Zmiana rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2195

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898 i 2191) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 892) w § 1 w pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) chemiczne środki obezwładniające w postaci:

– ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

– plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,

– granatów łzawiących,

– innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).