotu powiązanego, któremu odmówiono wsparcia finansowego lub ograniczono wsparcie finansowe, Komisja zaleca domowi maklerskiemu albo jego podmiotowi dominującemu będącemu unijną jednostką dominującą zmianę grupowego planu naprawy.";

58)
art. 110zy otrzymuje brzmienie:

"Art. 110zy. Dom maklerski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 46 rozporządzenia 2019/2033, informację, czy jest stroną umowy, o której mowa w art. 110zr ust. 1.";

59)
w art. 110zz:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli ze względu na szybko pogarszającą się sytuację finansową domu maklerskiego, w tym pogarszającą się płynność, rosnącą wartość pożyczek zagrożonych udzielonych przez dom maklerski lub koncentrację ekspozycji, dom maklerski narusza albo z dużym prawdopodobieństwem naruszy przepisy art. 98, oddziału 2a, przepisy rozporządzenia 2019/2033, przepisy art. 3-7, art. 14-17, art. 24, art. 25 lub art. 26 rozporządzenia 600/2014, niezależnie od środków nadzorczych przewidzianych w art. 110y, Komisja, w drodze decyzji, może zastosować wobec domu maklerskiego następujące środki wczesnej interwencji:",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Komisja może zastosować także wobec domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013, jeżeli ze względu na szybko pogarszającą się sytuację finansową tego domu maklerskiego, w tym pogarszającą się płynność, rosnącą wartość pożyczek zagrożonych udzielonych przez ten dom maklerski lub koncentrację ekspozycji, narusza on albo z dużym prawdopodobieństwem naruszy przepisy art. 98, przepisy prawa bankowego stosowane przez niektóre domy maklerskie, przepisy rozporządzenia 575/2013, przepisy art. 3-7, art. 14-17, art. 24, art. 25 lub art. 26 rozporządzenia 600/2014, niezależnie od środków nadzorczych podejmowanych zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy ocenie sytuacji finansowej domu maklerskiego Komisja może brać pod uwagę w szczególności zachowanie przez dom maklerski wymogów funduszy własnych określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033, powiększonych o 19 punktów procentowych.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 1a, Komisja może określić termin jej wykonania.";

60)
w art. 110zza w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach "domu maklerskiego" dodaje się wyrazy "lub domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013";
61)
w art. 110zzb:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli przesłanki zastosowania środków, o których mowa w art. 110zz i art. 110zza, zostaną spełnione w odniesieniu do domu maklerskiego będącego unijną dominującą firmą inwestycyjną albo w odniesieniu do unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej albo unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, Komisja, w przypadku gdy sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej, powiadamia o tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz zainteresowane właściwe organy nadzoru wchodzące w skład kolegium.",

b)
w ust. 3 wyraz "skonsolidowany" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy Komisja zostanie powiadomiona przez właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego o planowanym zastosowaniu środków równoważnych do środków przewidzianych w art. 110zz lub art. 110zza wobec instytucji będącej podmiotem zależnym od unijnej jednostki dominującej objętej nadzorem na zasadzie skonsolidowanej sprawowanym przez Komisję, Komisja może przekazać temu właściwemu organowi nadzoru stanowisko w zakresie wpływu planowanych środków na grupę firm inwestycyjnych oraz na podmioty powiązane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.",

d)
w ust. 5 wyraz "skonsolidowany" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
e)
w ust. 6 wyraz "skonsolidowany" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
f)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli przesłanki zastosowania środków, o których mowa w art. 110zz i art. 110zza, zostaną spełnione w odniesieniu do domu maklerskiego będącego podmiotem zależnym od unijnej jednostki dominującej objętej nadzorem na zasadzie skonsolidowanej sprawowanym przez właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, Komisja powiadamia o tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz ten właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór na zasadzie skonsolidowanej. Wydając decyzję, Komisja uwzględnia stanowisko właściwego organu nadzoru sprawującego nadzór na zasadzie skonsolidowanej z innego państwa członkowskiego, jeżeli została ona wyrażona w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez ten właściwy organ nadzoru powiadomienia od Komisji. Komisja powiadamia o wydaniu decyzji organ sprawujący nadzór na zasadzie skonsolidowanej, pozostałe właściwe organy nadzoru w ramach kolegium oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.",

g)
w ust. 8 wyraz "skonsolidowanym" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
h)
w ust. 9 wyraz "skonsolidowany" zastępuje się wyrazami "na zasadzie skonsolidowanej",
i)
dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

"16. W przypadku gdy dom maklerski jest objęty nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, przepisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio.";

62)
uchyla się art. 110zzc;
63)
w art. 111 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE lub przepisów rozporządzenia 575/2013" zastępuje się wyrazami ", zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, przepisów rozporządzenia 575/2013, przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającą dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE lub przepisów rozporządzenia 2019/2033";
64)
w art. 115:
a)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podlegania przez zagraniczną osobę prawną w państwie jej siedziby wymogom w zakresie adekwatności kapitałowej równoważnym z wymogami określonymi w przepisach oddziału 2a i rozporządzenia 2019/2033;",

b)
dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

"9. Komisja, corocznie, przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych listę zagranicznych osób prawnych, o których mowa w ust. 1.

10. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, na wniosek tego Urzędu, o:

1) wydanych zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, oraz o zmianach tych zezwoleń;

2) rodzaju wykonywanych czynności oraz zakresie i skali działalności prowadzonej przez oddziały, o których mowa w ust. 1;

3) kwocie przychodów i całkowitych aktywów oddziałów, o których mowa w ust. 1;

4) nazwie grupy kapitałowej, do której należy zagraniczna osoba prawna, o której mowa w ust. 1.

11. Komisja współpracuje z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, do której należy zagraniczna osoba prawna, o której mowa w ust. 1, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego.";

65)
w art. 115a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje proponowania klientowi przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, ani przez podmiot lub osobę działające w jego imieniu lub podmiot pozostający z nim w bliskich powiązaniach usługi dotyczącej instrumentów finansowych innego rodzaju niż będące przedmiotem usług świadczonych zgodnie z ust. 1 lub proponowania mu innych usług niż świadczone zgodnie z ust. 1.";

66)
po art. 115b dodaje się art. 115c w brzmieniu:

"Art. 115c. 1. Oddział zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 115 ust. 1, przekazuje Komisji, corocznie, informacje o:

1) skali i zakresie świadczonych usług i działalności prowadzonej przez oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) miesięcznych minimalnych, średnich i maksymalnych ekspozycjach wobec kontrahentów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państw członkowskich, w przypadku gdy działalność oddziału obejmuje wykonywanie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3;

3) łącznej wartości instrumentów finansowych pochodzących od kontrahentów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państw członkowskich, będących przedmiotem czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 7, w okresie poprzednich 12 miesięcy;

4) obrocie i zbiorczej wartości aktywów odpowiadających usługom i działalności, o których mowa w pkt 1;

5) mechanizmach ochrony inwestorów dostępnych dla klientów oddziału, w tym o prawach tych klientów wyni kających z systemu rekompensat dla inwestorów;

6) polityce i mechanizmach zarządzania ryzykiem stosowanych przez oddział przy świadczeniu usług i prowadzeniu działalności;

7) zasadach zarządzania, w tym o osobach pełniących najważniejsze funkcje w działalności tej zagranicznej osoby prawnej.

2. Oddział zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 115 ust. 1, przekazuje, na żądanie Komisji, inne informacje, które są niezbędne w celu monitorowania działalności oddziału.";

67)
w art. 119 w ust. 4 w pkt 7 wyrazy "i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE lub przepisów rozporządzenia 575/2013" zastępuje się wyrazami ", zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, przepisów rozporządzenia 575/2013, przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającą dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE lub przepisów rozporządzenia 2019/2033";
68)
w art. 142 w ust. 2:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przepis art. 440 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe stosuje się odpowiednio do zaspokojenia należności z funduszów masy upadłości, podlegających sprawowanemu przez Komisję nadzorowi, w tym nadzorowi skonsolidowanemu, nadzorowi na zasadzie skonsolidowanej nad grupą firm inwestycyjnych lub nadzorowi nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, o których mowa w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2a:",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) instytucji finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 575/2013, z siedzibą w państwie członkowskim, jeżeli jest jednostką zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 575/2013 wobec instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3-10, lub firmy inwestycyjnej i jest objęta nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013;",

c)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) instytucji finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 2019/2033, z siedzibą w państwie członkowskim, jeżeli jest jednostką zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia 2019/2033 wobec instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3-10, lub firmy inwestycyjnej i jest objęta nadzorem nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, o których mowa w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2a;",

d)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) inwestycyjnej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, z siedzibą w państwie członkowskim;",

e)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) holdingu mieszanego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6c;",

f)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia 2019/2033;",

g)
w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia 2019/2033.";

69)
w art. 150 w ust. 1:
a)
pkt 7a i 7b otrzymują brzmienie:

"7a) przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c, przepisach prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie, równoważnych przepisach obowiązujących w innym państwie członkowskim, przepisach rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia 575/2013, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków;

7b) między podmiotami zależnymi i podmiotami dominującymi w grupie firm inwestycyjnych, w rozumieniu odpowiednio art. 110a ust. 1 pkt 11, 10 i 6aa, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru nad taką grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, o których mowa w dziale IV rozdziale 1 oddziale 2a, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania obowiązków, o których mowa w przepisach art. 110b, art. 110c, art. 110e, art. 110f, art. 110g, art. 110ga, art. 110i-110k, art. 110m, art. 110p, art. 110q, art. 110v, art. 110va lub art. 110w oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2c;",

b)
w pkt 14 uchyla się lit. f;
70)
w art. 162 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą, rozporządzeniem 2019/2033 lub rozporządzeniem 575/2013 - w zakresie zezwoleń, pozwoleń lub zgód udzielanych domom maklerskim, lub rozporządzeniem 648/2012 podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.";

71)
w art. 167:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności firmy inwestycyjnej, w tym zasad i trybu jej wykonywania, przepisy wydane na ich podstawie lub przepisy rozporządzenia 2019/2033, rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 1031/2010 lub inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do działalności firmy inwestycyjnej;",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną do wysokości 21 312 000 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego przychodu w pierwszym roku działalności, określonego w przedłożonej Komisji informacji finansowej, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia 2017/1943, jeżeli przekracza ona 21 312 000 zł, albo",

c)
w ust. 9 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1-5a",
d)
po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Sankcje, o których mowa w ust. 1-2c, Komisja może zastosować także wobec domu maklerskiego, który nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 110y ust. 1 i 3 lub w art. 110yb, lub wobec domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013, który nie realizuje zaleceń lub nakazów, o których mowa w art. 138 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Przepisy ust. 2d-5a stosuje się.";

72)
w art. 167a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy inwestycyjna spółka holdingowa, o której mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9a, finansowa spółka holdingowa, o której mowa w art. 110a ust. 1 pkt 5, finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, o której mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6, lub holding mieszany, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6c, naruszają przepisy ustawy, przepisy wydane na jej podstawie, przepisy prawa bankowego stosowane przez niektóre domy maklerskie, przepisy rozporządzenia 2019/2033 lub przepisy rozporządzenia 575/2013, Komisja może nakazać tym podmiotom usunięcie stwierdzonych naruszeń lub przyczyn tych naruszeń lub nałożyć na te podmioty karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a jeżeli ostatnie zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie jest dostępne - do wysokości 21 312 000 zł, uwzględniając w szczególności wagę naruszenia, uprzednie naruszenia przepisów oraz sytuację finansową tych podmiotów.",

b)
w ust. 2b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9a, finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 110a ust. 1 pkt 5, finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6, lub holding mieszany, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6c, w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.";

73)
w art. 168a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy naruszenia dokonane przez zagraniczną firmę inwestycyjną dotyczą przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a, przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie, przepisów rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia 575/2013, zastosowanie sankcji, o których mowa w ust. 2, następuje po poinformowaniu również Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.";

74)
w art. 169b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej, o których mowa w art. 147, Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o sankcjach nałożonych w związku z naruszeniem przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a, przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie, przepisów rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia 575/2013, a także o wniesionych środkach odwoławczych oraz o sposobie ich rozpatrzenia.";

75)
art. 176b otrzymuje brzmienie:

"Art. 176b. Na każdego, kto nie przekazał Komisji zgodnie z art. 110m ust. 1 i 2 i art. 110z ust. 1 i 3 informacji na żądanie skierowane przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł. Komisja, ustalając karę pieniężną, uwzględnia w szczególności wagę żądanej informacji dla sprawowanego nadzoru oraz sytuację finansową podmiotu lub osoby, na które jest nakładana kara.".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 1:
a)
pkt 37a i 38 otrzymują brzmienie:

"37a) dyrektywa 2013/36/UE - dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.);

38) rozporządzenie nr 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);",

b)
po pkt 40a dodaje się pkt 40b w brzmieniu:

"40b) rozporządzenie 2019/2033 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);",

c)
po pkt 44 dodaje się pkt 44a w brzmieniu:

"44a) dom maklerski stosujący rozporządzenie nr 575/2013 - dom maklerski:

a) wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub

b) o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia 2019/2033;";

2)
po art. 4b dodaje się art. 4c w brzmieniu:

"Art. 4c. 1. Dom maklerski stosujący rozporządzenie nr 575/2013 jest obowiązany spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia nr 575/2013.

2. Przepisy art. 9 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, art. 9a, art. 9b, art. 9ca-9cc, art. 9cd ust. 1-4, art. 9ce, art. 11a, art. 11b, art. 111a, art. 126, art. 128 ust. 1-2a, 3a-3g i 7, art. 133a-133d, art. 138 ust. 1 pkt 1, 3-5 i 7-9 i ust. 2-2h, 2k i 2l, art. 138b-138d, art. 141e ust. 1 pkt 1 i 3-8 i ust. 2-7, art. 141f ust. 2 i 5, art. 141g-141i, art. 141k, art. 141l ust. 2, art. 141m, art. 141n, art. 141p ust. 1-4, art. 141q ust. 1, 2 i 4-10, art. 141r-141x, art. 142 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, 3, 4

i 6-8 i ust. 4-8 oraz art. 142a w zakresie, w jakim dotyczą banku lub banku krajowego, stosuje się odpowiednio także do domu maklerskiego stosującego rozporządzenie nr 575/2013.

3. Do domów maklerskich stosujących rozporządzenie nr 575/2013 przepisy art. 146a oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9cd ust. 5, art. 9f, art. 128 ust. 6 i 6a, art. 133e, 141l ust. 3 i art. 141p ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Za bank istotny w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 2 i 3, uznaje się także dom maklerski stosujący rozporządzenie nr 575/2013, w przypadku gdy uzasadniają to wielkość, struktura organizacyjna, charakter, zakres i złożoność działalności prowadzonej przez ten dom maklerski.

5. Do domów maklerskich stosujących rozporządzenie nr 575/2013 nie stosuje się przepisów art. 110aa, art. 110ab, art. 110ad-110c, art. 110d pkt 1, art. 110e, art. 110f, art. 110g, art. 110i-110m, art. 110o-110r, art. 110u-110w oraz art. 110y-110z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110x i art. 110zaa tej ustawy.";

3)
w rozdziale 2 po oddziale Da dodaje się oddział Daa w brzmieniu:

"Daa. Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Art. 42fa. Dom maklerski spełniający warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013, jest obowiązany przekształcić się w bank krajowy, na zasadach określonych w niniejszym oddziale.

Art. 42fb. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do przekształcenia domu maklerskiego w bank krajowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 30-31a, art. 32-38 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31b, z tym że:

1) bank krajowy, o którym mowa w art. 42fa, może być wyłącznie bankiem w formie spółki akcyjnej;

2) jeżeli dom maklerski, o którym mowa w art. 42fa, prowadzi działalność w innej formie niż spółka akcyjna, jest obowiązany przekształcić się w spółkę akcyjną przed wystąpieniem o zezwolenia, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36;

3) ilekroć w tych przepisach jest mowa o kapitale założycielskim banku, należy przez to rozumieć fundusze własne domu maklerskiego odpowiadające elementom kapitału podstawowego Tier I, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. a-e rozporządzenia nr 575/2013, spełniające wymagania określone w art. 32;

4) wniosek o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36, składa się jednocześnie;

5) do wniosku o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36, dołącza się dokumenty określone w art. 31 ust. 2 pkt 1-3 i 3b oraz:

a) opinie właściwych władz nadzorczych kraju siedziby akcjonariuszy domu maklerskiego będących podmiotami nadzorowanymi przez te władze, posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub prawa z akcji w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym,

b) dokumenty i informacje określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 8a ust. 6 lit. a dyrektywy 2013/36/UE,

c) zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdanie finansowe lub wyciąg z ksiąg rachunkowych pozwalające na ustalenie wartości majątku domu maklerskiego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwoleń, według dotychczasowych zasad rachunkowości przyjętych przez dom maklerski, bez ujmowania w aktywach dodatkowych składników oraz dokonywania zmian w zasadach ustalania szacunków wpływających na wycenę aktywów i pasywów;

6) przepisy art. 30-31a, art. 32-38 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31b pkt 3, dotyczące założycieli, stosuje się odpowiednio do podmiotów posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, albo do domu maklerskiego;

7) w zezwoleniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1, nie określa się warunków, po spełnieniu których Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli na rozpoczęcie przez bank działalności;

8) w sprawie wydania zezwoleń, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36, Komisja Nadzoru Finansowego rozstrzyga jednocześnie, wydając jedną decyzję.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy działu III rozdziałów 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się, z tym że podmioty niebędące udziałowcami takiego domu maklerskiego nie mogą, do dnia przekształcenia, obejmować akcji w powstałej w wyniku przekształcenia spółce akcyjnej.

3. Jeżeli do spełnienia wymogów określonych w ust. 1 pkt 3 konieczne jest zwiększenie funduszy własnych, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać objęte wyłącznie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub udziałowców domu maklerskiego.

Art. 42fc. 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 42fa, występuje do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36:

1) najpóźniej w dniu, w którym miało miejsce jedno z następujących zdarzeń:

a) średnia miesięczna całkowita wartość aktywów, obliczona za okres 12 kolejnych miesięcy, jest równa lub wyższa niż równowartość w złotych 30 000 000 000 euro,

b) średnia miesięczna całkowita wartość aktywów, obliczona za okres 12 kolejnych miesięcy, jest niższa niż równowartość w złotych 30 000 000 000 euro, a dom maklerski wchodzi w skład grupy, w której całkowita wartość skonsolidowanych aktywów wszystkich przedsiębiorstw należących do grupy, posiadających, każde z osobna, aktywa o całkowitej wartości niższej niż równowartość w złotych 30 000 000 000 euro oraz prowadzących którykolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest równa lub wyższa niż równowartość w złotych 30 000 000 000 euro, przy czym obie te wartości obliczane są jako średnia za okres 12 kolejnych miesięcy;

2) w terminie 60 dni od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b (iii) rozporządzenia nr 575/2013 - w przypadku gdy decyzja taka została wydana.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 42fb ust. 1 pkt 2, dom maklerski:

1) niezwłocznie po wystąpieniu jednego ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, albo niezwłocznie po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany przekształcić się w spółkę akcyjną;

2) występuje o zezwolenia, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36, niezwłocznie po dniu przekształcenia.

3. Równowartość w złotych kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu bilansowym, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe.

4. Średnie miesięczne wartości aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się zgodnie z metodą obliczania wartości progowych, określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 8a ust. 6 lit. b dyrektywy 2013/36/UE.

Art. 42fd. Przed wydaniem zezwoleń, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36, w domu maklerskim przeprowadza się czynności kontrolne. Do czynności tych przepisy art. 133 ust. 2-4, art. 135 i art. 136 stosuje się odpowiednio.

Art. 42fe. 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 42fa, do dnia zarejestrowania statutu banku, którego projekt zatwierdzono w zezwoleniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1, prowadzi działalność maklerską w zakresie ustalonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Z dniem zarejestrowania statutu banku, którego projekt zatwierdzono w zezwoleniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zezwolenie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, udzielone domowi maklerskiemu, o którym mowa w art. 42fa, uznaje się za zezwolenie, o którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.";

4)
w art. 131a ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Wpłaty wnoszone przez bank będący w dniu 1 stycznia danego roku uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, wynoszą 80% kwot, do których uiszczenia byłby on obowiązany w przypadku, gdyby żaden bank spółdzielczy nie uczestniczył w takim systemie. Powstałą różnicę uwzględnia się w kosztach nadzoru bankowego do pokrycia w danym roku z pozostałych wpłat, o których mowa w ust. 1.";

5)
w art. 141fa w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wyznaczyć, do czasu zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy, inną finansową spółkę holdingową, finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej lub bank, należące do grupy, jako podmiot obowiązany do zapewnienia spełniania wymogów określonych w przepisach ustawy i rozporządzenia nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej;",

6)
w art. 141l:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi wykaz:

1) holdingów:

a) bankowych krajowych,

b) bankowych zagranicznych, w których działa bank krajowy,

c) finansowych, w których działa bank krajowy,

d) hybrydowych;

2) dominujących finansowych spółek holdingowych;

3) dominujących finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej;

4) unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych;

5) unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej.",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zgłoszenie holdingu do wykazu, o którym mowa w ust. 1, i aktualizację zgłoszenia składa do Komisji Nadzoru Finansowego:";

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, Komisja Nadzoru Finansowego wpisuje do wykazu, o którym mowa w ust. 1, z urzędu, po zatwierdzeniu ich działalności zgodnie z art. 48q ust. 1. Zawarte w tym wykazie dane dotyczące takich podmiotów są przez Komisję Nadzoru Finansowego aktualizowane z urzędu.

2b. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się dane umożliwiające odpowiednią identyfikację podmiotów, o których mowa w ust. 1, w tym dane dotyczące grupy, do której podmioty te należą.",

d)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, szczegółowy zakres danych w nim zawartych, tryb i terminy składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzór zgłoszenia holdingu, mając na względzie zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do prawidłowego sprawowania nadzoru oraz zapewnienie przejrzystości działania i stabilności rynku finansowego.

4. O zmianach w wykazie, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego informuje właściwe władze nadzorcze państw członkowskich, Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych bank hipoteczny może refinansować kredyty zabezpieczone hipoteką oraz nabyte wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką; refinansowanie w odniesieniu do pojedynczego kredytu lub pojedynczej wierzytelności nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, a w przypadku nieruchomości mieszkalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 75 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) - 80% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.".

W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2021 r. poz. 102 i 680) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) rozporządzeniu nr 575/2013 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);".

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598) w art. 440 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) kategoria ósma - należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy własnych banku, o których mowa w art. 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013", wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;".

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1598) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. BGK przestrzega przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013", oraz aktów przyjętych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje BGK środki na:

1) utrzymanie funduszy własnych na poziomie gwarantującym realizację zadań, o których mowa w art. 5,

2) spełnienie wymogów ostrożnościowych w zakresie płynności, określonych w przepisach rozporządzenia nr 575/2013 oraz w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

- mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka działalności bankowej ponoszonego przez BGK.",

c)
ust. 3d otrzymuje brzmienie:

"3d. Przy obliczaniu płynności niezbędnej do przestrzegania wymogów ostrożnościowych, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, jako wpływy płynności określone w przepisach tego rozporządzenia BGK uwzględnia całość niewykorzystanych bezwarunkowych zobowiązań pozabilansowych otrzymywanych od Skarbu Państwa.";

2)
w art. 3a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu spełnienia przez BGK wymogów ostrożnościowych w zakresie płynności, o której mowa w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, gwarancji spłaty kredytów oraz linii kredytowych przyznanych BGK przez bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową oraz spełnienia przez emitenta świadczeń pieniężnych wyemitowanych przez BGK dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub bankowych papierów wartościowych.".

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego można zawrzeć również z firmą inwestycyjną uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jej kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej równowartość w złotych 750 000 euro.";

2)
w art. 81b w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) firmą inwestycyjną uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jej kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej równowartość w złotych 750 000 euro;".

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 355) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
pkt 5d otrzymuje brzmienie:

"5d) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);",

b)
po pkt 5j dodaje się pkt 5k w brzmieniu:

"5k) rozporządzeniu 2019/2033 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);",

c)
w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) przepisach prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, które na podstawie art. 4c ust. 2-4 tej ustawy stosuje się do domów maklerskich:

a) wobec których została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub

b) o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia 2019/2033.";

2)
w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, rozporządzenia 648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 909/2014, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2016/1011, rozporządzenia 2017/1129 oraz rozporządzenia 2019/2033, z wyłączeniem wydawania aktów, o których mowa w art. 41 ust. 2 tego rozporządzenia.";

3)
w art. 3a:
a)
w ust. 1 zdania pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 2017/1129, rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 909/2014, rozporządzenia 600/2014 oraz rozporządzenia 2019/2033. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a także innych obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 3,
c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Informacje o naruszeniach lub potencjalnych naruszeniach przepisów rozporządzenia 596/2014 mogą być ujawnione również w ramach współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi, na zasadach określonych w porozumieniach zawieranych na podstawie art. 26 ust. 1 rozporządzenia 596/2014, a gdy informacja zawiera dane osobowe - z uwzględnieniem warunków określonych w art. 29 tego rozporządzenia.",

d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, sposób postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie należytej ochrony osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się naruszenie, w szczególności w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 32 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 596/2014, art. 41 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 2017/1129 albo w art. 65 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 909/2014.";

4)
w art. 3b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 5 pkt 1, są obowiązane posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach - radzie nadzorczej, naruszeń przepisów rozporządzenia 2019/2033, jakich dopuścili się pracownicy tych podmiotów.";

5)
w art. 5:
a)
po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) inwestycyjne spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ",

b)
pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie:

"19) finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

20) holdingi mieszane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ",

c)
po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) holdingi mieszane w rozumieniu art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ";

6)
w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem 575/2013, rozporządzeniem 596/2014, rozporządzeniem 600/2014, rozporządzeniem 2017/1129 oraz rozporządzeniem 2019/2033, lub";

7)
w art. 21a w pkt 5 po wyrazach "zgodnie z" dodaje się wyrazy "rozporządzeniem 2019/2033 albo z";
8)
art. 22a otrzymuje brzmienie:

"Art. 22a. Komisja może przekazywać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informacje niezbędne do wykonania przez te urzędy zadań i uprawnień określonych odpowiednio w rozporządzeniu 1095/2010 i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.).";

9)
w art. 25 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. W przypadku naruszenia przez dom maklerski, inwestycyjną spółkę holdingową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, finansową spółkę holdingową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033, holding mieszany w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013 lub holding mieszany w rozumieniu art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie, przepisów rozporządzenia 575/2013 lub rozporządzenia 2019/2033 Komisja, w drodze uchwały, przekazuje do publicznej wiadomości informację o naruszeniu, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy) podmiotu, odpowiedzialnych za dane naruszenie.";

10)
w art. 26 ust. 3b otrzymuje brzmienie:

"3b. W zakresie niezbędnym do zweryfikowania informacji przekazanych Komisji na podstawie art. 110f, art. 110m lub art. 110z ust. 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel mogą przeprowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w podmiotach, które przekazały informacje, także w przypadku gdy podmioty te mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku przeprowadzenie kontroli następuje po poinformowaniu organu nadzoru w państwie, na którego terytorium dany podmiot ma siedzibę. Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1, przekazuje do tego organu nadzoru informacje, które są istotne dla oceny ryzyka kontrolowanego podmiotu.";

11)
w art. 37a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnieni pracownicy urzędu Komisji mogą przeprowadzić w domu maklerskim lub podmiocie, o którym mowa w art. 5 pkt 18-20a, wizytę nadzorczą w zakresie niezbędnym do nadzoru ostrożnościowego nad domami maklerskimi.",

b)
w ust. 2 po wyrazach "w przepisach" dodaje się wyrazy "rozporządzenia 2019/2033 lub".

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983) w art. 4 pkt 25c otrzymuje brzmienie:

"25c) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);".

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680, 815 i 1598) w art. 1 w ust. 2:

1)
w pkt 1 wyrazy "rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.)";
2)
w pkt 4 wyrazy "oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12)" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.)".

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1844) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1a pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) instytucja kredytowa - instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.";

2)
w art. 37 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) w obligacje, o których mowa w art. 129 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;".

W ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) firma inwestycyjna - firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 2019/2033, objętą wymogiem dotyczącym kapitału założycielskiego w wysokości 750 000 euro;

7) holding mieszany - holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, lub holding mieszany, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140);",

b)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) instytucja finansowa - instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 575/2013, lub instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 2019/2033;",

c)
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) inwestycyjna spółka holdingowa - inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033;",

d)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) rozporządzenie 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);",

e)
po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) rozporządzenie 2019/2033 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.)",

f)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej - unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, lub unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia 2019/2033;",

g)
dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa - unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia 2019/2033.";

2)
w art. 2a w ust. 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) instytucji finansowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli instytucja finansowa jest jednostką zależną instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, lub spółki, o której mowa w art. 2 pkt 2-5, 7, 13a lub 20-22, i jest objęta nadzorem skonsolidowanym nad jednostką dominującą zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, nadzorem nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

3) finansowej spółki holdingowej, inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz holdingu mieszanego, z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego;

4) dominującej finansowej spółki holdingowej z państwa członkowskiego, unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej, unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa członkowskiego, unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej.";

3)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli w wyniku testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 133b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oceny jakości aktywów lub innych działań nadzorczych Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała instytucję do zwiększenia funduszy własnych zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe albo art. 110y ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a działania podjęte przez instytucję okazały się nieskuteczne, Skarb Państwa może udzielić tej instytucji gwarancji zwiększenia funduszy własnych, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, zwanej dalej "gwarancją ostrożnościową".".

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) bliskie powiązania - bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);".

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 oraz z 2021 r. poz. 187) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 74 w ust. 7 wyrazy "rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych" " zastępuje się wyrazami "rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013" ";
2)
w art. 75 w ust. 4 wyrazy "rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia 575/2013".

W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) w art. 4 w ust. 2:

1)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013", z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli są jednostką zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013 wobec instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3-8, innej instytucji finansowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2019/2033", i są objęte nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia nr 575/2013;";

2)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia nr 2019/2033 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli są jednostką zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia nr 2019/2033 wobec podmiotu, o którym mowa w pkt 6-8, innej instytucji finansowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia nr 2019/2033 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 2019/2033 i są objęte nadzorem nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140);";

3)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) inwestycyjnych spółek holdingowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia nr 2019/2033;";

4)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) holdingów mieszanych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub holdingów mieszanych w rozumieniu art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej;";

5)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) unijnych dominujących inwestycyjnych spółek holdingowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia nr 2019/2033;";

6)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013, lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia nr 2019/2033.".

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 140, 680 i 1598) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) instytucji - rozumie się przez to:

a) instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 575/2013, z wyłączeniem:

– Banku Gospodarstwa Krajowego,

– spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

– instytucji kredytowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe, oraz oddziałów instytucji kredytowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 tej ustawy,

b) dom maklerski:

– wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140),

– o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);",

c)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);";

2)
w art. 19 w ust. 2:
a)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355 i 680)",
b)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi";
3)
uchyla się art. 20;
4)
w art. 21 w ust. 3:
a)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi",
b)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi";
5)
uchyla się art. 22;
6)
w art. 42:
a)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi",
b)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi";
7)
w art. 48:
a)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi",
b)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi";
8)
w art. 51 w ust. 5 wyrazy "w wysokości od 3% do 5%" zastępuje się wyrazami "w wysokości powyżej 3% do 5%";
9)
w art. 55 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen tami finansowymi";
10)
w art. 56 w ust. 1b:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi",
b)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi";
11)
w art. 58 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi".

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130) w art. 374 w ust. 10 wyrazy "dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 338, z późn. zm.) i przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.) i przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.)".

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680, 1177, 1535, 1598 i 1666) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dom maklerski stosujący rozporządzenie nr 575/2013 - dom maklerski:

a) wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub

b) o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia nr 2019/2033;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego - finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, która:

a) nie jest podmiotem zależnym w stosunku do banku, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 2019/2033, objętej wymogiem dotyczącym kapitału założycielskiego w wysokości 750 000 euro, której udzielono zezwolenia w tym samym państwie członkowskim, w którym siedzibę ma ta spółka, oraz

b) nie jest podmiotem zależnym w stosunku do finansowej spółki holdingowej, inwestycyjnej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim, w którym siedzibę ma ta spółka;",

c)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) dominująca inwestycyjna spółka holdingowa z państwa członkowskiego - inwestycyjną spółkę holdingową, która:

a) nie jest podmiotem zależnym w stosunku do firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 2019/2033, objętej wymogiem dotyczącym kapitału założycielskiego w wysokości 750 000 euro, której zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej udzielono w tym samym państwie członkowskim, w którym siedzibę ma ta spółka, oraz

b) nie jest podmiotem zależnym w stosunku do inwestycyjnej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim, w którym siedzibę ma ta spółka, oraz

c) nie jest dominującą finansową spółką holdingową z państwa członkowskiego;",

d)
uchyla się pkt 6,
e)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) firma inwestycyjna - dom maklerski w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, 7 lub 9 tej ustawy;",

f)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) fundusze własne - fundusze własne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 118 rozporządzenia nr 575/2013, a w przypadku firm inwestycyjnych niebędących domami maklerskimi stosującymi rozporządzenie nr 575/2013 - fundusze własne, o których mowa w art. 9 rozporządzenia nr 2019/2033;",

g)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) holding mieszany - holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 575/2013, lub holding mieszany w rozumieniu art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;",

h)
pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) instytucja finansowa - instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nr 575/2013, lub instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia nr 2019/2033;",

i)
po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) inwestycyjna spółka holdingowa - inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia nr 2019/2033;",

j)
w pkt 27:
uchyla się lit. b,
w lit. c wyrazy "podmiotu krajowego" zastępuje się wyrazem "banku",
k)
pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) krajowy podmiot dominujący:

a) bank będący unijną instytucją dominującą lub firmę inwestycyjną będącą unijną dominującą firmą inwestycyjną,

b) unijną dominującą finansową spółkę holdingową, unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej lub unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, jeżeli są objęte nadzorem skonsolidowanym, nadzorem nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, o których mowa w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego;",

l)
pkt 54 otrzymuje brzmienie:

"54) rozporządzenie nr 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);",

m)
po pkt 55a dodaje się pkt 55b w brzmieniu:

"55b) rozporządzenie nr 2019/2033 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);",

n)
pkt 73 otrzymuje brzmienie:

"73) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej - unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013, lub unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia nr 2019/2033;",

o)
po pkt 73 dodaje się pkt 73a i 73b w brzmieniu:

"73a) unijna dominująca firma inwestycyjna - unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia nr 575/2013, lub unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia nr 2019/2033;

73b) unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa - unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia nr 2019/2033;",

p)
po pkt 81 dodaje się pkt 81a w brzmieniu:

"81a) właściwa instytucja dominująca - dominującą instytucję z państwa członkowskiego, dominującą firmę inwestycyjną z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29a rozporządzenia 575/2013, unijną instytucję dominującą, unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013, finansową spółkę holdingową, inwestycyjną spółkę holdingową, finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, holding mieszany, dominującą finansową spółkę holdingową z państwa członkowskiego, dominującą inwestycyjną spółkę holdingową z państwa członkowskiego, unijną dominującą finansową spółkę holdingową, unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej z państwa członkowskiego lub unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, w odniesieniu do której zastosowano instrument umorzenia lub konwersji zobowiązań;";

2)
w art. 11 w ust. 4 w pkt 4a wyrazy "instytucję dominującą" zastępuje się wyrazami "właściwą instytucję dominującą";
3)
w art. 64:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) instytucja - instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 2019/2033, objętą wymogiem dotyczącym kapitału założycielskiego w wysokości 750 000 euro;",

b)
w pkt 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"podmiot - podmiot krajowy oraz, jeżeli jest objęta nadzorem skonsolidowanym, nadzorem nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, o których mowa w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego:",

lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) finansową spółkę holdingową, holding mieszany, finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, inwestycyjną spółkę holdingową,

d) dominującą finansową spółkę holdingową z państwa członkowskiego, unijną dominującą finansową spółkę holdingową, dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej z państwa członkowskiego, unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, dominującą inwestycyjną spółkę holdingową z państwa członkowskiego i unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową;";

4)
w art. 70 w ust. 7 po wyrazach "unijnej instytucji dominującej" dodaje się wyrazy "lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej";
5)
w art. 82 w ust. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) unijnej instytucji dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej;",

b)
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) finansowej spółki holdingowej, inwestycyjnej spółki holdingowej, holdingu mieszanego i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej;

4) dominującej finansowej spółki holdingowej z państwa członkowskiego lub dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej z państwa członkowskiego i dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa członkowskiego;";

6)
art. 82a otrzymuje brzmienie:

"Art. 82a. Grupowy plan przymusowej restrukturyzacji grupy, w której podmiot krajowy jest podmiotem zależnym finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej kontrolowanym pośrednio lub bezpośrednio przez pośrednią finansową spółkę holdingową lub pośrednią inwestycyjną spółkę holdingową, przewiduje prowadzenie przymusowej restrukturyzacji wobec pośredniej finansowej spółki holdingowej lub pośredniej inwestycyjnej spółki holdingowej.";

7)
w art. 95 w ust. 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) utworzenia dominującej finansowej spółki holdingowej z państwa członkowskiego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej z państwa członkowskiego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej lub unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej w celu ułatwienia przymusowej restrukturyzacji oraz uniknięcia sytuacji, w której zastosowanie instrumentów przymusowej restrukturyzacji oraz uprawnień, o których mowa w przepisach rozdziału 5, będzie miało negatywne skutki dla niefinansowej części danej grupy;";

8)
w art. 97 po ust. 2t dodaje się ust. 2ta w brzmieniu:

"2ta. W przypadku firmy inwestycyjnej niebędącej domem maklerskim stosującym rozporządzenie nr 575/2013 do obliczenia minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych:

1) zamiast współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, stosuje się współczynnik stanowiący iloraz:

a) wymogu określonego w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/2033 oraz

b) iloczynu wymogu określonego w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/2033 i liczby 12,5;

2) zamiast łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, o której mowa w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, stosuje się iloczyn wymogu określonego w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/2033 i liczby 12,5;

3) nie stosuje się miary ekspozycji całkowitej, obliczonej zgodnie z art. 429 i art. 429a rozporządzenia nr 575/2013.";

9)
w art. 98:
a)
w ust. 1a po wyrazach "skonsolidowanych sprawozdań finansowych" dodaje się wyrazy "lub które zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 2019/2033 nie podlegają nadzorowi na zasadzie skonsolidowanej",
b)
w ust. 2i po wyrazach "Unijne instytucje dominujące" dodaje się wyrazy "oraz unijne dominujące firmy inwestycyjne";
10)
w art. 99:
a)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla grupy informacji niezbędnych do określenia minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Fundusz, właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla grupy i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji nie określą minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla krajowego podmiotu zależnego od unijnej instytucji dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, Fundusz określa minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla krajowego podmiotu zależnego od unijnej instytucji dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, uwzględniając:",

b)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, Fundusz, właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla grupy i właściwe organy przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów zależnych od unijnej instytucji dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej nie określą minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla podmiotów zależnych od unijnej instytucji dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, a którykolwiek z takich właściwych organów przymusowej restrukturyzacji zwrócił się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o wiążącą mediację, Fundusz nie określa minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla krajowego podmiotu zależnego od unijnej instytucji dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej do czasu podjęcia decyzji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Przepis art. 75 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli właściwy organ przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zależnego, wchodzący w skład kolegium przymusowej restrukturyzacji, nie przystąpił do wspólnej decyzji określającej minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla podmiotów zależnych od unijnej instytucji dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, Fundusz może przystąpić do wspólnej decyzji określającej minimalne poziomy funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów zależnych od unijnej jednostki dominującej lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej wraz z pozostałymi właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji w ramach kolegium przymusowej restrukturyzacji.",

c)
w ust. 6 po wyrazach "unijnej instytucji dominującej" dodaje się wyrazy "lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej",
d)
w ust. 7 po wyrazach "unijnej instytucji dominującej" dodaje się wyrazy "lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej",
e)
w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "unijnej instytucji dominującej" dodaje się wyrazy "lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej";
11)
w art. 101 ust. 12c otrzymuje brzmienie:

"12c. W decyzji, o której mowa w ust. 7, wydawanej w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2, Fundusz może nałożyć na podmiot lub jego właściwą instytucję dominującą obowiązek wyemitowania nowych praw udziałowych.";

12)
w art. 102 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli podmiot krajowy jest podmiotem zależnym finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej kontrolowanym pośrednio lub bezpośrednio przez pośrednią finansową spółkę holdingową lub pośrednią inwestycyjną spółkę holdingową, Fundusz podejmuje decyzję w odniesieniu do tej pośredniej finansowej spółki holdingowej lub pośredniej inwestycyjnej spółki holdingowej.";

13)
w art. 131:
a)
w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zgodnie z globalną strategią przymusowej restrukturyzacji dla grupy podmioty zależne utworzone w państwach członkowskich lub podmiot będący unijną instytucją dominującą, unijną dominującą firmą inwestycyjną, unijną dominującą finansową spółką holdingową, unijną dominującą inwestycyjną spółką holdingową albo unijną dominującą finansową spółką holdingową o działalności mieszanej, i jego podmioty zależne będące instytucjami nie są podmiotami podlegającymi przymusowej restrukturyzacji, ",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy podmioty zależne są kontrolowane przez finansową spółkę holdingową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub inwestycyjną spółkę holdingową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, Fundusz uzgadnia z innymi właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji, który z nich ma przewodniczyć europejskiemu kolegium przymusowej restrukturyzacji.".

W ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające - przedsiębiorcę wykonującego działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń, wpisanego do rejestru agentów, niebędącego instytucją kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1413) ani firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), który za wynagrodzeniem wykonuje dystrybucję ubezpieczeń jako działalność uboczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:".

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994 i 1641) w art. 12 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) usług finansowych takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o których mowa w załączniku nr I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności podlegających wzajemnemu uznawaniu.".

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1349) w art. 2 w ust. 1:

1)
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013", lub instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/2033", mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

7) holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, lub holding mieszany, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140), mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;";

2)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a-7c w brzmieniu:

"7a) finansowa spółka holdingowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

7b) finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

7c) inwestycyjna spółka holdingowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;";

3)
uchyla się pkt 57-59;
4)
po pkt 59 dodaje się pkt 59a w brzmieniu:

"59a) dostawca usług w zakresie udostępniania informacji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);".

W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1060) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do obniżenia funduszu statutowego, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się wymogu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).".

W ustawie z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4:
a)
w pkt 17 w lit. b, w art. 110r:
w ust. 2a uchyla się pkt 4,
w ust. 2c uchyla się pkt 3,
b)
w pkt 21 w lit. d, w art. 110y w ust. 3d uchyla się pkt 2;
2)
w art. 6 w pkt 25, w art. 58:
a)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi",
w pkt 1 wyrazy "odsetek łącznej kwoty ekspozycji" zastępuje się wyrazami "odsetek ekspozycji całkowitej",
w pkt 2 wyrazy "odsetek łącznej kwoty ekspozycji" zastępuje się wyrazami "odsetek ekspozycji całkowitej",
w pkt 3 wyrazy "odsetek łącznej kwoty ekspozycji" zastępuje się wyrazami "odsetek ekspozycji całkowitej",
w pkt 4 wyrazy "odsetek łącznej kwoty ekspozycji" zastępuje się wyrazami "odsetek ekspozycji całkowitej",
b)
w ust. 4:
w pkt 1 wyrazy "odsetek łącznej kwoty ekspozycji" zastępuje się wyrazami "odsetek ekspozycji całkowitej",
w pkt 2 wyrazy "odsetek łącznej kwoty ekspozycji" zastępuje się wyrazami "odsetek ekspozycji całkowitej";
3)
w art. 11:
a)
w ust. 2:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4",
b)
w ust. 3:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4";
4)
w art. 12:
a)
w ust. 2:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4",
b)
w ust. 3:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4";
5)
w art. 13:
a)
w ust. 2:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4",
b)
w ust. 3:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4";
6)
w art. 14:
a)
w ust. 2:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4",
b)
w ust. 3:
w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
w pkt 5 skreśla się wyrazy "lub art. 110r ust. 2a ustawy zmienianej w art. 4";
7)
w art. 15:
a)
w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ",
b)
w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ";
8)
w art. 16 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "lub art. 110y ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ";
9)
w art. 19 w ust. 4 wyrazy "w ust. 4" zastępuje się wyrazami "w ust. 3";
10)
w art. 26 w pkt 4 uchyla się lit. b.
1. 
Dom maklerski, o którym mowa w art. 42fa ustawy zmienianej w art. 2, który w dniu 24 grudnia 2019 r. prowadził działalność maklerską i po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nadal ją prowadzi, w przypadku którego którekolwiek ze zdarzeń, o których mowa w art. 42fc ust. 1 pkt 1 lit. a lub b ustawy zmienianej w art. 2, miało miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, występuje do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36 ustawy zmienianej w art. 2, zgodnie z art. 42fc ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Jeżeli dom maklerski, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność w innej formie niż spółka akcyjna, jest on obowiązany niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przekształcić się w spółkę akcyjną oraz niezwłocznie po dniu przekształcenia wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 36 ustawy zmienianej w art. 2, zgodnie z art. 42fc ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.

Do czynów skutkujących odpowiedzialnością na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wykazy, o których mowa w art. 141l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się wykazem, o którym mowa w art. 141l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 110x ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110x ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 131a ust. 3 i art. 141l ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 131a ust. 3 i art. 141l ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 3a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 21 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
3)
art. 23 pkt 1, 2 i 10 które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
1 Niniejsza ustawa: 1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającą dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 64, Dz. Urz. UE L 195 z 19.06.2020, str. 120 oraz Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 84); 2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 20 z 24.01.2020, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79).