Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego. - Dz.U.2021.2148 t.j. - OpenLEX

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2148 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykazy oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2)
poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
lekarz specjalista - lekarza dentystę, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
2)
lekarz ze specjalizacją I stopnia - lekarza dentystę, który posiada specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny;
3)
lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza dentystę, który:
a)
rozpoczął specjalizację w określonej dziedzinie medycyny i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w podmiocie leczniczym uprawnionym do prowadzenia tego kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami, pod nadzorem odpowiedniego lekarza specjalisty oraz uzyskał potwierdzenie, przez kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
b)
ukończył co najmniej 2. rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w dziedzinie ortodoncji;
4)
pozostały personel - personel, który stanowią:
a)
osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej posiadająca średnie wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe lub
b)
osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:
tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub
tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
c)
osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskała tytuł licencjata, lub
d)
osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł licencjata,
e)
pielęgniarka.
1. 
Wykazy świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji, z uwzględnieniem ust. 2, określają w przypadku:
1)
świadczeń ogólnostomatologicznych - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2a)
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie - załącznik nr 2a do rozporządzenia;
2b)
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 2b do rozporządzenia;
3)
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii - załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży - załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
świadczeń protetyki stomatologicznej - załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki - załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej - załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie - załącznik nr 10a do rozporządzenia;
12)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 10b do rozporządzenia;
13) 2
 świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego - załącznik nr 10c do rozporządzenia.
2. 
Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
1. 
Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień, znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
2. 
Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.
3. 
Dopuszcza się wydłużenie wieku uprawniającego do otrzymania świadczenia świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 oraz o którym mowa w załączniku nr 1 w tabeli nr 1 w lp. 18-22, 43-58 i 60-63, w załączniku nr 2 w tabeli nr 1, w załączniku nr 2a w tabeli nr 1, w załączniku nr 3 w tabeli nr 1 w lp. 14-18, 42-62 i 64-67, w załączniku nr 4 w tabeli nr 1 w lp. 18-22, 46-61 i 63-66, w załączniku nr 5 w tabeli nr 1 w lp. 37-43 i 45, w załączniku nr 6 w tabeli nr 1, w załączniku nr 9 w tabeli nr 1 w lp. 12-14 i 27-32, w załączniku nr 10 w tabeli nr 1 oraz w załączniku nr 10a w tabeli nr 1, oczekującego na świadczenie, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania świadczeń utracił prawo do świadczenia, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwał na świadczenie.
1. 
W odniesieniu do kobiet w ciąży dokumentem potwierdzającym uprawnienia do dodatkowych świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych jest karta przebiegu ciąży.
2. 
Dopuszcza się wydłużenie okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na świadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1 w tabeli nr 1 w lp. 2, 18-22 i 56-59, w załączniku nr 2 w tabeli nr 1 w lp. 2, w załączniku nr 2a w tabeli nr 1 w lp. 2, w załączniku nr 3 w tabeli nr 1 w lp. 2, 14-18, 54-57, 60 i 63, w załączniku nr 4 w tabeli nr 1 w lp. 2, 18-22 i 59-62, w załączniku nr 5 w tabeli nr 1 w lp. 2, 37, 40 i 44, w załączniku nr 8 w tabeli nr 1 w lp. 2 oraz w załączniku nr 9 w tabeli nr 1 w lp. 2 i 12-14, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, które w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania świadczeń utraciły prawo do świadczenia, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwały na świadczenie.
Świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem świadczenia gwarantowane są udzielane w dniu zgłoszenia.
Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
1. 
Świadczenia gwarantowane są udzielane w pomieszczeniach świadczeniodawcy.
2. 
Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2a i 11, są udzielane w dentobusie w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).
1. 
W zakresie koniecznym do udzielania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1)
badania diagnostyczne;
2)
leki i wyroby medyczne.
2. 
Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1)
chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2)
chorób nowotworowych,
3)
chorób oczu,
4)
chorób przemiany materii,
5)
chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6)
chorób skóry i tkanki podskórnej,
7)
chorób układu krążenia,
8)
chorób układu moczowo-płciowego,
9)
chorób układu nerwowego,
10)
chorób układu oddechowego,
11)
chorób układu ruchu,
12)
chorób układu trawiennego,
13)
chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14)
chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15)
urazów i zatruć,
16)
wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
2. 
Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia

według

Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM

Warunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
6Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb23.1101Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105
11Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach23.1503
14Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach23.1504
15Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach23.1505
16Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi23.1206Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
19Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1209Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
20Czasowe wypełnienie kanału23.1306Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
21Wypełnienie kanału23.1307Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
22Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi23.1311Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
23Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego23.1601Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia23.1607Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
31Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem23.1809
32Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
34Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk23.2205Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
35Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
36Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów23.3102Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
37Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów23.3103Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
38Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce23.3104Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
39Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie23.3105Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
40Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem23.3112Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
41Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki23.3116Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
42Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy23.3117Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
43Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci23.06Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
44Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb23.1003Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
45Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego23.1006Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
46Impregnacja zębiny23.1008Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
47Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
48Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1203Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
49Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
50Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1205Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
51Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1208Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
52Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
53Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego23.1108Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
54Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych23.1507Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
55Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa23.1508Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
56Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów23.1308Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
57Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów23.1309Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
58Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi23.1312Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
59Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów23.1602Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.
60Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba23.0107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

61Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:23.1314Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;23.13141
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym23.13142Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;23.13143
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne.23.13149
62Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych23.0302Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

63Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem23.0304Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo-i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

1Personel
1.1Lekarz dentysta
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.

W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
6Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb23.1101Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105
11Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach23.1503
14Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach23.1504
15Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach23.1505
16Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi23.1206Świadczenie - za każdy kanał.
19Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1209Świadczenie - za każdy kanał.
20Czasowe wypełnienie kanału23.1306Świadczenie - za każdy kanał.
21Wypełnienie kanału23.1307Świadczenie - za każdy kanał.
22Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi23.1311Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
23Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego23.1601Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia23.1607Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
31Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem23.1809
32Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
34Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk23.2205Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
35Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
36Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci23.06Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
37Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb23.1003Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
38Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego23.1006Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego.
39Impregnacja zębiny23.1008Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb.
40Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego23.1108Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.
41Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych23.1507Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.
42Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa23.1508Świadczenie dotyczy zębów stałych.
43Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107
44Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1203
45Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.
46Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1205Świadczenie - za każdy kanał.
47Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1208Świadczenie - za każdy kanał.
48Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
49Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów23.1308Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
50Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów23.1309Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
51Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi23.1312Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
52Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów23.1602Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
53Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba23.0107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

54Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:23.1314Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;23.13141
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;23.13142
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;23.13143
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne.23.13149
55Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych23.0302Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

56Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem23.0304Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo-i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1Personel
1.11) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub

3) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej

2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2a  6

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W DENTOBUSIE ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według

Międzynarodowej

Klasyfikacji

Procedur

Medycznych ICD-9-CM

Warunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.

W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał.

3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
6Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb23.1101Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105
11Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach23.1503
14Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku

na 2 powierzchniach

23.1504
15Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku

na 3 powierzchniach

23.1505
16Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi23.1206Świadczenie - za każdy kanał.
19Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1209Świadczenie - za każdy kanał.
20Czasowe wypełnienie kanału23.1306Świadczenie - za każdy kanał.
21Wypełnienie kanału23.1307Świadczenie - za każdy kanał.
22Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanału ze zgorzelą miazgi23.1311Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
23Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego23.1601Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia23.1607Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
31Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej

do 3 zębodołów włącznie ze szwem

23.1809
32Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
34Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk23.2205Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
35Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
36Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci23.06Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia.
37Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb23.1003Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
38Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego23.1006Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego.
39Impregnacja zębiny23.1008Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb.
40Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego23.1108Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.
41Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych23.1507Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.
42Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa23.1508Świadczenie dotyczy zębów stałych.
43Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107
44Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1203
45Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.
46Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1205Świadczenie - za każdy kanał.
47Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1208Świadczenie - za każdy kanał.
48Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
49Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów23.1308Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
50Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów23.1309Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
51Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi23.1312Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
52Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów23.1602Świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
53Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów23.0107Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
54Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:23.1314Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej.
1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

23.13141Wyposażeniem potrzebnym do przeprowadzenia świadczenia jest endometr, aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;23.13142życia.
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów,23.13143
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne.23.13149
55Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych23.0302Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 oraz 23.13, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie

1Personel
1.11) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

3) lekarz dentysta ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii dziecięcej

2Miejsce udzielania świadczeń
2.1Dentobus
3Sprzęt i wyposażenie
3.1Unit dentystyczny - w miejscu udzielania świadczeń
3.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
3.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
3.4Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków - w miejscu udzielania świadczeń
3.5Aparat RTG - w miejscu udzielania świadczeń
3.6Zestaw przeciwwstrząsowy oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej
4Organizacja udzielania świadczeń
4.1Świadczeniodawca udziela świadczeń gwarantowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie.

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji świadczeniobiorcy

4.2Świadczeniodawca ustala i zgłasza plan i harmonogram realizacji świadczeń w ujęciu miesięcznym do Narodowego Funduszu Zdrowia przy uwzględnieniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców w danym województwie
5Pozostałe wymagania
5.1Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczeń na podstawie zgłoszonego planu i harmonogramu realizacji świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich względem potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców

ZAŁĄCZNIK Nr  2b  7

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W GABINECIE DENTYSTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  8

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym
w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
5Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb23.1101Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
6Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105
7Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
8Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
9Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach23.1503
10Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach23.1504
11Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach23.1505
12Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
13Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
14Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi23.1206Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
15Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1209Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
16Czasowe wypełnienie kanału23.1306Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
17Wypełnienie kanału23.1307Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
18Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi23.1311Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
19Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego23.1601Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
20Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
21Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
22Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia23.1607Świadczenie nie obejmuje opatrunku.
23Plastyka wędzidełka, wargi, policzka23.1612Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.
24Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
25Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701
26Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702
27Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.
28Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego23.1704
29Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego23.1705
30Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem23.1809
31Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami23.1812Świadczenie obejmuje również żuchwę.
32Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością23.1814Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością - jako zabieg odrębny.
33Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
34Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka23.1901Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej lub włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.
35Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej23.1807
36Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki23.1808
37Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji23.1906
38Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba23.1801Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
39Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001
40Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy23.2206
41Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
42Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb23.1003Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
43Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego23.1006Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
44Impregnacja zębiny23.1008Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych (za każdy ząb). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
45Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego23.1108Świadczenie obejmuje opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
46Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych23.1507Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
47Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa23.1508Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
48Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
49Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1203Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
50Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w udokumentowanych przypadkach.
51Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1205Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
52Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1208Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
53Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
54Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów23.1308Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
55Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów23.1309Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
56Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi23.1312Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
57Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia23.1608Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.
58Gingiwoosteoplastyka23.1610Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.
59Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa23.1613

23.1614

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
60Założenie opatrunku parodontologicznego23.1620Świadczenie obejmuje każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
61Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych23.1706Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku i obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
62Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych23.1707Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
63Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów23.1602Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
64Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba23.0107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

65Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:23.1314Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;23.13141
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;23.13142Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;23.13143
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne.23.13149
66Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych23.0302Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

67Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem23.0304Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo-i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

1Personel
1.11) lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii ogólnej lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej;

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub stomatologii dziecięcej, lub periodontologii

1.2Lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji
1.3Pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
1.4Pozostały personel
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Ssak - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.5Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków - w miejscu udzielania świadczeń
2.6Stanowisko do znieczuleń
2.7Stanowisko wybudzeń
2.8Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego

ZAŁĄCZNIK Nr  4  9

WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
6Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb23.1101Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105
11Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach23.1503
14Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach23.1504
15Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach23.1505
16Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi23.1206Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
19Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1209Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
20Czasowe wypełnienie kanału23.1306Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
21Wypełnienie kanału23.1307Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
22Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi23.1311Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
23Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego23.1601Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia23.1607Świadczenie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych obejmuje wykonanie kiretażu zwykłego (zamkniętego) w obrębie co najmniej 1/2 uzębienia w czasie jednej wizyty. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
31Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem23.1809
32Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba23.1801Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
34Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
35Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich23.2101
36Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami23.2102
37Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk23.2205Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
38Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
39Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów23.3102Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
40Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów23.3103Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
41Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce23.3104Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
42Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą

w żuchwie

23.3105Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
43Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem23.3112Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
44Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki23.3116Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
45Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy23.3117Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
46Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci23.06Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
47Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb23.1003Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
48Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego23.1006Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
49Impregnacja zębiny23.1008Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych (za każdy ząb). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
50Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego23.1108Świadczenie obejmuje opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
51Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych23.1507Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
52Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa23.1508Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
53Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
54Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1203Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
55Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w udokumentowanych przypadkach.
56Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1205Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
57Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1208Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
58Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
59Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów23.1308Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia, opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
60Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów23.1309Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia, opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
61Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi23.1312Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia, opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
62Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów23.1602Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
63Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba23.0107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

64Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:23.1314Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;23.13141
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;23.13142Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;23.13143
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne.23.13149
65Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych23.0302Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

66Rentgenodiagnostyka - zdjęcie23.0304Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży
pantomograficzne z opisemod 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo-i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

1Personel
1.1Lekarz dentysta
1.2Pozostały personel
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
6Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem23.0304Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej - w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
7Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
10Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego23.1601Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
11Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
12Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
13Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia23.1607Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
14Plastyka wędzidełka, wargi, policzka23.1612Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
15Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
16Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
17Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
18Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
19Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego23.1704Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
20Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego23.1705Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
21Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem23.1809
22Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami23.1812Świadczenie obejmuje również żuchwę.
23Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością23.1814Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością - jako zabieg odrębny.
24Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
25Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka23.1901Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka, biopsję kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.
26Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej23.1807
27Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki23.1808
28Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji23.1906
29Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba23.1801Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
30Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
31Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich23.2101
32Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami23.2102
33Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk23.2205Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
34Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy23.2206
35Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk23.2209
36Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
37Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia23.1608Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
38Gingiwoosteoplastyka23.1610Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
39Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa23.1613

23.1614

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
40Założenie opatrunku parodontologicznego23.1620Świadczenie obejmuje każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
41Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych23.1706Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
42Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych23.1707Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
43Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego23.1802Świadczenie dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
44Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów23.1602Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
45Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba23.0107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub periodontologii, lub paradontologii lub

2) lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, lub

3) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub periodontologii, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii szczękowej

1.21) pozostały personel lub

2) pielęgniarka posiadająca 2-letnie doświadczenie zawodowe lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego

2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Ssak chirurgiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler w miejscu udzielania świadczeń
3Zapewnienie realizacji
3.1Badania histopatologiczne

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym do ukończenia 18. roku życia.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym do ukończenia 18. roku życia.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.
4Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
5Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.
6Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem23.0304Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku) w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.
7Ortodontyczny rentgenogram głowy lub cefalometria87.121Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia cefalometrycznego. Świadczenie jest udzielane 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku) w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.
8Analiza telerentgenogramu23.2306Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli23.2302Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.
10Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego23.2307Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.
11Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie23.2310Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia.
12Środki dla wprowadzenia pojedynczego przemieszczonego zęba do łuku, po chirurgicznym jego odsłonięciu23.2312Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia, z wyłączeniem aparatów stałych.
13Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym23.2401Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
14Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym23.2402Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
15Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym23.2406Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia, w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych). Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.
16Naprawa aparatu z wyciskiem23.2502Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).
17Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie23.2503Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).
18Korekcyjne szlifowanie zębów23.2308Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.
19Proteza dziecięca częściowa23.2611Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.
20Proteza dziecięca całkowita23.2612Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista ortodoncji lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji

2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
6Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
8Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów23.3102Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
9Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów23.3103Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
10Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce23.3104Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
11Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie23.3105Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
12Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem23.3112Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
13Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki23.3116Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
14Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy23.3117Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej

2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
6Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
10Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów23.3102Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych.
11Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów23.3103Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych.
12Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce23.3104Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej.
13Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie23.3105Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej.
14Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem23.3112Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
15Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki23.3116Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
16Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy23.3117Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
17Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy istniejącym resztkowym zgryzie23.3118Przez resztkowy zgryz rozumie się uzębienie resztkowe.
18Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy bezzębnej szczęce23.3119
19Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego23.3120
20Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki23.3121
21Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej23.3122
22Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w mniejszym zakresie23.3123
23Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie23.3124

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii szczękowej lub chirurgii stomatologicznej lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej

2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
3Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
4Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
5Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
6Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105
9Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
10Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
11Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
12Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi23.1206Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
13Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1209Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
14Czasowe wypełnienie kanału23.1306Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
15Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
16Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
17Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
18Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
19Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
20Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
21Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem23.1809
22Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
23Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba23.1801Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
24Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
25Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk23.2205Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
26Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
27Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
28Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1203Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
29Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w udokumentowanych przypadkach.
30Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1205Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
31Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1208Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
32Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

1Personel
1.1Lekarz dentysta
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

Lp.Termin badania (wiek dziecka)Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM lub ICD-9-PLWarunki realizacji świadczeń
16. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia23.10091. Wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

29. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia23.10101. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

312. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia23.10111. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).

3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

42. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia23.10121. Wizyta adaptacyjna.

2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.

3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1) sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposób zwierania się siekaczy;

3) sprawdzenie toru oddychania;

4) sposób układania dziecka do snu;

5) sposób karmienia;

6) sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków.

6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

54. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia23.10131. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1) sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposób zwierania siekaczy;

3) sprawdzenie toru oddychania;

4) sprawdzenie występowania nawyków.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.

Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

65. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia23.10141. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1) sprawdzenie liczby zębów;

2) sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

3) występowanie nawyków;

4) starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

5) sposób kontaktu kłów.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

76. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia23.10151. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1) sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);

2) sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;

3) występowanie nawyków ustnych;

4) starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji. W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

87. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia23.10161. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

910. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia23.10171. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia

lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1012. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. roku życia23.10181. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1113. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 13. roku życia23.10191. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia

lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1216. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 16. roku życia23.10201. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia

lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1319. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 19. roku życia23.10211. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia

lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

Objaśnienie:

* Wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW - suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

Tabela nr 2

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

1Personel
1.1lekarz dentysta
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  10a  10

WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W DENTOBUSIE ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie

Lp.Termin badania

(wiek dziecka)

Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według

Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM lub ICD-9-PL

Warunki realizacji świadczeń
16. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia23.10091. Wizyta kontrolna z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

29. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia23.10101. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

312. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne23.10111. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.

2. Kontrola higieny jamy ustnej

dla dziecka w 12. miesiącu życia(badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

42. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia23.10121. Wizyta adaptacyjna.

2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.

3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby jednoimiennych górnych

i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania się siekaczy;

3) toru oddychania;

4) sposobu układania dziecka do snu;

5) sposobu karmienia;

6) występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.

Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności

odzwyczajenia od nawyków.

6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

54. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia23.10131. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania siekaczy;

3) toru oddychania;

4) występowania nawyków.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

65. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia23.10141. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów;

2) sposobu zwierania się siekaczy oraz przebiegu linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

3) występowania nawyków;

4) starcia powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

5) sposobu kontaktu kłów.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

76. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia23.10151. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);

2) sposobu zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;

3) występowania nawyków ustnych;

4) starcia powierzchni żujących zębów mlecznych.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków

i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

87. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia23.10161. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

910. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia23.10171. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1012. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. roku życia23.10181. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1113. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 13. roku życia23.10191. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1216. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 16. roku życia23.10201. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1319. rok życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 19. roku życia23.10211. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

Objaśnienia:

* Wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW - suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

** Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych (index of orthodontic treatment needs).

Tabela nr 2

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie

1Personel
1.11) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

3) lekarz dentysta ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii dziecięcej

2Miejsce udzielania świadczeń
2.1Dentobus
3Sprzęt i wyposażenie
3.1Unit dentystyczny - w miejscu udzielania świadczeń
3.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
3.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
3.4Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków - w miejscu udzielania świadczeń
3.5.Aparat RTG - w miejscu udzielania świadczeń
3.6Zestaw przeciwwstrząsowy oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej
4Organizacja udzielania świadczeń
4.1Świadczeniodawca udziela świadczeń gwarantowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie.

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji

4.2Świadczeniodawca ustala i zgłasza plan i harmonogram realizacji świadczeń w ujęciu miesięcznym do Narodowego Funduszu Zdrowia przy uwzględnieniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców w danym województwie
5Pozostałe wymagania
5.1Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczeń na podstawie zgłoszonego planu i harmonogramu realizacji świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich względem potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców

ZAŁĄCZNIK Nr  10b  11

WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W GABINECIE DENTYSTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10c  12  

USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA AMALGAMATOWEGO ORAZ WARUNKI JEGO REALIZACJI

Tabela nr 1

Świadczenie usunięcie wypełnienia amalgamatowego

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczenia
123
1Usunięcie wypełnienia amalgamatowegoprzy udzielaniu świadczeń oznaczonych kodami świadczeń według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM: 23.1108; 23.1502; 23.1503; 23.1504; 23.1505

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczenia usunięcie wypełnienia amalgamatowego

1Personel
1.11) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej, lub

3) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

4) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub

5) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej, lub

6) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

7) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) wyposażone w separator amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Unit stomatologiczny wyposażony w separator amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  11  13  

WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

1.
Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:
1)
materiał do wypełnień czasowych;
2)
cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
3)
cement szkłojonomerowy;
4)
cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości;
5)
cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą;
6)
kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);
7)
materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
8)
ćwieki gutaperkowe;
9)
masa wyciskowa alginatowa;
10)
masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
11)
nici chirurgiczne;
12)
szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.
2.
Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:
1)
światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
2)
laki szczelinowe;
3)
lakiery;
4)
cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
3.
Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w ciąży i w okresie połogu - cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 3 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2009.140.1144), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2019.784).
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
6 Załącznik nr 2a zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
7 Załącznik nr 2b zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
8 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
9 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
10 Załącznik nr 10a zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
11 Załącznik nr 10b zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
12 Załącznik nr 10c dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.
13 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.