Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu... - Dz.U.2021.2145 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2145

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1152) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 5 wyrazy "o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze" zastępuje się wyrazami "która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie";
2)
w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia:

a) zawarcia umowy, nie później niż w terminie wyznaczonym na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, określonym w części 1 w rozdziale 1.4 ust. 11 programu działań - w przypadku operacji, która obejmuje inwestycję, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,

b) rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący, nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r. - w przypadku operacji, która obejmuje wyłącznie inwestycje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret:

– pierwsze, w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), lub

– drugie,

c) zawarcia umowy, nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r. - w przypadku realizacji operacji innych niż określone w lit. a i b.";

3)
w § 5:
a)
w ust. 1:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) zakupu instalacji technicznej lub wyposażenia do zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,",

w pkt 3 w lit. e skreśla się przecinek i dodaje się część wspólną w brzmieniu:

"– wraz z zakupem instalacji technicznej,",

b)
w ust. 4 wyrazy "duże jednostki przeliczeniowe (DJP)" zastępuje się wyrazem "DJP",
c)
w ust. 5 wyrazy "1, 3 i 4" zastępuje się wyrazami "1, 1a, 3 i 4",
d)
po ust. 5a dodaje się ust. 5aa w brzmieniu:

"5aa. Koszt zakupu instalacji technicznej lub wyposażenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.";

4)
w § 7 w:
a)
ust. 1 liczbę "30" zastępuje się liczbą "7",
b)
ust. 3 liczbę "30" zastępuje się liczbą "60";
5)
w § 10 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania tego biznesplanu.";

6)
w § 15 w ust. 1 skreśla się wyrazy "w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach";
7)
w § 20 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zrealizowania przez młodego rolnika inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret:

a) pierwsze, w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, lub

b) drugie

- w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący - w przypadku operacji, która obejmuje takie inwestycje oraz inną inwestycję, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;";

8)
w § 22a liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025".
Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem przepisów § 4 pkt 2 oraz § 20 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Do wypłaty środków z tytułu pomocy finansowej, o której mowa w § 2, przyznanej na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepis § 22a rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).